О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

352                                                 2017 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на   петнадесети юни                                                    година 2017

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян      

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                  М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 289 по описа  на Варненския апелативен съд за 2017г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.633 ТЗ вр.чл.613а ал.1 вр.ал.3 ТЗ.

          Образувано е по подадена въззивна жалба от П.С.И. с ЕГН **********, с адрес ***,    в качеството му на кредитор на „Гамор“ ООД / в несъст./, ЕИК 200668069 срещу решение № 238/30.03.2017г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 696/2015г. в частта, с която адв.Б*Б* е назначен за временен синдик на „Гамор“ ООД / в несъст./ и е определено текущото му месечно възнаграждение, както и в частта, с която е свикано събрание на кредиторите на несъстоятелния длъжник с дневен ред по т.1 – „Изслушване доклада на временния синдик за дейността му“ и по т.2 – „Избор на постоянен синдик на „Гамор“ ООД / в несъст./ и определяне на възнаграждението му“. По съображения, подробно изложени в жалбата и свеждащи се до неправилност и незаконосъобразност на решението в обжалваните му части, моли съда да го отмени и постанови възстановяване на правата на назначения на дружеството постоянен синдик. В условията на евентуалност, в случай, че съдът намери, че постоянният синдик на „Гамор“ ООД / в несъст./ е освободен на осн.чл.657 ал.1 т.6 от ТЗ, моли съда да отмени решението в обжалваните части, като постанови решение съобразно чл.657 ал.7 и 8 от ТЗ, а именно – да назначи служебен синдик на „Гамор“ ООД / в несъст./, като предлага за такъв да бъде назначен адв.Бранимир Балачев от ВАС, включен в списъка на синдиците, одобрен от МП и представил по делото декларация – съгласие за назначаването му, както и да свика събрание на кредиторите на несъстоятелния длъжник с дневен ред – избор на нов синдик.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по  жалбата страна, в който се релевират доводи за нейната недопустимост в частта, в която се обжалва решението за свикване на събрание на кредиторите и за неоснователност в останалата й  част.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Жалбата е подадена в срок от надлежна страна в процеса, но  срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт, поради което се явява процесуално недопустима, по следните съображения :

          С решението в обжалваната част съдът по несъстоятелността е назначил за временен синдик на обявеното в несъстоятелност дружество Бранимир Николаев Балачев, като му е определил текущо месечно възнаграждение в размер на 800лв, считано от встъпването му в длъжност и платимо от масата на несъстоятелността и е свикал събрание на кредиторите на 19.04.2017г. с посочен  в решението дневен ред, който също е предмет на обжалване. След справка в Търговския регистър по партидата на дружеството се установява, че на посочената дата 19.04.2017г. събранието на кредиторите не е било проведено, като ново такова е насрочено за 15.05.2017г. със задължителния дневен ред по чл.672 ал.1 ТЗ. С определение № 1523/22.05.2017г. на осн.чл.656 ал.1 ТЗ и въз основа на решенията на проведеното на 15.05.2017г. общо събрание на кредиторите за постоянен синдик на дружеството е назначен Б* Н* Б*, отговарящ на изискванията на чл.655 ТЗ  и предоставил по делото предварително писмено съгласие с нотариална заверка на подписа, както и декларация по чл.656 ТЗ, с дата на встъпване – 25.05.2017г. и му е определено месечно възнаграждение в размер на 1 000лв. Видно от отбелязването в Търговския регистър постоянният синдик е встъпил в правомощия на датата, определена от съда. При това положение определение № 1523/22.05.2017г. като необжалваемо  е влязло в сила в деня на постановяването му. Т.е.- към момента на настоящото произнасяне  дружеството има  назначен постоянен синдик.

          По принцип актовете на съда по несъстоятелността, с които се назначава синдик на несъстоятелното дружество / временен или постоянен/ и с които се свиква събрание на кредиторите  не подлежат на инстанционен контрол, тъй като не са преграждащи развитието на производството по несъстоятелност – чл.613а ал.3 ТЗ вр.чл.274 ал.1 т.1 и т.2 ГПК, а и обжалваемостта им не  е изрично предвидена в чл.613а ал.1 ТЗ. Поради това подадената срещу тях жалба  се явява процесуално недопустима и като такава  следва да бъде оставена без разглеждане.

          В процесния случай обаче с обжалваното решение съдът по несъстоятелността е възобновил спряното на осн.чл.632 ал.5 ТЗ с решение № 71/24.01.2017г. производство по несъстоятелност, като назначаването на временен синдик се е наложило предвид на това, че с решението за спиране от 24.01.2017г.  постоянният синдик Б* Б* е бил освободен на осн.чл.657 ал.1 т.6 ТЗ. Ето защо въззивникът счита, че в хипотезата на възобновено производство по несъстоятелност съдът е следвало да ВЪЗСТАНОВИ ПРАВАТА  на назначения на дружеството с определение № 253/25.01.2016г. постоянен синдик Б* Б*. Тезата не може да бъде споделена, тъй като след назначаването на постоянен синдик с определение № 1523/22.05.2017г.  правният интерес от обжалване на акта на съда по несъстоятелността за назначаване на временен синдик е отпаднал. А това обстоятелство представлява самостоятелно правно основание за недопустимост на иницииралата настоящото производство жалба.

          По изложените съображения съдът

 

О    П   Р   Е    Д    Е   Л   И  :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ  разглеждане като процесуално недопустима жалбата на  П.С.И. с ЕГН **********, с адрес ***,       в качеството му на кредитор на „Гамор“ ООД / в несъст./, ЕИК 200668069 срещу решение № 238/30.03.2017г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 696/2015г. в частта, с която адв.Б* Б* е назначен за временен синдик на „Гамор“ ООД / в несъст./ и е определено текущото му месечно възнаграждение, както и в частта, с която е свикано събрание на кредиторите на несъстоятелния длъжник с дневен ред по т.1 – „Изслушване доклада на временния синдик за дейността му“ и по т.2 – „Избор на постоянен синдик на „Гамор“ ООД / в несъст./ и определяне на възнаграждението му“.

          ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.т.д. № 179/2017г. на ВнАпС.

          Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му  по реда на чл.274 ал.2 вр.чл.274 ал.1 т.1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :