РЕШЕНИЕ

 

137/  23.05.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Апелативен съд - Варна          търговско отделение                              трети състав      

На двадесет и трети април                                                                          2014     година

В публично заседание в следния състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:Златка Златилова

                                        ЧЛЕНОВЕ:Радослав Славов

                                                             Петя Хорозова

при участието на секретаря Д.Ч. сложи на разглеждане въз.т.д. № 288 по описа за 2013 г. докладвано съдия З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл. 258 ГПК, след възобновяване на спряното на осн. чл. 229 ал. 1 т.6 ГПК производство по въззивната жалба на синдика на „В.” ЕООД в несъстоятелност със седалище гр. Добрич, срещу решение №30/30.01.2013 г. по т.д. 119/2012 г. по описа на ДОС в частта с която са отхвърлени предявените при условия на евентуалност искове с правно основание чл. 646 ал. 2 т. 4 ТЗ и 647 т. 3 ТЗ за прогласяване на нищожността, евентуално недействителността по отношение на кредиторите на несъстоятелността на договор за продажба между длъжника „В.” ООД и „К.” ЕООД с ново наименование „А.В.Т.” ЕООД / в несъстоятелност/ обективиран в нот. акт № 137 т. VIII рег. № 11806, н.д.1086/2010 г. на нотариус рег. № 496 дв. вх.рег. 3775/15.10.2010 г.  акт № 160 т. ХII д.2434 по описа на служба по вписванията Търговище

Наведени са доводи за неправилно приложение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост, поради което се иска отмяната му и постановяване на друго с което се уважи единият от предявените при условията на евентуалност отменителни искове.

Въззиваемите страни не са подали отговор

Въззивната жалба е подадена в срок от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване акт и е допустима.

Съдът при служебната проверка съобрази, допустимостта на решението в обжалваната част. Исковете са предявени с искова молба от 7.05.2012 г., преди изменението на чл. 649 ал. 1 ГПК с §10 от ПЗР на ЗИДТЗ Д.в. бр. 20/2013 г/ с което е въведен едногодишен преклузивен срок.

Предмет на въззивното производство са предявени от синдика на „В.” ЕООД /в несъстоятелност/ иск с правно основание чл. 646 ал. 2 т. 4 от ТЗ /отм/, но съгл. § 15 от ПЗР на ЗИДТЗ /Д.в. 20/2013 г./ приложим ред за довършване на производствата по предявени преди изменението на закона искове и евентуален иск с правно основание чл. 647 т. 3 ТЗ, в редакцията на закона след изменението с Д.в.бр. 20/2013 г., която съгл. §14 ал. 1 от ПЗР на ЗИДТЗ, вр. с §9 и 10 се прилага за заварените искови дела по чл. 645-649 от ТЗ. Твърди се противоправност на сделката извършена след началната дата на несъстоятелността – 6.04.2010 г., която се изразява в нееквивалентност на престациите.

Безспорно по делото е, че атакуваната продажба на недвижим имот между длъжника „В.” ООД и „К.” ЕООД Велико Търново” обективирана в нот. акт № 137 т. VIII рег. № 11806, н.д.1086/2010 г. на нотариус рег. № 496 дв. вх.рег. 3775/15.10.2010 г.  акт № 160 т. ХII д.2434 по описа на служба по вписванията Търговище е извършена на 15.10.2010 г. Продаденият недвижим имот представлява поземлен имот в индустриална зона гр. Търговище с площ от 19 335 кв. м. с построени общо 14 обекта – мелница, пакетажен цех, гаражи и работилница, склад за брашно, авторазтоварище с метални силози, метален склад, склад за зърно, тоалетна и трафопост, административна сграда, хлебопекарна и пристройка към нея, като всички те са в различно състояние на годност. 

Договорената в нотариалния акт цена е  1 000 000 лв. с ДДС.За тази посочена сума по издадени от продавача 3 бр. фактури ответникът купувач е платил на траншове  8 333 333,34 без ДДС и 166 666,67 лв. ДДС в периода октомври 2010 г. февруари 2011 г. Видно от заключението на приетата в първоинстанционното производство ССЕ през финансовата 2010 г. вписаните активи са заприходени в счетоводните регистри на купувача като земи на стойност 178 773,29 лв.  и сгради на стойност 674 560,05 лв. През януари 2011 г. стойността на придобитото имущество е увеличена със 582 649,64 лв., равностойност на платеното от „К.” ЕООД за погасяване на задължения на „В.” ЕООД по банкови кредити към „Райфайзенбанк” АД по силата на договори за залог на вземания и поръчителство. По делото са назначени три съдебно-технически експертизи за определяне на пазарната цена на имота. Първата от тях с вещо лице Р.Н. е определила пазарна стойност на имота 1 093 493 лв. / без ДДС/.  Експертизата е оспорена от ищеца, по съображения, че вещото лице е работило по аналози за ликвидационна стойност на две от постройките – метални павилиони, а за други две – мелница и хлебопекарна без аналози поради липса на аналогични продажби в района. Втората експертиза с вещо лице Н. В.  не е приета от съда поради констатирана заинтересованост на вещото лице. Третата приета  ССЕ със вещо лице Н.Л., която определя пазарната стойност на имота на 1 170 000 лв. без ДДС или 1 404 000 лв. с ДДС съдът възприема за обективна и компетентно дадена, предвид използваните методи на сравняване на характеристиките на всеки от 14–те самостоятелни обекта с характеристиките на аналогични имоти и определяне на действителната им пазарна цена при включване на корекционни коефициенти с оглед различното състояние на имотите.

Спорът се свежда до преценката за нееквивалентност на престираното от двете страни по възмездната сделка и критериите въз основа на които се определя. Твърденията на ищеца, че изводите на първата инстанция са направени при съпоставка на посочената в исковата молба цена от 2 500 000 лв. и платената 1 000 000 лв. са неоснователни. Въпреки че съдът е посочил, че ищецът следва да докаже твърдението си за тази  реална цена, е изградил изводите си въз основа на съпоставката на действителната, пазарна стойност към момента на сделката определена на 1 404 000 лв. и цената от 1  000 000 лв. при която е сключена. Настоящият състав на съда възприема мотивите на първоинстанционото решение и счита за неоснователни доводите, че при преценката си съдът следва да изхожда единствено от платеното въз основа на договора. По- ниската договорена цена е поради наличието на вещна тежест върху имота, която купувачът е заплатил на банката – кредитор. За да обоснове еквивалентността на насрещните престации първоинстанционният съд е взел предвид, данните по заключението на вещото лице по ССЕ, за стойността на погасения от купувача дълг към „Райфайзенбанк” АД по ипотечен кредит. Оспорването от страна на ответника на реалната стойност е направено в срока по чл. 146 ал. 3 ГПК в съд. заседание на 25.10.2012 г, /л. 90 и 93 от първ.дело/,когато е дадена възможност на страните да изразят становище по доклада, поради което не е преклудирано. С оглед изложеното не се установява неравновесие на престациите на двете страни по сделката, като основание за противоправност в хипотезите и на чл. 646 ал. 2 т. 4 от ТЗ и на чл. 647 ал. 1 т. 3 от ТЗ. Затова съдът не обсъжда останалите предпоставки и счита предявените при условията на евентуалност искове за неоснователни.

Поради едваквия краен резултат първоинстанционото решение в обжалваната част следва да се потвърди

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №30/30.01.2013 г. по т.д. 119/2012 г. по описа на ДОС в частта с която са отхвърлени предявените при условия на евентуалност искове с правно основание чл. 646 ал. 2 т. 4 ТЗ и 647 т. 3 ТЗ за прогласяване на нищожността, евентуално недействителността по отношение на кредиторите на несъстоятелността на договор за продажба между длъжника „В.” ООД и „К.” ЕООД с ново наименование „А.В.Т.” ЕООД / в несъстоятелност/ обективиран в нот. акт № 137 т. VIII рег. № 11806, н.д.1086/2010 г. на нотариус рег. № 496 дв. вх.рег. 3775/15.10.2010 г.  акт № 160 т. ХII д.2434 по описа на служба по вписванията Търговище и са присъдени съдебни разноски за първата инстанция.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1  от ГПК .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                     ЧЛЕНОВЕ :