О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

439………

 

гр.Варна, …27.06.……. 2014 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД - търговско отделение, в закрито заседание на 27.06.2014 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*ВА

ЧЛЕНОВЕ: Р* С*В

П* Х*ВА

 

Разгледа докладваното от съдия П.Х* ч.т.д.№ 292/2014 г. по описа на ВАпС и за да се произнесе, взе предвид:

 

 

Производството е по реда на чл.122 ГПК.

Образувано е въз основа определение на ВОС № 21/23.05.2014 г. по ф.д.№ 2832/2000 г., с което пред апелативния съд е повдигнат спор за местна подсъдност между окръжни съдилища, принадлежащи към районите на различни по-горни съдилища, относно издаване на удостоверение за актуално състояние на осн. пар.5г, ал. 1 от ПЗР на ЗТР.

Фактическата обстановка по делото е следната:

С решение от 09.11.2004 г., постановено по ф.д.№ 2832/2000 г. ВОС е постановил вписване на исканите от управителя на „С* С*” ООД промени по партидата на дружеството, касаещи състава на съдружниците, дяловото им участие, управлението и представителството на дружеството, както и седалището и адреса на управление но същото от гр.Варна в гр. Стара Загора. В резултат на това, делото е изпратено на Старозагорския окръжен съд за откриване на партида на търговеца, на осн. чл. 14, ал. 3 ТЗ (отм.). С решение № 3636/16.03.2005 г., постановено по ф.д. № 1626/2004 г., ОС - гр. Стара Загора е отказал вписване в ТР, воден при СтЗОС на исканите промени, като решението е влязло в законна сила.

С писмо изх.№ 12734 от 30.04.2014 г. състав на търговско отделение при ВОС е поискал от фирмено отделение на същия съд издаване на удостоверение за актуално състояние на „С* С*” ООД, което да послужи като доказателство по т.д.№ 613/2014 г. по описа на ВОС. С разпореждане от 07.05.2014 г. по ф.д.№ 2832/2000 г. съдът е изпратил делото на ОС - гр. Стара Загора за откриване на партида на търговеца и издаване на исканото удостоверение на осн. пар.5г, ал. 1 от ПЗР на ЗТР.

С писмо изх. № 2152/14.05.2014 г. ОС - гр. Стара Загора е върнал ф.д. № 2832/2000 г. по описа на ВОС, ведно с ф.д. № 1626/2004 г. по описа на СтЗОС за издаване на удостоверение за актуално състояние на „С* С*” ООД от ВОС, като съд по последна регистрация на търговеца, с оглед неоткритата партида на търговеца при ОС - гр.Стара Загора.

След служебно извършена справка, въззивният съд установи, че производството по т.д.№ 613/2014 г. по описа на ВОС е по реда на Част четвърта „Несъстоятелност” от ТЗ, образувано по молба на Национална агенция по приходите – гр. София. С оглед нередовно връчване на препис от исковата молба на длъжника „С* С*” ООД, е инициирана процедурата по издаване на удостоверение за актуално състояние на „С* С*” ООД на осн. пар.5г, ал. 1 от ПЗР на ЗТР.

При тази фактическа обстановка Варненският апелативен съд намира следното: Компетентен да издаде исканото удостоверение за актуално състояние на осн. пар.5г, ал. 1 от ПЗР на ЗТР е съдът по последна регистрация на търговеца. Съобразно тази норма, съдът по последната регистрация на търговеца осигурява право на всеки да преглежда търговския регистър относно непререгистрираяните търговци и документите, въз основа на които са извършени вписванията, като издава преписи от документи по фирмените дела, както и удостоверение, отразяващо състоянието на търговеца към 01.01.2012 г. Смисълът на закона е горните правомощия да се изпълняват от съда, където фактически се намира фирменото дело и релевантните за вписванията документи. Същевременно, процедурата по промяна на седалището и адреса на управление на дружеството от гр. Варна в гр. Стара Загора е останала недовършена, по арг. от чл.14 ал.4 ТЗ /отм./. Не съответстват на закона мотивите в определение № 21/23.05.2014 г., че приемащият регистърен съд е длъжен във всички случаи да извърши вписването и да открие партида на търговеца по новото седалище, особено при липсата на съответните предпоставки за това. Не съществува и процесуална възможност подобна регистрация да бъде служебно извършена към настоящия момент.

Въпреки изразеното по-горе становище, съдът намира, че не са налице предпоставките за разрешаване на спор за подсъдност по смисъла на чл.122 ГПК, по следните съображения:

Спор за подсъдност възниква, когато две съдилища откажат да се произнесат по съществото на спора /искането/, с който са сезирани. В случая не се касае за правораздавателна или правоприлагаща дейност на съда, респективно за производство, уредено в ГПК, а за извършване на действия по съдебна администрация. Още по-малко подобен спор е възможен с оглед това, че искането за издаване на съдебно удостоверение е направено служебно и изхожда от същия съд, който има правомощия и сам да извърши необходимата за производството по т.д.№ 613/2014 г. справка.

По тези съображения съдът намира, че поради липса на същински спор за местна подсъдност, настоящото производство е недопустимо и следва да бъде прекратено.

Така мотивиран, съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.т.д.№ 292/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд, поради липса на спор за подсъдност по реда на чл.122 ГПК.

ВРЪЩА делото на ВОС за издаване на исканото удостоверение с отбелязване на решенията във връзка с промяна на седалището и адреса на управление на „С* С*” ООД или извършване на служебна справка с фирменото дело от страна на съда, сезиран с молбата по чл.625 ТЗ.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: