РЕШЕНИЕ

 

 

 

Номер 157/  02.06.2015 г.                                    град Варна                                                             

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненски апелативен съд     Търговско отделение                      Първи състав

на      двадесет и шести май                                                             Година 2015 в публично заседание в следния състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                    ЧЛЕНОВE:  ВИЛИЯН ПЕТРОВ         

                                             КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА                                     

Секретар Д.Ч.

като разгледа докладваното от Мара Христова

в.т. дело номер     286         по описа за 2015 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:                                                       

          Производството е образувано по въззивна жалба на С.С.Т. *** срещу решение №36/15.01.2015 г. по т.д. №714/2014 г. на Варненски окръжен съд, с което е отхвърлена молбата й за откриване на производство по несъстоятелност на „Продуем” ЕООД гр. Долни Чифлик.

          Въззивницата чрез процесуалния си представител адв. Г. А., навежда оплакване за неправилност на обжалваното решение, с оглед на което моли за неговата отмяна и постановяване на друго решение от настоящата инстанция, с което се уважи молбата й по чл.625 ТЗ.

          Въззиваемата страна „Продуем” ЕООД не е изразила становище по жалбата.

          Т.Р.Ю. ***, в качеството му на присъединен кредитор, чрез пълномощника си адв. Хр. С., в депозиран писмен отговор и в съдебно заседание изразява становище за неоснователност на въззивната жалба, моли за нейното отхвърляне и потвърждаване на първоинстанционното решение.

          Жалбата е редовна, подадена е в срок от надлежна страна срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт, поради което съдът я намира за допустима.

          Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

          Производството пред окръжния съд е инициирано по молба на С.С.Т. за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на „Продуем” ЕООД гр. Долни Чифлик, Варненска област. Молителката твърди, че е кредитор на ответното дружество с изискуемо парично вземане, произтичащо от предварителен договор за продажба на недвижим имот /нива/ от 01.03.2006 г. за сумата от 200 000 лв., дължима на осн. т.8 от същия договор неустойка.

          Установяването на неплатежоспособността, като обективно състояние на длъжника, се предпоставя от наличието на изискуемо парично задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка по см. на чл.608 ал.1 т.1 ТЗ. Ищцата е навела с молбата си твърдения за наличие на тази материална предпоставка. Счита, че има изискуемо парично вземане – договорна неустойка, произтичащо от развален по вина на длъжника поради неизпълнение на сключения между нея и ответника предварителен договор. С оглед на това, че производството по несъстоятелност, образувано по молба на кредитор се родее с исковото като спорно съдебно производство – особен вид граждански процес, съдът приема, че предмет на установяване по делото е визираното в молбата парично задължение на ответната страна.

          Предвид изложеното, в тежест на молителката с оглед и субсидиарното приложение на ГПК /чл.621 ТЗ/, е да установи съществуващият непогасен паричен дълг, който да е изискуем, а в тежест на ответника – длъжник да установи, че затрудненията му са временни или, че разполага с имущество, достатъчно за покриване на задълженията без опасност за интересите на кредиторите /чл.631 ТЗ/ т.е., че не е налице трайна обективна невъзможност за изпълнение.

          Безспорно ответникът има качеството търговец. Сключената от него с молителката сделка се определя като търговска по субективния критерий по см. на чл.286 ал.1 ТЗ. Но за да възникне правото на неустойка действително не е достатъчно ищцата да се позове на съответната договорна клауза – в случая тази по т.8 от предварителния договор. Касае се за субективно право, което се поражда от определен фактически състав, чиито елементи могат да се подведат под съответната правна норма. Отнесено към конкретния казус, това означава, че молителката следва да докаже виновното неизпълнение на задълженията на ответника по сключения договор, отправено изявление от изправната по договора страна за неговото разваляне, достигнало до другата страна, евентуално – даване на подходящ срок за изпълнение, след изтичането на който кредиторът ще счита договора за развален, което не е сторено. С оглед на това процесуално бездействие, съдът приема, че молителката не е доказала качеството си на кредитор на длъжника, като материално правна предпоставка за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на същия, поради което молбата е неоснователна и следва да се отхвърли.

          Като е обосновал аналогичен краен резултат по мотиви, сходни с изложените, към които съставът на съда на осн. чл.272 ГПК препраща, окръжният съд е постановил правилно решение, което се потвърждава.

          В хода на делото на осн. чл.629 ал.4 ТЗ първоинстанционният съд е конституирал Т.Р.Ю. *** като присъединен кредитор. Същият, съобразно представените по делото доказателства, се легитимира като кредитор на ответника „Продуем” ЕООД, но както пред първата, така и пред настоящата инстанция твърди, че молбата на С.Т. за откриване на производство по несъстоятелност е неоснователна.

Правният интерес от присъединяването на друг кредитор към първоначалния, се обуславя от възможността да бъде разгледана в едно производство и молбата на присъединилия се кредитор. Възможно е молбата на първоначалния кредитор да бъде отхвърлена и тогава съдът пристъпва към разглеждане молбата на присъединения кредитор за откриване на производство по несъстоятелност. Възможно е също, първоначалният кредитор да сочи едно, а присъединеният кредитор - друго основание за откриване на производството по несъстоятелност – неплатежоспособност, съответно свръхзадълженост, като обективно състояние на длъжника. Всичко това обаче, е невъзможно да се случи при условие, че такъв кредитор не е направил и не прави искане за откриване на производство по несъстоятелност, както е в конкретния случай. Поради това съставът на съда приема, че Т.Ю. неправилно е конституиран в първата инстанция като страна-молител присъединен кредитор на осн. чл.629 ал.4 ТЗ. На това основание производството спрямо него се явява недопустимо и следва да бъде прекратено.

          Водим от горното, съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И  :

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение №36/15.01.2015 г. по т.д. №714/2014 г. на Варненски окръжен съд, с което е отхвърлена молбата на С.С.Т. *** за откриване на производство по несъстоятелност на „Продуем” ЕООД гр. Долни Чифлик.

          ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на Т.Р.Ю. ***, конституиран като присъединен кредитор на осн. чл.629 ал.4 ТЗ в производството по несъстоятелност на „Продуем” ЕООД гр. Долни чифлик.

          Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ на осн. чл.633 ал.2 ТЗ в 7-мо дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                      2.