ОПРЕДЕЛЕНИЕ

42

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  16.01.2014 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* П.

          ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

                    Р* С*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П. ч.т.д.№ 3 по описа за 2014 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от П.Т.П. *** срещу определението на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№609/2013 г., с  което е прекратено производството по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Защитата на ищеца срещу издаден въз основа на издадена заповед за незабавно изпълнение изпълнителен лист в заповедно производство е чрез подаване на възражение по чл.414 – ГПК, евентуално спиране на изпълнението при условията на чл.420 – ГПК и с изчерпване на всички възражения като ответник по иска на заявителя по чл.422 – ГПК. Защитата на длъжника срещу изпълнението е с иск по чл.439, ал.1 – ГПК, който съгласно ал.2 може да се основава само на факти, настъпили след приключване на съдебното дирене в производството, по което е издадено изпълнителното основание. Воденето на всякакви други искове, целящи разрушаване силата на изпълнителния лист, е недопустимо.

Ето защо, определението на ОС Варна за прекратяване на производството по предявения иск по чл.26, ал.2 – ЗЗД за прогласяване нищожността на договора за банков ипотечен кредит от 22.07.2008 г., по извлечение от сметка по който е била издадена в заповедно производство заповедта за изпълнение, е правилно и следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №4296/21.10.2013 г. на Варненския окръжен съд по т.д.№609/2013  г., с което е прекратено производството по същото дело.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1-ГПК.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.                            2.