О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

404/14.06.                                                 2016 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на    тринадесети юни                                                  година 2016

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:  А.Братанова

                               М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 292 по описа  на Варненския апелативен съд за 2016г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е образувано по подадена частна жалба от „Лидл България  ЕООД енд КО”КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление обл.София, общ.Елин Пелин, с.Равно поле 2129, ул.”3-ти март” № 1, представлявано от неограничено отговорния съдружник  управляващ и представляващ „Лидл България” ЕООД, ЕИК 130993772, със седалище и адрес на управление : обл.София, общ.Елин Пелин, с.Равно поле, 2129, ул.”3-ти март” № 1, представлявано заедно Управителя М* Е** Д* и  Управителя Б* Б* И* против определение № 72/28.01.2016г. на Добричкия окръжен съд, гражданско отделение, постановено по гр.д. № 45/2016г., с което е прекратено  производството по делото, като е прието, че спорът подлежи на разглеждане по реда на глава ХХХІІ от ГПК – „Производство по търговски спорове”. По съображения, че спорът е граждански, а не търговски, тъй като касае установяването на права на собственост върху процесния недвижими имот, а не произтича от правоотношения, породени и отнасящи се до търговски сделки по смисъла на чл.286 от ТЗ, от което следва, че  не попада в нито една то хипотезите на чл.365 от ГПК, моли съда да отмени обжалваното определение като неправилно и да разпореди започване на съдопроизводствените действия по реда на глава ХІІІ  от ГПК – Основно производство.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса, но  срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт, поради което се явява  процесуално недопустима.

          С обжалваното определение Добричкият окръжен съд, като е приел, че спорът е търговски по своя характер и следва да бъде разгледан по реда на глава 32 от ГПК, е прекратил производството по делото и е разпоредил след влизането му в сила да се докладва на Председателя на ДОС за разпределение.

          Съгласно изричната разпоредба на чл.369 ал.2 ГПК срещу определението, че спорът подлежи на разглеждане по общия ред, може да се подаде частна жалба. По аргумент за противното, определението, че спорът подлежи на разглеждане по специалния съдопроизводствен ред за разглеждане на търговски спорове по глава 32 от ГПК, не подлежи на обжалване. В този смисъл е и константната практика на ВКС / напр. Определение № 231 от 3.04.2014 г. на ВКС по ч. т. д. № 726/2014 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Бонка Йонкова/.

                По изложените съображения частната жалба се оставя без разглеждане.

          Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И     :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на „Лидл България  ЕООД енд КО”КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление обл.София, общ.Елин Пелин, с.Равно поле 2129, ул.”3-ти март” № 1, представлявано от неограничено отговорния съдружник  управляващ и представляващ „Лидл България” ЕООД, ЕИК 130993772, със седалище и адрес на управление : обл.София, общ.Елин Пелин, с.Равно поле, 2129, ул.”3-ти март” № 1, представлявано заедно Управителя М* Е** Д* и  Управителя Б* Б*И*против определение № 72/28.01.2016г. на Добричкия окръжен съд, гражданско отделение, постановено по гр.д. № 45/2016г., с което е прекратено  производството по делото, като е прието, че спорът подлежи на разглеждане по реда на глава ХХХІІ от ГПК – „Производство по търговски спорове”.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :