Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№24

 

Гр.Варна, 26.01.2016г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и шести януари през двехиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                                           ДАРИНА МАРКОВА     

 

           Като разгледа докладваното от  съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 30 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.25 ал.4 изр.второ от ЗТР, образувано по жалба на „АВС” ООД със седалище гр.Силистра срещу решение № 114 от 28.12.2015г. на Силистренски ОС по търг.дело № 196/15г., с което е потвърден отказ на длъжностното лице по вписванията рег.№ 20151127092456 от 27.11.2015г., постановен по заявление вх.№ 20151127092456 по партидата на „АВС” ООД.

В жалбата се твърди че обжалваното решение е неправилно, необосновано и незаконосъобразно, постановено при съществено нарушение на материалния и процесуалния закон. Излага че с обжалвания пред първоинстанционния съд отказ е отказано вписване на прехвърляне на дружествени дялове от М. К. И. на съдружника С. В. Д. и нейното заличаване като съдружник. Сочи че е заявено за вписване прехвърляне на дружествен дял на съдружник и са представени договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите, декларация по чл.13 ал.4 от ЗТР и ал.5, както и изрично пълномощно. Твърди че в случая липсва изискване за вписване на обстоятелствата за дяловото участие на съдружниците в дружествения договор, както и липсва изискване за решение на общо събрание на съдружниците относно изменение на дружествения договор след извършеното прехвърляне на дялове, изключващо в този смисъл и приложението на чл.119 ал.4 от ТЗ. Излага, че в конкретния случай, след като е заявено за вписване единствено вписване по чл.129 ал.2 от ТЗ, изменението на дружествения договор не се явява необходима предпоставка за вписване на договора между съдружниците. Твърди че това е така, защото промените в съдържанието на дружествения договор, включително обстоятелствата по чл.115 т.3 и т.5 от ТЗ във връзка с чл.119 ал.2 от ТЗ, подлежащ на вписване на отделно правно основание, което е различно от посоченото по чл.129 ал.2 от ТЗ. Моли съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което отказът за вписване на промени по партидата на дружеството да бъде отменен.

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25 ал.4 от ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

 Регистърното производство е строго формално и е свързано с проверка от длъжностното лице по регистрацията в обхвата по чл.21 от ЗТР на валидното заявяване и на валидното възникване на обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Заявление обр.А4 с вх.№ 20151125134150 е подадено от адвокат с изрично пълномощно за вписване на промени в обстоятелства, подлежащи на регистрация – промяна в членския състав – заличаване на съдружници и прехвърляне на дружествени дялове. Заявлението е подадено по електронен път по образец, съгласно приложение № А4 на Наредбата № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, подадено е от оправомощено лице – упълномощен адвокат - по чл.15 ал.1 т.4 от ЗТР.

Към заявлението са представени изискуеми от закона документи, установяващи съществуването на заявените за вписване обстоятелства: договор за прехвърляне на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите, изискуемите от ЗТР декларации и доказателства за внесена държавна такса.

Заявителят не е спазил изискването на чл.119 ал.4 от ТЗ за представяне на препис от дружествения договор, съдържащ направените изменения, заверен от органа, представляващ дружеството. Нормата на чл.119 ал.4 ТЗ от има изричен характер и изключения в приложението й не са предвидени.

Действително в случая е налице прехвърляне на дялове от един съдружник на друг, поради което и решение на общото събрание за това не е необходимо на основание чл.129 ал.1 от ТЗ, доколкото приобретателят увеличава размера на притежаваните от него дялове в капитала. Но състава на съдружниците и размера на дяловете, с които съдружникът участва в капитала са обстоятелства, представляващи задължително съдържание на дружествения договор на основание чл.115 т.3 и т.5 от ТЗ. Поради което и промяната в резултат на прехвърляне на всички дружествени дялове от един съдружник на друг съдружник следва да намери отражение в дружествения договор.

На следващо място в случая са заявени за вписвани промени в обстоятелства по група "Основни обстоятелства", поради което и проверката на длъжностното лице по реда на  чл.21 от ЗТР следва да обхване само съответно изискуемите документи по чл.21 ал.3 от Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, сред които съобразно чл.21 ал.3 т.2 от Наредбата е и препис от дружествения договор, съдържащ промяната, заверен от органа, представляващ дружеството.

С оглед на изложеното въззивният съд намира, че заявителят не е представил изискуеми от закона документи, поради което и обжалваното решението следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 114 от 28.12.2015 г., постановено по търг.дело № 196/15г. по описа на Окръжен съд – Силистра.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: