ОПРЕДЕЛЕНИЕ

316/05.06.2017

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 05.06.2017 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 294 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Юробанк България“ АД – гр.София по чл.274, ал.2-ГПК срещу определение №64/22.02.2017 г. на Окръжен съд Силистра-ТО по в.ч.т.д. №165/2016 г., с което е прекратено производството по жалбата му срещу протоколно определение №562/20.10.2016 г. на Районен съд Дулово за прекратяване на производството по гр.д.№24/2016г.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Не е налице хипотезата на чл.227 – ГПК – юридическото лице ищец „Алфа банк“ АД-гр.Атина, Гърция не е престанало да съществува предвид прехвърляне предприятието на клона си /клон България–гр.София/ на жалбоподателя „Юробанк България“ АД – гр.София – основание делото да продължи с участието на правоприемника. В хода на процеса е прехвърлено само спорното право, в който случай съгласно чл.226, ал.1 – ГПК делото следва своя ход между първоначалните страни. Съгласно ал.2 на същия текст приобретателят може да встъпи или да бъде привлечен в делото като трето лице. Той може да замести своя праводател само при условията на чл.222-ГПК – със съгласието и на двете страни. Доколкото жалбата изхожда от приобретателя, който не е заместил праводателя по този ред, същата е недопустима, затова правилно ОС Силистра е прекратил производството по нея и обжалваното определение следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №64/22.02.2017 г. на Окръжен съд Силистра -ТО по в.ч.т.д.№165/2016 г., с което е прекратено производството по жалбата на „Юробанк България“ АД – гр.София срещу протоколно определение №562/20.10.2016 г. на Районен съд Дулово за прекратяване на производството по гр.д. №24/2016 г.

Определението не подлежи на обжалване.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.