О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…344………/Варна, ..19.05.2015.............

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в състав

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*ЛЯН

                      ЧЛЕНОВЕ: М* Н*ВА

А* Б*ОВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Б* в.ч.т.д.№ 296/2015 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.613а, ал.3 ТЗ вр. чл.274 и следв. ГПК.

Образувано е по частна жалба от «Т* – Шумен» ЕАД  – Шумен, представлявано от изп.директор инж. Д. Д. против определение № 137/12.03.2015 год., постановено по т.д.№ 586/2011 год.  по описа на ОС – Шумен, с което е постановено ЛИШАВАНЕ на органите на управление на длъжника от правото да се разпореждат с имуществото на дружеството и от правото да го управляват и представляват, на основание чл. 635, ал.2 ТЗ.

В предявената частна жалба се излага, че обжалваното определение е постановено при съществени нарушения на процесуалния и материалния закон. Съдът по несъстоятелност е ограничил правата на длъжника без да бъде взето предвид становището на представителните му органи. Представителите на страната не са осъществявали вредоносни действия след датата на откриване на производството по несъстоятелност. Описаните действия не ощетяват кредиторите, осъществени са в съответствие с изрични инструкции на синдика съобразно e-mail  от 13.01.2015 год.  

Частната жалба е депозирана в срок, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Обжалваното определение съставлява акт на съда  по нестъстоятелност с правно основание чл. 635, ал.2 ТЗ, постановен въз основа на молба  и нарочен доклад на синдика вх.№ 1341/10.03.2015 год.

В решаващите си мотиви, ШОС е приел, че представителните органи на длъжника са осъществили действия и бездействия, нарушаващи закона и застрашаващи интересите на кредиторите както следва:

- дружеството чрез свои материалноотговорни лица  е прехвърлило на «Х* м*» ЕООД – София метален скрап – желязо, получен от бракувани материяли; разпоредителните действия са осъществени без разрешение на съда и съгласие на синдика;

-длъжникът се е разпоредил с придобитите  вземания  в полза на трето лице – «Е*» ЕООД – Шумен с договор за цесия от 19.01.2014 год.

Във връзка с така очертания спорен предмет, съдът намира следното:

Съгласно чл. 635, ал.2 ТЗ съдът по несъстоятелността може да лиши длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото и да предостави това право на синдика,  когато с действията си длъжникът застрашава интересите на кредиторите. Правомощията на съда по чл. 635, ал.2 ТЗ могат да бъдат упражнени с решението по чл. 630, ал.1 ТЗ или в последващ момент. В производството по чл. 635, ал.2 ТЗ от значение е всеки факт, действие, бездействие или договаряне, което противоречи на закона и на изискванията за добро управление и дължима грижа, вкл. поставя в опасност интересите на кредиторите.

I. Дружеството „Т* – Ш*” ЕАД е в открито производство по несъстоятелност, но с непрекратена търговска активност.   На основание чл. 635, ал.1 ТЗ неговата дейност продължава под надзора на синдика, изразяващ се в предварително съгласие за всички правни действия.  Преди постановяване на същинското осребряване, длъжникът не може да отчуждава активи, освен в хипотезата на чл. 639 б ТЗ.

По делото са  представени доказателства, че  СК, проведено на  16.12.2014 год. е приело решение да се извърши продажба на ДМА  и материали, предложени за бракуване и снемане от отчет съгласно проведена инвентаризация по заповед на синдика от 22.10.2014 год. Приетото решение е  на основание чл. 639б, ал.2 и ал.4 ТЗ и  има за предмет изрично посочени по инвентаризационен протокол движими вещи, бракувани активи, материали, резервни части, ДМА, химически материали и МПС.

Вещите – предмет на предварително осребряване са оценени чрез експертна оценка, изготвена на 27.01.2015 год.  С Определение № 49/02.02.2015 год. съдът по несъстоятелност е разрешил продажбата им от синдика при условията на пряко договаряне. 

Процесните продажби са осъществени пряко от длъжника в интервала 04-20.02.2015 год. и имат за предмет отпадъци от метален скрап, придобит вследствие на разкомплектоване, демонтаж, разглобяване и рязане. Отпадъчните материали са придобити от вещи – предмет на разпоредителни действия по чл. 639б ТЗ.  Купувач по продажбите е „Х*” ЕООД – София, а сделките са осъществени в нарушение на установения ред за предварителна продажба на активи от масата на несъстоятелността.  Длъжникът не е получавал съгласие за трансформиране на бракуваните вещи чрез разкомплектоване в метални отпадъци. Продажбите не са осъществени от синдика чрез пряко договоране, в нарушение на изричната разпоредба на чл. 639б, ал.3 ТЗ.

Позоваването на писмо на сидника от 13.01.2015 год. не променя формираните изводи.  Текстът на писмото не съдържа указание длъжникът да видоизменя вещите и да продава сам. Обратно – получените инструкции от синдика са свързани с оценка на активите в тяхната физическа цялост и последваща продажба, изискваща нарочното съгласие на синдика.

Следователно - органите на управление на длъжника са допуснали поведение, съставляващо грубо нарушение на закона, санкционирано с предвидена от законодателя относителна недействителност по чл. 646, ал.1, т.3 ТЗ.  Нарушението на закона е достатъчно основание съдът да счете, че е налице опасност за интересите на кредиторите по смисъла на чл. 635, ал.2 ТЗ.

2. В нарушение на чл. 636, ал.1 ТЗ изпълнението на паричното задължение от „Х*” ЕООД – София не е прието от синдика.

Обратно - с договор за цесия от 19.01.2014 год. длъжникът, представляван от представителните си органи е прехвърлил на „Е*” ЕООД – Шумен бъдещите си парични вземания от „Х*” ЕООД срещу цена в размер на 10%  от всяко плащане на длъжника. В чл.3 от договора е уговорено, че прехвърлените вземания преминават в патримониума на цесионера до размера на насрещните задължения. Договорът за цесия съставляват разпоредително действие с актив от масата,  който по причини, идентични с изложените в т.1  противоречи на закона. Договарянето е осъществено в полза на свързано лице, вкл. и в хипотезата на чл. 38, ал.1 ЗЗД.

                     

    Водим от горното, съдът намира, че лишаването на управителите от права по смисъла на чл. 635, ал.2 ТЗ е осъществено при наличие на предвидения в закона фактически състав. Данните за допуснатото нарушение на закона са достатъчни, за да обусловят извод за законосъобразност на обжалвания съдебен акт.

Водим от горното, АС – Варна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 137/12.03.2015 год., постановено по т.д.№ 586/2011 год.  по описа на ОС – Шумен

           ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: