О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 356/29.05.2018

 

28.05.2018г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми май две хиляди и осемнадесета година, проведено в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. ч. т. д. № 295

по описа на ВнАпС за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК, образувано по частна жалба на Т.Г.С. и В.Д.Д., подадена чрез адв. В.В. от САК, срещу определение № 957/13.03.2018г., постановено по т. д. № 993/2016г. по описа на Варненски окръжен съд.

При извършване на задължителната проверка за допустимост на производството и редовност на жалбата въззивният съд констатира следното:

В процедурата по администриране на въззивната частна жалба не са дадени указания на жалбоподателите от администриращия съдия за представяне на доказателства за внасяне на дължимата по сметка на ВнАпС държавна такса в размер на 15 лв.

Въззивният състав съобрази, че жалбата е насочена срещу определение, с което е отказано освобождаването от задължението за заплащане на държавна такса за въззивно обжалване на постановеното по делото решение, в размер на 1 501.06 лв. Дължимата държавна такса по настоящата частна жалба е за сумата от 15 лв., по отношение на задължението за заплащането на която жалбоподателите не са релевирали твърдения, че не разполагат със средства, а и размерът е твърде нисък, за да обоснове такива твърдения. Не е налице редовно сезиране на съда за произнасяне по същество в частното въззивно производство преди изпълнение на задължението на жалбоподателите за предварително внасяне на държавна такса, за което първоинстанционният съд следва да даде необходимите указания.

Воден от горното, съставът на ВАпС, Търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по частно въззивно т. д. № 295/2018г. по описа на Варненски апелативен съд, Търговско отделение.

ВРЪЩА делото за Варненски окръжен съд за изпълнение на указаните в мотивите на определението действия по администриране на частната жалбата.

При отстраняване нередовностите на жалбата делото да се изпрати обратно на ВнАпС за разглеждане й по същество.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.