ОПРЕДЕЛЕНИЕ

430                                                 24.06.2014 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  24-и юни                                                      Година 2014год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*  

                                          ЧЛЕНОВЕ:  Р* С* 

                                                             П* Х*

Като разгледа докладваното от Р.С* в. търговско    дело

№ 296 по описа за 2014 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по подадена е частна жалба от Х.С.Х. и „Е* М* 2009” ЕООД гр.Стара Загора, представлявано от Х. Ст. Х., срещу разпореждане № 2174/21.02.2014 год. по т.д. № 669/2014год. на Окръжен съд - гр. Варна, с което е върната подадената въззивна жалба от жалбоподателите, вх.№ 38299/27.12.2013год. срещу постановеното решение по делото. Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт, като моли разпореждането да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената въззивна жалба.

Насрещната страна чрез писмен отговор, счита жалбата за неоснователна.

Частната жалба е подадена в срок, от лицас правен интерес от обжалване на разпореждането на окръжния съд, като неизгодно за тях и е  редовна. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

С разпореждане № 247/08.01.2014год. съдът е оставил без движение производството по въззивна жалба вх.№ 38299/27.12.2013год. срещу постановеното решение по делото, подадена от настоящите  жалбоподатели, с указание в едноседмичен срок да отстранят нередовносттите по жалбата, като представят доказателства за внесена държавна такса в размер на 3243,50лв. Изрично е посочено, че при неизпълнение жалбата ще бъде върната на осн. чл.263 ал.2 т.2 ГПК.

Видно от материалите по делото, съобщението е връчено по реда на чл.47 ГПК с поставяне на уведомление на 18.02.2014год., като в последния ден на срока за получаване на книжата -04.03.2014год. разпореждането е връчено на жалбоподателите.  Следователно, едноседмичния срок за изпълнение на дадените указания е започнал да тече от посочената дата. В рамките на срока за изпълнение, с молба от 10.03.2014год., жалбоподателя Х. е поискал да му бъде удължен срока за изпълнение с две седмици, евентуално-да бъде освободен от заплащане на държавна такса, като във връзка с това искане е представил декларация по чл.83 ал.2 ГПК.

Предвид гореизложеното, следва да се направи извод, че обжалваното разпореждане за връщане на въззивната жалба се явява незаконосъобразно. Същото е постановено на 21.02.2014год., следователно, преди жалбоподателите да са били надлежно уведомени за разпореждането от 08.01.2014год. с което въззивната жалба е оставена без движение. Обжалваното разпореждане се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, като съдът следва да се произнесе по молбата от 10.03.2014год.  

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ Разпореждане № 2174/21.02.2014 год. по т.д. № 669/2014год. на Окръжен съд - гр. Варна, с което е върната подадената въззивна жалба от Х.С.Х. и „Е* М* 2009” ЕООД гр.Стара Загора, представлявано от Х. Ст. Х. жалбоподателите, вх.№ 38299/27.12.2013год. срещу постановеното решение по делото.

Определението е окончателно.

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.