О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

           322/08.05.  2015 година                           град Варна

 

     Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на седми май                                                                        година 2015

в закрито заседание в състав :

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ : В.Петров                                                                         ЧЛЕНОВЕ :М.Недева                                                                                         А.Братанова

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. №  297 по описа  на Варненския апелативен съд за 2015г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

     Производството по делото е по реда на чл.657 ал.4 т.1 ТЗ вр.чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е  по подадена жалба от Д.С.Д. – изпълнителен директор на „Т* – Ш*” ЕАД / в открито производство по несъстоятелност/, ЕИК * против определение № 161/24.03.2015г. на Шуменския окръжен съд по т.д. № 586/2011г., с което е оставена без уважение молбата му с вх.№ 1466/13.03.2015г. за освобождаване на Е.Г.Т. като синдик на „Т* – Ш-*” ЕАД, като неоснователна. По съображения, изложени в жалбата и свеждащи се основно до несъгласие с направения от първоинстанционния съд извод за законосъобразност на действията на синдика по отношение на организирания от него търг за продажба на бракувани ДМА на дружеството, моли съда да отмени обжалваното определение и вместо него постанови друго, с което да уважи молбата му по чл.657 ал.2 ТЗ и да освободи от длъжност синдика Е.Г.Т. поради това, че с действията си застрашава интересите както на дружеството – длъжник, така и на кредиторите му.

В законоустановения срок е постъпило писмено становище от ответната по жалбата страна, в което се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда да остави без уважение жалбата, като потвърди определение № 161/24.03.2015г. на ШОС по т.д. № 586/2011г. като правилно и законосъобразно.

     Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :        

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

     Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

     С молба вх.№ 1466/13.03.2015г. Д.С.Д., в качеството му на изпълнителен директор на „Т* – Ш*” ЕАД, / в открито производство по несъстоятелност/, е сезирал съда с искане за смяна на синдика на дружеството Е.Т. поради наличие на следните основания за това, изрично посочени в молбата  – предприемане на действия за ускорено обявяване на „Т* – Ш*” ЕАД в несъстоятелност; загубена една година в съдебни спорове в противоречие с интереса на кредиторите и на предприятието; опит да се блокира разработването на оздравителен план чрез предложение за прекратяване на пълномощията на Съвета на директорите само два дни след регистрацията му в ТР, както и немотивирано търсене на основание за отлагане разглеждането на оздравителния план чрез „спешно” разпродаване на активи на дружеството. Молбата е с правно основание чл.657 ал.2 ТЗ пр.2 от ТЗ – когато синдикът с действията си застрашава интересите на кредитора или на длъжника.

След като обявяването на едно търговско дружество в несъстоятелност се извършва с  акт на сезирания съд по несъстоятелността, в рамките на едно ускорено съдебно производство, с минимални срокове за произнасяне от страна на съда и задължение на органите по несъстоятелност своевременно да упражняват правата  и задълженията си, неизяснено остава посоченото в молбата основание действията на синдика Т. в тази насока да бъдат субсумирани под хипотезата на чл.657 ал.2 пр.2 ТЗ – не е посочено кои действия и с какво те са накърнили интересите на кредиторите и на предприятието на длъжника. Упражняването на правото на жалба, ако под второто основание молителят има предвид обжалване на „приватизационната сделка”, съгласно уточнението в жалбата, не съдържа в себе си елемент на неправомерност само по себе си, поради което неговото увреждащо интересите на кредиторите и на длъжника действие, свързано с приемането и прилагането на оздравителен план, също следва да бъде доказано. Искането на синдика съдът да лиши управителните органи на длъжника от правото на управляват и се разпореждат с имуществото на дружеството съдът по несъстоятелността е намерил за основателно, предвид на което е постановил определение № 137/12.03.2015г. по т.д. № 586/2011г. на ШОС, с което същото е уважено.

Действията си по разпродажбата на имущество на длъжника  синдикът е осъществил законосъобразно, в изпълнение на взето решение от Събрание на кредиторите от 16.12.2014г., при дневен ред : Даване на съгласие по чл.639б от ТЗ за продажба на движими вещи – ДМА и материали на склад, предложени за бракуване и снемане от отчет в протоколи от проведена инвентаризация, съгласно заповед на синдика от 22.10.2014г., с  цел осигуряване на средства за издръжка на производството по несъстоятелност и след надлежно разрешение от съда по несъстоятелността , дадено по реда на чл.716 ал.2 ТЗ с определение № 49/02.02.2015г. Доводите срещу законосъобразността на събранието на кредиторите от 16.12.2014г., вкл. и тези за съществено ощетяване на интереса на кредиторите или масата на несъстоятелността длъжникът е следвало да изложи в производство по чл.679 ТЗ. Тези доводи, както и незаконосъобразността на даденото от съда разрешение синдикът да продава активи от масата, съобразно решението на събранието на кредиторите от 16.12.2014г., са извън предмета на настоящото производство.

За уважаване на молбата с правно основание чл.657 ал.2 пр.2 ТЗ е необходимо по делото да бъде установено по безспорен начин реалното, сериозно и съществено застрашаване на интересите на кредиторите и на длъжника, каквото застрашаване в  процесния случай не се установява. С оглед на това съдът намира, че молбата е неоснователна и като я е оставил без уважение, първоинстанционният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

     Водим от горното, съдът

 

О     П     Р    Е    Д    Е    Л    И   :

 

     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  частната жалба на Д.С.Д. – изпълнителен директор на „Т* – Ш*” ЕАД / в открито производство по несъстоятелност/, ЕИК * против определение № 161/24.03.2015г. на Шуменския окръжен съд по т.д. № 586/2011г., с което е оставена

 

 

без уважение молбата му с вх.№ 1466/13.03.2015г. за освобождаване на Е.Г.Т. като синдик на „Т* – Ш*” ЕАД, като неоснователна.

Определението е окончателно.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                         ЧЛЕНОВЕ :