О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…419……./гр.Варна, …20.06.2014 год.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно  заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

 

като разгледа докладваното от съдията А.Б* ч.т.д.№ 286/2014 год. по описа на ВАС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274 и следв. ГПК. Образувано е по предявена частна жалба от  Ж.И.Д. *** против определение № 813/26.02.2014 год.,  постановено по т.д.№ 185/2014 год. по описа на ВОС, с което е прекратено производството по делото, на основание чл.129, ал.3 ГПК.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК. На посоченото основание, същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна.

ВОС е бил сезиран с искова молба от Ж.И.Д., обективираща петитум ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ на вписване в Регистър Булстат на РАЙОННА ДИРЕКЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР – Варна с БУЛСТАТ ******* като правоприемник на юридическо лице с нестопанска цел по чл. 134 – чл.154 ЗЛС с наименование – „Български спортен тотализатор” с БУЛСТАТ ******* П.

Ищцата излага, че е участник в множество съдебни и изпълнителни производства с РД на БСТ, което обуславя наличието на правен интерес от заличаване на вписването в Регистър Булстат. Поддържа, че вследствие на подробно посочени законодателни промени вписаното в регистъра правоприемство не съществува и следва да бъде заличено. Отделно – със създаването на БСТ на основание чл. 62, ал.3 ТЗ заварените районни дирекции са преустановили съществуването си и следва да бъдат заличени.

В предявената частна жалба изрично се поддържа, че страната не оспорва възникването на ЮЛ и неговите поделения. Вписванията в регистър БУЛСТАТ се оспорват като подлежащи на заличаване единствено с оглед настъпили по законодателен път промени в статута на Български Спортен Тотализатор.

Предявеният иск е конститутивен. Необходима и задължителна предпоставка за допустимостта му е наличието на потестативно право, овластяващо ищеца  с претенция за търсената промяна - заличаване на субект от регистър Булстат.   Потестативните права са изчерпателно и изрично предвидени в закона.

 

Съдът е сезиран с искова молба, обективираща искане за внасяне на промени в регистър БУЛСТАТ, чиито статут е уреден в Закона за регистър БУЛСТАТ. Регистър БУЛСТАТ се води и поддържа от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, като единен национален административен регистър съгласно чл.2 ЗРБ и в него се вписват обстоятелствата, посочени в чл.7 ЗРБВписванията в регистъра не подлежат на съдебен контрол и не могат да бъдат атакувани с иск на заинтересовани лица по аналогия с чл. 29 ЗТР.  На основание чл. 23, ал.1 ЗРБ грешните вписвания се заличават единствено със заповед – индивидуален административен акт на изпълнителния директор на АВ, която подлежи на оспорване пред съд.

 

Вписването и регистрацията по Булстат има определена цел - участие на субекти с уникален единен идентификационен код в стопанския оборот. Вписването в конкретния регистър не се ползва с каквото и да е конститутивно или оповестително действие.  Възникването и заличаването на вписаните субекти, вкл. и  на техните клонове и поделения  са обстоятелства, подлежащи на доказване с други – съдебни или несъдебни учредителни или прекратяващи актове, а вписването им в регистъра не се ползва с обвързваща материалноправна доказателствената стойност. Няма пречка правоприемството като юридически факт с правно значение, макар и удостоверено в регистър БУЛСТАТ да бъде оспорено  от трети лица инцидентно или чрез предявяване на нарочен иск, но с предмет отричане на конкретното материално правоотношение.

С оглед на изложеното, съдът приема, че предявеният конститутивен иск е недопустим.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 813/26.02.2014 год.,  постановено по т.д.№ 185/2014 год. по описа на ВОС

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 1-седмичен срок от връчването му на страната пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: