Р Е Ш Е Н И Е № 117

 

гр. Варна, 25.05.2018 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, на ……………….. през две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

 МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. т. дело 289/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ.

Образувано е по жалба на „Холдинг ВарнаАД, чрез процесуален представител адв. З.Ж., срещу Решение № 261 от 04.04.2018 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 497/2018 г., с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията № 20180319161533 от 26.03.2018 г. по заявление с Г 1 вх. № 20180319161533 от 19.03.2018 г. за обявяване на Устав на „Холдинг Варна“ АД с изменения, приети на ОСА на 16.03.2018 г. и обективирани в протокол от същата дата.

В жалбата се навеждат подробни аргументи за неправилност на решението, като постановено при неправилно приложение на материалния закон и необоснованост. Процесуалният представител на жалбоподателя счита, че акционерите не могат да бъдат ограничавани при приемането на решения, доколкото поканата, публикувата в ТР касае изменения на устава. В допълнение посочва, че предложението на акционера ДФ „Реал Финанс Високодоходен фонд“ за изменение на устава чрез увеличаване на капитала до 45 000 000 лева чрез издаване на нови акции без последващо решение на ОСА, е в обхвата на дневния ред, очертан в поканата за ОСА. Намира, че предварително обявения дневен ред може да бъде променян в изчерпателно изброените в ТЗ хипотези, а предварително обявените проекти на решения не могат да лишат акционерите от правото да вземат и други решения по същия дневен ред. Моли за отмяна на обжалваното решение.

Жалбата е подадена в преклузивния срок за обжалване, от легитимирана страна и против подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, съдът приема следното:

В производството по съдебна ревизия на откази по реда на чл. 24-25 от ЗТРРЮЛНЦ, съдът не е обвързан от посочените от АВп основания за отказ, а следва да извърши цялостна собствена проверка на предпоставките по чл. 21 от ЗТРРЛЮНЦ. Регистърното производство е строго формално и е свързано с проверка от длъжностното лице по регистрацията както на валидното заявяване, така и на валидното възникване на обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Отказът на АВп20180319161533 от 26.03.2018 г. е мотивиран с обстоятелството, че ОСА не може да приема решения по въпроси, които не са били обявени съгласно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223 а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представлявани на ОСА и никой не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. В мотивите се съдържа и констатация, че броят на съвета на директорите е част от минималното съдържание на устава, както и че акционерите от № 1 до № 5 не са надлежно представлявани.

В поканата за свикване на ОСА е посочен дневен ред, съдържащ две точки за изменение на устава на дружеството, както и за избор на нови членове на одитния комитет. В същата са инкорпорирани и проекти за решения: съответно за изменение на § 2 (2) чрез предвиждане на възможност управителният съвет да издава всякакви видове облигации до 45 000 000 лева или равностойността им в друга валута.

В първоинстанционното производство е представен протокол от ОСА на „Холдинг Варна“ АД, проведено на 16.03.2018 г., на което по предложение на акционера ДФ „Реал финанс високодоходен фонд“ са взети решения за изменение на устава на дружеството в § 2 (2) като се предвижда, че управителният съвет има право да увеличава капитала чрез издаване на нови акции до 45 000 000 лева без предварително решение на ОСА, както и издаване на всякакви видове облигации до същата стойност в срок до 5 години от вписването на изменението на устава в ТР.

На горепосоченото ОСА са присъствали следните акционери: ППФ „Съгласие“, УПФ„ Съгласие“, ДПФ „Съгласие“, УПФ „ЦКБ Сила“, ДПФ „ЦКБ Сила“, „Андезит“ ООД, ДФ „Реал финанс високодоходен фонд“ и ДФ „Реал финанс балансиран фонд“.

Основният въпрос, пренесен и пред настоящата инстанция касае възможността за вземане на решение от ОСА, което не се съдържа в предварително обявения дневен ред в поканата.

Настоящият съдебен състав, съобразявайки разпоредбите на чл. 231, ал. 1, т. 4 от ТЗ, чл. 223 от ТЗ и чл. 223 а от ТЗ, намира, че протоколът от проведеното ОСА следва да обективира решенията по въпроси, включени в дневния ред на поканата. От гореизложената фактическа обстановка се установява, че в настоящия случай е налице такова разминаване, поради което няма как да бъде зачетено подобно решение, взето при липсваща точка от дневния ред.

Предвид горното, поради съвпадане на изводите, обжалваното решение на Варненския окръжен съд, предмет на настоящата жалба, е правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

Р  Е  Ш  И :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 261 от 04.04.2018 г. на Варненския окръжен съд по т. д. № 497/2018 г..

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                 2.