ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 403

 

гр. Варна, 25.06.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Аракелян в. ч. т. д. № 297/2018 година по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на Г.Ж.И., Н.Я. А* и П.В.П., чрез адв. М* Т. против Определение № 1457 от 25.04.2018 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 207/2018 г., с което е:

-                прекратено производството по предявените искове за прогласяване нищожността на решенията на ОСС на „Бентли“ООД, обективирани в протоколи от 25.03.2008 г., 27.03.2008 г., 11.12.2008 г., 15.04.2013 г. по отношение на Д* А*, С* С*, А*М*, Д* Д* и П. М*;

-                прекратено производството по предявения иск за прогласяване нищожността на подписания на 25.03.2008 г. от Д* А* и С* С* договор за прехвърляне на дружествени дялове по отношение на „Бентли“ ООД, А* М*, Д* Д* П. М*;

-                прекратено производството по предявения иск за прогласяване нищожността на договор за прехвърляне на дружествени дялове между  С* С*и А* М*,  от 11.12.2008 г. по отношение на „Бентли“ ООД, Д* А*,  Д* Д* иП. М*

-                прекратено производството по предявения иск за прогласяване нищожността на договор за прехвърляне на дружествени дялове от 26.07.2013 г. между А* М*,  и  Д* Д* по отношение на „Бентли“ ООД, Д* А*,  С* С*иП. М*

-                прекратено производството по предявения иск за прогласяване нищожността на договор за прехвърляне на дружествени дялове от 26.07.2013 г. между  С* С*и П. М* по отношение на „Бентли“ ООД, Д* А*, А* М*, , Д* Д*;

-                прекратено производството по предявените искове за установяване нищожност на Устава от 25.03.2008 г. и от 12.12.2008 г., на Дружествения договор от 17.04.2013 г., вписани в ТР под № 20080603183403, № 20081216123629 и № 20130812102924 по отношение на Д* А*, С* С*, А* М*, ,  Д* Д* иП. М*

-                прекратено производството по иска за установяване, че ищците са собственици на капитала на „Бентли“ ООД по отношение на ответниците Д* А*, С* С*, А* М*, ,  Д* Д* и П. М*.

В жалбата се излагат твърдения за неправилност на съдебния акт, като постановен при нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Жалбоподателите считат, че съдът неправилно не се е отвел от разглеждането на делото. Намират за неправилен извода на съда за липсата на правен интерес от предявяването на исковете по отношение на ответниците – физически лица. Посочват, че купувачите по последващите прехвърлителни сделки не са станали собственици на дружествените дялове, както и съдружници в дружеството, от където извеждат правен интерес на ищците за предявяване на исковете срещу физическите лица, вписани в ТР като съдружници. Молят за отмяна на определението.

Частната жалба е подадена от надлежни страни, в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

I.             По предявените искове по чл. 124 от ГПК срещу Д* А*, С* А*, А* М*, ,  Д* Д* и П. М* за прогласяване нищожността на решенията на ОСС на „Бентли“ ООД, обективирани в протокол от 25.03.2008 г., 27.03.2008 г., 11.12.2008 г., 15.04.2013 г., по които са постановени вписвания в ТР № 200806031834403, № 20081216123629 и № 20130812102924, съдът намира следното:

В процесния случай, правният интерес от провеждането на исковете се извежда от твърденията на ищците за запазване на правата си на собственици върху капитала на ответното дружество при наличие на други вписани в ТР съдружници и управители. Доколкото доказването на собствеността на ищците върху дружествените дялове касае единствено дружеството, това обуславя липсата на пасивна процесуалноправна лигитимация на физическите лица – ответници по исковете. Предвид горното, прекратителното определение в разглежданата част се явява правилно.

II.          По предявените за прогласяване нищожността на договори за прехвърляне на дружествени дялове от 25.03.2008 г., 11.12.2008 г. и два от 26.07.2013 г., съдът намира следното:

В уточнителните молби ищците поясняват, че правният им интерес от предявяване на исковете за прогласяване нищожността на договорите за прехвърляне на дружествени дялове, произтича от липсата на валидно формирана и изразена воля от страна на дружеството, доколкото лицата, които да ги подписали не са притежавали качеството на съдружници в ОСС.

На следващо място, по силата на договора от 25.03.2008 г. /л. 10/  Д* А* в качеството си на едноличен собственик на капитала продава на  С* С*дружествени дялове на обща стойност от 5 000 лева.

Съгласно договор от 11.12.2008 г. /л. 17/  С* С*продава на А* М*,  дружествени дялове, представляващи 50 % от капитала на дружеството.

По силата на договор от 26.07.2013 г. /л. 25/  С* С*продава на П. М* дружествени дялове, представляващи 50 % от капитала на дружеството.

Съгласно договор от 11.12.2008 г. /л. 10/  С* С*продава на А* М*,  дружествени дялове, представляващи 50 % от капитала на дружеството.

На същата дата 26.07.2013 г. е подписан договор, съгласно който А* М*,  продава на  Д* Д* собствените си 50 дяла, представляващи 50 % от капитала на дружеството.

Настоящият съдебен състав съобрази, че по исковете за прогласяване на нищожността на договорите за прехвърляне на дружествените дялове, са пасивно процесуално легитимирани страните, срещу които същите са предявени. На следващо място следва да се посочи, че доколкото на нищожността може да се позовава всеки, исковете се явяват допустими, а основателността на същите ще подлежи на преценка в производството по същество на спора. С оглед на горното, обжалваното определение в разглежданата част се явява неправилно като краен резултат, поради което следва да бъде отменено.

III.      По предявените искове срещу Д* А*, С* С*, А* М*, ,  Д* Д* и П. М* за прогласяване нищожността на уставите от 25.03.2008 г., 12.12.2008 г. и на дружествения договор от 17.04.2013 г., обявени в ТР под № 20080603183403, № 20081216123629 и № 20130812102924, съдът намира следното:

По повод тези искове се навеждат доводи, че съдружниците, приели уставите и дружествените договори не са били оправомощени за извършват тези действия, доколкото разпоредителните сделки по силата, на които се легитимират като съдружници не са произвели прехвърлително действие. Посочените твърдения обосновават надлежната пасивна процесуална легитимация единствено по отношение на ответното дружество, което налага извод за правилност на първоинстанционния съдебен акт и в тази част.

IV.       По предявените искове за установяване по отношение на ответниците Д* А*, С* С*, А* М*, ,  Д* Д* и П. Момчилов, че ищците са собственици на капитала на „Бентли“ ООД, съдът намира следното:

В исковата молба и в допълнителните уточнения към нея, ищците твърдят, че са единствени собственици на капитала на „Бентли“ ООД, както и че последващите вписания на прехвърлителните сделки с дружествените дялове са извършени от несобственици, поради което не са им непротивопоставими. Настоящият съдебен състав намира, че е налице правен интерес от предявяване на иска само срещу „Бентли“ ООД, не и срещу съдружниците.

За пълнота на изложението следва да се посочи, че възражението на жалбоподателите, свързано с липсата на постановен отказ за отвод на съда, касае друго необжалваемо в тази част определение, което не е предмет на настоящото производство.

С оглед гореизложеното, обжалваното определение е правилно и като такова следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Определение № 1457 от 25.04.2018 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 207/2018 г. в частта, с която е прекратено:

-                производството по предявения иск за прогласяване нищожността на подписания на 25.03.2008 г. от  Д* А* и  С* С*договор за прехвърляне на дружествени дялове по отношение на „Бентли“ ООД, А* М*, ,  Д* Д* иП. М*

-                производството по предявения иск за прогласяване нищожността на договор за прехвърляне на дружествени дялове между  С* С*и А* М*,  от 11.12.2008 г. по отношение на „Бентли“ ООД, Д* А*,  Д* Д* иП. М*

-                производството по предявения иск за прогласяване нищожността на договор за прехвърляне на дружествени дялове от 26.07.2013 г. между А* М*,  и  Д* Д* по отношение на „Бентли“ ООД, Д* А*,  С* С*иП. М*

-                производството по предявения иск за прогласяване нищожността на договор за прехвърляне на дружествени дялове от 26.07.2013 г. между  С* С*и П. М* по отношение на „Бентли“ ООД, Д* А*, А* М*, , Д* Д*.

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 1457 от 25.04.2018 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 207/2018 г. в останалата обжалвана част.

Определението в потвърдителната част подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването, при условията на чл. 280, ал. 1, респ. ал. 2 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.                    

 

 

                                                                                                    2.