О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  366                                                2017 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на   двадесети юни                                                       година 2017

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 295 по описа  на Варненския апелативен съд за 2017г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 т.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от Община Генерал Тошево, представлявана от кмета В* Д* против определение № 163/31.03.2017г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т.д. № 230/2016г., с което производството по делото е прекратено. По съображения, изложени в жалбата и свеждащи се основно до това, че според ТК № 8/27.11.2013г. по тълк.д. № 8/2012г. на ОСГТК на ВКС  правен интерес от предявяване на установителен иск за собственост и други вещни права е налице и когато ищецът разполага с възможността да предяви осъдителен иск за същото право, моли съда да отмени изцяло обжалваното определение, като постановено в нарушение на процесуалния закон – чл.124 ГПК и да върне делото на първоинстанционния съд за постановяване на съдебен акт по съществото на спора.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна, в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда да потвърди обжалвания съдебен акт, като отхвърли като неоснователна подадената срещу него частна жалба.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

 

          По силата на Договор № 186/31.07.2009г., сключен между Община Генерал Тошево и „Михайлов легал корпорейшън – МЛК – България“ ЕООД  и по реда на публично оповестен конкурс общината прехвърля правото на собственост върху имот – частна общинска собственост, представляващ дворно място с площ от 5 100 кв.м., съставляващо УПИ І - „Търговия , офиси , ЗОХ, услуги , експлоатация и жилища“ в кв.66 по ПУП на гр.Генерал Тошево, област Добрич, ведно с недовършена сграда –частна общинска собственост, съгласно АОС № 309/07.06.2000г. Съобразно постигнатата между страните договореност в чл.10 на договора  в тригодишен срок от подписването му купувачът няма право да прехвърля и/или да обременява с вещни тежести придобития имот, без съгласие на продавача.

          На 06.08.2009г. е сключен Договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нот.акт № 139, т.І, рег. № 870, д.№ 129/06.08.2009г. на нотариус Б.Б* с рег. № 176 на НК, по силата на който приобретателят продава на „Тенгелман риъл естейт интернешънъл България“ КД, гр.София, праводател на втория ответник по иска, същия недвижим имот.

          По предявен иск за разваляне на Договор № 186/31.07.2009г. поради неизпълнение на задълженията по него е образувано гр.д. № 88/2014г. на Добричкия окръжен съд. С  неприсъствено решение  от 16.06.2014г. договорът е развален. Решението е влязло в сила на 16.06.2014г.

          На 15.10.2015г. Община Генерал Тошево подава исковата молба, производството по която е прекратено поради липсата на правен интерес. С нея иска от съда на осн.чл.26 ал.2 от ЗЗД вр.чл.124 ГПК да прогласи нищожността на  договора за покупко-продажба на недвижим имот между „Михайлов легал корпорейшън – МЛК – България“ ЕООД като продавач и  „Тенгелман риъл естейт интернешънъл България“ КД, гр.София като купувач, обективиран в нот.акт № 139/2009г.

          Горната фактическа установеност налага следните правни изводи :

          С развалянето на договора от 31.07.2009г. е заличено с обратна сила действието му и е възникнало задължение за връщане на даденото по него. Т.е. от 16.06.2014г. имотът  е върнат в патримониума на общината. Преди тази дата обаче – на 06.08.2009г. той е продаден на праводателя на втория ответник. Исковото производство за разваляне на договора за покупко-продажба от 31.07.2009г. е образувано на 27.02.2014г. и следователно решението по него не може да се противопостави на приобретателя по предхожсащо  исковата молба прехвърляне собствеността на имота на осн.чл.88 ал.2 ЗЗД. Имотът, макар и върнат в патримониума на общината, остава собственост на „Тенгелман риъл естейт интернешънъл България“ КД, гр.София, респ. – на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, гр.София. В този случай прехвърлителят Община Генерал Тошево не може да претендира връщане в натура, а може да претендира възстановяване на стойността на имота по правилата на чл.57 ал.2 ЗЗД.

Тези правни последици обаче настъпват само ако сделката от 06.08.2009г. е действителна.

          Ако сделката от 06.08.2009г. бъде обявена за нищожна разпоредбата на чл.88 ал.2 ЗЗД няма да намери приложение, тъй като нищожната сделка не поражда правни последици./Така реш. № 273/14.12.2012г. на ВКС по гр.д. № 1771/2010г., постановено по реда на чл.290 ГПК/. От това ще  следва, че вторият ответник не е придобивал право на собственост върху процесния имот, предвид на което същият имот ще може да бъде ревандикиран от общината. В това се изразява и правният интерес от предявяване на исковете за прогласяване нищожността на сделката от 06.08.2009г. поради липсата на съгласие и нищожен предмет.

          По изложените съображения обжалваното определение следва да бъде отменено.

          Водим от горното, съдът

 

О    П   Р    Е   Д    Е   Л   И    :

 

          ОТМЕНЯ определение № 163/31.03.2017г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т.д. № 230/2016г., с което производството по делото е прекратено поради липсата на правен интерес.

          ВРЪЩА делото на Добричкия окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :