Р Е Ш Е Н И Е   № 135

 

16.06.2017г., гр. Варна.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на петнадесети юни две хиляди и седемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                          НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. т. д. № 297

по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 25, ал. 4, изр. 2 ЗТР, образувано по жалба вх. 13790/15.05.2017г. на „ ПРОМАР“ ООД – гр. Варна, ЕИК 813141126, представлявано от П Ц Д, чрез адв. Ю.Г. от ВАК, срещу решение № 294/02.05.2017г., постановено по т. д. № 442/2017 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е потвърден отказ рег. № 20170330120628/03.04.3017г. на длъжностното лице по регистрацията при ТР, воден от АВп, постановен по заявление вх. № 20170330120628 за вписване на подлежащи на регистрация обстоятелства по партидата на търговското дружество.

В жалбата са инвокирани оплаквания за неправилност на атакуваното решение поради противоречие с практиката на съдилищата по въпроса относно лицата, които следва да подпишат протокола от общо събрание на съдружниците в ООД, както и с клауза на обявения в ТР дружествен договор на „ Промар“ ООД. Поддържа се, че законът не въвежда изискване протоколът да бъде подписан от всички съдружници или евентуално от тези, с чиито гласове е формирано мнозинство за положителен вот. Искането е за отмяна на решението и на постановения отказ и даване на задължителни указания на АВп, ТР, по реда на чл. 25, ал. 5 ЗТР, за вписване на заявените обстоятелства.

Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 25, ал. 4 от ЗТР, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима.

За да се произнесе по основателността на жалбата съдът намира за необходимо да посочи на първо място, че не приема за основателни съображенията на жалбоподателя, инвокирани в жалба рег. № 20170410153854, че ДЛР е излязло извън правомощията си, като е преценявана редовността на свикването на общо събрание на съдружниците. Обхватът на проверката съгласно по чл. 21 ЗТР се състои в това да се провери дали заявеното обстоятелство подлежи на вписване или съответният документ на обявяване, дали заявлението изхожда от оправомощено лице, приложени ли са изискуемите от закона документи, дали съществуването на заявените за вписване обстоятелства се установява от представените документи съответно дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона, представена ли е декларация по чл. 13, ал. 4 ЗТР, платена ли е дължимата държавна такса и дали друго лице няма права върху фирмата. В случая, при заявена промяна в персоналния състав, обусловена от прекратено поради смърт на съдружник членствено правоотношение и поемане на освободения дружествен дял от негов наследник, изискуемите приложенията, за чието наличие длъжностното лице извършва проверка, в изпълнение на чл. 22 ал. 5 ЗТР, следва да включват посочените документи в чл. 21 ал. 3 от Наредба № 1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър: решението на общото събрание за промяна на обстоятелствата; препис от дружествения договор, съдържащ промяната, заверен от органа, представляващ дружеството; поканите за свикване на общо събрание до съдружниците и доказателствата, че са връчени, документи, установяващи наследяване на дружествен дял и молбата от наследника за приемането му за съдружник. При произнасяне по заявлението ДЛР не се ограничава само до това да констатира формалното наличие на предвидените от Наредбата документи, като приложения към заявлението, а в кръга на задълженията му по чл. 21 т. 5 ЗТР е да прецени съответствието на съдържанието на документите с изискванията на конкретно приложимите норми.

При постановяване на обжалваното решение съставът на ВОС е приел за необоснован извода на ДЛР, че приложените към заявлението документи не установяват редовно свикване на общо събраните на съдружниците, на което е взето подлежащото и заявено за вписване решение на ОСС. Правилността и обосноваността на извода на ВОС относно редовността на изпълнената процедура по свикване на ОСС се установява от съвкупната преценка на представените от заявителя разписки и известия за пощенски пратки, покани с дневен ред, с подписи на адресите, удостоверяващи връчване на всички съдружници /лично или чрез доставка до обявените в дружеството адреси/.

За да потвърди обжалвания отказ обаче, съдебният състав е преценил като правилен и е възприел извода на ДЛР, че представеният протокол от ОСС не съответства на изискванията на новосъздадената разпоредба на чл. 137, ал. 4 ТЗ. Прието е, че нотариалната заверка само на подпис на председателстващия общото събрание на съдружниците, който е представител на съдружник с 42 дяла и притежава в лично качество още 2 дяла, или общо само 36% от капитала, не е достатъчно за автентификация на решение на ОСС, за което е необходимо квалифицирано мнозинство от 75%. Съобразено е, че тъй като действително в чл. 137 ТЗ са уредени само необходимите за вземане на решение мнозинства и начин на гласуване по съответно изброени въпроси, а в чл. 142 ТЗ няма специални изисквания за формата на отразяване на взетите решения в протоколната книга, това е позволявало в досегашната практика на съдилищата да се възприема за достатъчно удостоверяването на съдържанието на сделката - решение на колективния орган чрез подписите на избрани на самото събрание председател и протоколист / по аналогия на режима на другото типично капиталово дружество – АД/ или чрез подписа на управителя, натоварен да води книгите на дружеството, включително и такава за протоколи на заседанията на ОСС. Същевременно е изразено становище, че с нововъведеното в чл. 137 ал. 4 ТЗ / ДВ бр. 105 от 2016 г./ изискване за формата на протокола за тези решения, тази практика е неприложима.

Съображенията на ВОС принципно могат да бъдат споделени, но не и в случая, в който изводите относно необходимата форма на протокола от ОСС не могат да бъдат изведени само от тълкуване на правни норми и приложимостта на съдебна практика по въпроса за начина на удостоверяването съдържанието на решението на колективния орган на ООД преди изменението на чл. 137, ал. 4 ТЗ. Съгласно чл. 21 от дружествения договор, в редакцията преди промените по решение на коментираното общо събрание на съдружниците от 24.03.2017г., протоколите от заседанията на общото събрание се подписват от председателстващия заседанието и от съдружника, притежаващ най – много дялове измежду присъстващите членове. По силата на действаща в отношенията между съдружниците и между тях и дружеството валидна клауза от дружествения договор, за автентифицирането на взетите решения от общото събрание е достатъчно то да бъде подписано от председателстващия заседанието и от съдружника, притежаващ най – много дялове измежду присъстващите членове, без значение дали гласовете им формират мнозинството или дали един от тях или двамата са гласували против. При полагане на подписи върху протокола от ОСС, по силата на изрично предоставена от останалите съдружници компетентност, те удостоверяват не само своите волеизявления, но и волята на съдружниците и/ или на техните представители, такава, каквато е формирана на заседанието.

Приложеният към заявлението Протокол № 39/24.03.2017г., е с нотариална заверка на съдържанието и на подписите на протоколчика и на председателстващия събранието Иван Велков Иванов, който е и представител на съдружника с най – много дялове-  СНЦ „ Моряшки професионален съюз“– гр. Варна. При това положение следва да се приеме, че са изпълнени изискванията на 137, ал. 4 ТЗ и решението за заявената промяна в персоналния състав на дружеството е действително.

По изложените съображения съставът на ВнАпС намира, че постановеният отказ на длъжностно лице по регистрацията е незаконосъобразен, което налага неговата отмяна, както и отмяна на решението на ВОС. На основание чл. 25, ал. 5 ЗТР на Агенцията по вписванията следва да бъдат дадени задължителни указания да впише в търговския регистър заявените обстоятелства.

 

Воден от горното съдът

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ решение № 294/02.05.2017г., постановено по т. д. № 442/2017г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е потвърден отказ рег. № 20170330120628/03.04.3017г. на длъжностно лице по регистрацията при ТР, воден от АВп, постановен по заявление вх. № 20170330120628 за вписване на подлежащи на регистрация обстоятелства по партидата на „ ПРОМАР“ ООД – гр. Варна, ЕИК 813141126, представлявано от П Ц Д, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ отказ рег. № 20170330120628/03.04.3017г. на длъжностно лице по регистрацията при ТР, воден от АВп, постановен по заявление вх. № 20170330120628.

Указва на Агенция по вписванията да впише в Търговския регистър, по партидата на „ ПРОМАР“ ООД – гр. Варна, ЕИК 813141126, заявените обстоятелства по заявление вх. № 20170330120628.

 

Препис от решението ДА СЕ ИЗПРАТИ на Агенцията по вписванията.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ:  1.                    2.