О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 328

 

гр.Варна,    16.05.2019.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на горепосочената дата в състав:

 

СЪДИЯ:АНЕТА БРАТАНОВА

    

като разгледа  докладваното ч.т.д. № 289 по описа на съда  за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 255 ГПК и е образувано по молба от В.Т., представляван от адв.Ж.Я., обективираща искане за определяне на срок при бавност, изразяваща се в бездействие на съда относно връчване на препис от определение № 1391/12.04.2019 год., постановено по ч.т.д.№ 299/2018 год. по описа на ВОС.

Предявената молба се поддържа при условията на чл.256, ал.1 ГПК.

В предявената молба, уточнена с допълнителна молба от 10.05.2019 год.  се излага, че съдът е процесуално задължен да връчи преписи от постановеното определение, тъй като същото съставлява обжалваем съдебен акт.  Връчването определя началния момент на срока за обжалване то му. Липсата на съобщение  води до хипотетичната възможност за възникване на спор относно датата на уведомяване на страната и реална опасност жалбата й да бъде върната.

Към молбата за бавност е приложено становище на съда по несъстоятелността, съгласно изискванията на чл. 255, ал.2 ГПК.

За да се произнесе по искането, съдът съобрази следното:

По делото е постановено Определение № 1391/12.04.2019 год. за отмяна на допусната и наложена обезпечителна мярка – арест на кораб по молба на молителя В.Т., представляван от адв.Хр.Р*. Диспозитивът на постановеното определение обективира, че актът е необжалваем.

С молба от 23.04.2019 год. молителят, представляван от адв.Я. е сезирал съда с искане за връчване на постановения съдебен акт. С Разпореждане от 24.04.2019 год. съдът е разпоредил издаването на незаверени преписи от молбата за отмяна на обезпечението и от постановеното определение.  Страната, чрез адв. Ж.Я., се е снабдила с незаверен препис от исканите документи на 03.05.2019 год.

Жалбата за бавност е процесуално средство за отстраняване на действия и бездействия на съда, рефлектиращи върху бързината и срочното разглеждане на делото.  Молбата за определяне на срок при бавност е правен механизъм, чрез който се обезпечава приключването на делата в разумен срок.

Спорът, инвокиран чрез процесната жалба за бавност е на първо място спор за правилността         на определение № 1391/12.04.2019 год., постановено по ч.т.д. № 299/2018 год. в частта, в която ВОС е приел, че постановеният съдебен акт по чл. 402 ГПК като постановен по молба на молителя в обезпечителното производство е необжалваем. Обусловен от горния въпрос е и въпросът дължи ли съдът връчване на преписи по реда на чл.7, ал.2 ГПК, въвеждащ подобно изискване единствено за актовете, които подлежат на обжалване. 

Постановеното от ВОС определение има за предмет отмяната на допуснато обезпечение  и обжалваемостта  му следва от разпоредбата на чл. 402, ал.2, изр. 2 ГПК. Правилото за обжалваемост не се дерогира от факта, че отмяната на обезпечението е извършено по молба на молителя.  Предвидената от законодателя правна възможност за обжалване обезпечава правилността на съдебния акт, в случаи като процесния, в които се твърди ненадлежно представителство на молителя. По идентични съображения законодателят е предвидил  обжалваемост и в случаите на оттегляне или отказ на иска в общото исково производство / чл.232-233 ГПК/. От обжалваемостта на акта следва и изискването същият да бъде връчен – чл.7, ал.2 ГПК.

Липсата на предприето връчване обаче не формира безусловен извод за забавяне на производството, вкл. не препятства правото на защита на молителя чрез негов надлежен процесуален представител. Страната разполага с потестативното право да подаде частна жалба и преди началото на срока по чл. 275, ал.1 ГПК, вкл. и в случаите, когато съдът е дал погрешни указания за необжалваемост. Следва да се има и предвид, че началният момент на срока за обжалване се свързва винаги със съобщаването на акта по реда на раздел I, глава VI на ГПК, а не с неговото узнаване.

Така мотивиран, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предявената молба за определяне на срок при бавност.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

СЪДИЯ: