ОПРЕДЕЛЕНИЕ№316/14.05.2019

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на четиринадесети май през двехиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                           СЪДИЯ: ДАРИНА МАРКОВА                                                                                    

 

           Като разгледа докладваното от съдията ч.в.търг.дело № 285 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.257 от ГПК, образувано по молба на О.О.Т. чрез адв.Я. с вх.№ 13249 от 30.04.2019г., за определяне на срок при бавност за връчване на препис от определението за отмяна на обезпечение със съобщение съгласно Приложение № 9 от Наредба № 7 от 22.02.2008г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по ГПК.

В становище по чл.255 ал.2 от ГПК, изготвено от съдията – докладчик по ч.търг.дело № 287/18г., се сочи че тъй като постановеният съдебен акт не подлежи на обжалване, единствените допустими процесуални действия на основание чл.7 ал.2 от ГПК са изпълнени с разпореждането за издаване на преписи от акта, с което са изчерпани всички дължими действия по осигуряване на нужната на пълномощника на страната информация.

В съответствие с правомощията по чл.257 от ГПК, съдебният състав от ВАС извърши проверка по делото и констатира следното:

По ч.търг.дело № 287/18г. по молба на молителя, чийто бъдещ иск е обезпечен, подадена от пълномощник адв.Раев на 12.04.2019г., окръжният съд е постановил определение № 1390, с което допуснатото обезпечение чрез налагане на арест /задържане/ на моторен кораб „Амсел“ е отменено. Посочено е от окръжния съд, че определението не подлежи на обжалване. По молба на адв.Я. от 23.04.2019г. за връчване на преписи от молбата на адв.Раев за отмяна на обезпечението и за препис от издаденото по нея определение на съда, с разпореждане от 24.04.2019г. съдът е разпоредил да се издадат на адв.Я. копия без заверка за влизане в сила от молбата от 10.04.2019г. и от постановеното определение № 1390 от 12.04.2019г. Преписите са получени от адв.Я. на 03.05.2019г.

При така изложените обстоятелства се налага извод, че молбата по чл.255 от ГПК е неоснователна. Данните по делото сочат че Варненският окръжен съд не е допуснал забава при връчване на препис от определение № 1390 от 12.04.2019г. С определението си № 1390 от 12.04.2019г. за отмяна на допуснато обезпечение на бъдещ иск окръжният съд е приел, че същото не подлежи на обжалване, поради което и съобразно чл.7 ал.2 от ГПК препис от акта не е връчен на страните. Указанието за реда на обжалване не съставлява част от формираната от съда воля по спорното право и няма задължителен за страните характер. Погрешните указания на съда не рефлектират върху обжалваемостта на акта, която се определя от закона. Проверката дали съдебният акт подлежи на обжалване се извършва при подадена от страната жалба срещу акта, която при липса или неправилни указания следва да се счита за подадена в срок.

С оглед на така изложеното, съдът намира, че молбата по чл.255 от ГПК следва да бъде отхвърлена.

Водим от горното и на основание чл.257 от ГПК, съдът

   

                                                 О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

   

ОТХВЪРЛЯ молбата на О.О.Т. чрез адв.Я. с вх.№ 13249 от 30.04.2019г., за определяне на срок при бавност за връчване на препис от определението за отмяна на обезпечение със съобщение съгласно Приложение № 9 от Наредба № 7 от 22.02.2008г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ: