РЕШЕНИЕ

   № 126

               гр.Варна, 19.05.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД - Търговско отделение в закрито заседание на 19.05.2016 г. в  състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                              ЧЛЕНОВЕ:ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                  НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                                                            

като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 290 по описа за 2016 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

„Спартак Таксим” ЕООД – гр.Аксаково, Варненска област обжалва решението на Окръжен съд-Варна,ТО по т.д.№226/2016  г., с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията да бъде обявен по партидата му в търговския регистър план за преобразуване чрез отделяне на новоучредено дружество, с молба да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което  отказът бъде отменен.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Доколкото преобразуващото се чрез отделяне дружество е с фирмено наименование „Спартак Таксим” ЕООД – гр.Аксаково, а новоучреденото при преобразуването дружество е с фирмено наименование „Спартак Тексим” ЕООД – гр.Аксаково, които при изговаряне и изписване са много близки, е налице реална опасност трети лица да бъдат въведени в заблуждение относно  това с кой конкретен търговец влизат в търговски отношения. Това противоречи на законовото изискване по чл.7, ал.2, изр.2 – ТЗ фирмата /в случая на новоучреденото дружество/ да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морала. При наличието на този недостатък планът за преобразуване при отделяне чрез учредяване на ново дружество не може да бъде обявен, като отказът на длъжностното лице по регистрацията поради идентичност на фирмите е в крайна сметка правилен.

В чл.2 на плана за преобразуване освен това има смесване между преобразуващо се и новоучредено дружество, като е посочено, че едноличен собственик на капитала на „Спартак Тексим” ЕООД /новоучреденото дружество, а не преобразуващото се дружество/, относно което се отнася целият текст, е „Спак Трейд” АД – гр.Аксаково. Съгласно чл.262г, ал.1 – ТЗ едноличен собственик на капитала на дружествата, към които преминава имуществото, става преобразуващото се дружество, в случая – „Спартак Таксим” ЕООД – гр.Аксаково. Това важи и за преобразуване, извършено едновременно с отделяне по чл.262в - ТЗ. Така че от една страна, едноличният собственик на капитала на „Спартак Тексим” ЕООД е посочен неправилно, а от друга – този недостатък е допуснат именно поради смесване на много близките фирми на преобразуващото се дружество – „Спартак Таксим” ЕООД и новоучреденото дружество – „Спартак Тексим” ЕООД дори от самото преобразуващо се дружество.

Ето защо, обжалваното решение на ОС Варна, ТО, с което е потвърден обжалваният отказ на длъжностното лице по регистрацията при АВп, следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.25, ал.4 - ЗТР съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 ПОТВЪРЖДАВА решение №194/22.03.2016 г. на Окръжен съд -Варна,ТО по т.д.№226/2016  г.

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.