ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№   425                                               23.06.2014 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  23-и юни                                                      Година 2014год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*  

                                          ЧЛЕНОВЕ:  Р* С* 

                                                             П* Х*

Като разгледа докладваното от Р.С* в. търговско    дело

№ 297 по описа за 2014 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по частна жалба от „Б* п* д*”ЕООД /в н./, представлявано от синдика Д.И.Г., против определение на ВОС № 1844 от 13.05.2014год. по т.д. № 798/2014год. с което е прекратено производството по делото.

В частната жалба се излага, че обжалваният акт е неправилен поради незаконосъобразност по изложени съображения, като се иска определението да бъде отменено.  Основното съображение е, че влязлото в сила решение по т.д. № 3013/2012год. на ВОС не формира сила на присъдено нещо  спрямо качеството на неплатежоспособност на ответника „К* д*”ЕООД.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество същата е  неоснователна, поради следните съображения:

Производството пред ВОС е образувано по искова молба на жалбоподателя с правно основание чл.625 ТЗ, срещу „К* Д*”ЕООД гр.Варна, представлявано от управителя М* К*.

Излага се, че на основание сключен между страните заем от 02.07.2007год., молителят е изплатил на ответното дружество сумата от 30 000евро -/58 674,90лв./, като към момента на подаване на молбата, длъжникът не е върнал получената в заем сума.  Длъжникът не извършва стопанска дейност, от която да генерира приходи, поради което счита, че изпълнението е станало невъзможно. По тази причина, с молбата на основание чл.87 ал.2 ЗЗД прави изявление за разваляне на договор за паричен заем от 02.07.2007год. и се иска да бъде открито производство по несъстоятелност на ответното дружество.

С определение № 1844 от 13.05.2014год. по т.д. № 798/2014год. съдът е прекратил производството по делото, по съображение, че във ВОС е водено т.д. № 3013/12год. по молба на жалбоподателя за откриване на производство по несъстоятелност на „К* Д*”ЕООД.  Производството е било образувано въз основа на твърдение, че молителят е кредитор с вземане  по търговска сделка-договор за заем от 02.07.2007год. за сумата 30 000евро. С влязло в сила решение от 27.12.2013год. молбата на „Б*п*д*”ЕООД /в н. / за откриване на производство по несъстоятелност на „К* д*” ЕООД е отхвърлена, тъй като ищецът не е доказал наличието на вземането, респективно качеството си на кредитор.

Действително, с влязлото в сила решение не се  формира сила на присъдено нещо, относно неплатежоспособността на ответното дружество, поради което и няма пречка отново да бъде поискано обявяването му в неплатежоспособност и след постановяването му. Но с влязлото в сила решение е отречено качеството на кредитор с изискуемо вземане по договор за заем от 02.07.2007год. за сумата от 30 000евро на жалбоподателя.  За да стигне до посочения извод, в мотивите на решението съдът е посочил, че съобразно ССчЕ в дружеството ищец и в дружеството ответник, към 31.12.2010год.  не се водят вземания и задължения по договора за заем и крайното салдо е нула. Експертизата е установила и посочила датите на касовите погашения на сумата. Следователно, с влязло в сила решение е установено погасяване на сумата по договора за заем, респективно е отречено качеството на жалбоподателя като кредитор по процесното вземане, поради което и молбата за откриване на производство по несъстоятелност е била отхвърлена.

Следователно, в производство по реда на чл.625 ТЗ, със СПН е било установено, че в полза на „Б* п* д*”ЕООД /в н. /, не съществува вземане срещу „К* д*” ЕООД за 30 000евро, произтичащо от заем от 02.07.2007год.

А видно от предмета на прекратеното дело, налице е съвпадение с предмета на т.д. № 3013/2012год. на ВОС. Това е така, тъй като страните са същите, правопораждащия факт и искането са същите. Следва да се отбележи, че установените с решението общи правопораждащи факти на спорното право се ползват със сила на пресъдено нещо. Такива правопораждащи факти са тези, които индивидуализират спорното право, чрез основанието и петитума на иска, а в конкретния казус това са фактите относно сключения договор за заем между страните и  твърдението за неговото непогасяване и дължимост от ответното дружество.  Следователно, съдебно установените с влязлото в сила решение по т.д.  № 3013/2012год.  общи правопораждащи факти на спорното право-наличие на договор за заем за сумата от 30 000евро и погасяването на заемната сума от страна на ответното дружество се ползват със сила на пресъдено нещо и не подлежат на повторно установяване.

Предвид изложеното и установеното тъждество между предмета на влязлото в сила решение по т.д. № 3013/2012год. на ВОС и предмета по т.д. № 798/14год. на ВОС, производството по последното се явява недопустимо, и законосъобразно е било прекратено на основание чл.299 ал.2 ГПК.

С оглед на изложеното, обжалваното определение се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

                                    

                                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1844 от 13.05.2014год. постанонвено по т.д. № 798/2014год. по описа на Варненски окръжен съд, с което е прекратено производството по делото.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението до жалбоподателя.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.