ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

340……….…./……18.05.…………..2015 година

 

Варненският апелативен съд - търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

        ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

 

Като разгледа докладваното от съдия В. А* в. т. дело № 287/2015 г. по описа на Апелативен съд - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 267 от ГПК.

Подадени са две въззивни жалби.

Първата въззивна жалба е подадена от „П*П*” ЕООД – гр. Варна, ЕИК ******, чрез адв. Г. ***, против решение № 1149 от 04.12.2014 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 209/2014 г., І състав, поправено по реда на чл. 247 от ГПК с решение № 222 от 18.03.2015 г. по същото дело /относно пропуска да се посочи, че решението е постановено при участие на трето лице – помагач на страната на ответника „М* - В*” ЕАД/, с което е прекратено дружеството-жалбоподател на осн. чл. 517, ал. 4 от ГПК и е открито производство по ликвидация, на осн. чл. 156, ал. 1 от ТЗ.

Втората въззивна жалба е подадена от „М* - В*” ЕАД – гр. Варна, ЕИК *****, чрез представляващите дружеството В* П* и А* Л*, против решение № 1149 от 04.12.2014 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 209/2014 г., І състав, поправено по реда на чл. 247 от ГПК с решение № 222 от 18.03.2015 г. по същото дело /относно пропуска да се посочи, че решението е постановено при участие на трето лице – помагач на страната на ответника „М* - В*” ЕАД/, с което е прекратено „П* П*” ЕООД на осн. чл. 517, ал. 4 от ГПК и е открито производство по ликвидация, на осн. чл. 156, ал. 1 от ТЗ.

Настоящият състав на съда констатира, че в диспозитива на решението е допусната очевидна фактическа грешка, като е посочено, че прекратяването на дружеството „П* П*” е на основание чл. 417, ал. 4 от ГПК, вместо правилното чл. 517, ал. 4 от ГПК, поради което делото следва да се върне на първостепенния съд за провеждане на процедура по чл. 247 ГПК.

Водим от горното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. т. дело № 287/2015 г. на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за изпълнение на дадените с настоящото определение указания за отстраняване на допуснатата в диспозитива на решение № 1149 от 04.12.2014 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 209/2014 г., І състав очевидна фактическа грешка, като вместо правилното чл. 517, ал. 4 от ГПК е посочено чл. 417, ал. 4 от ГПК, след което делото да се върне на Варненския апелативен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                                               2.