О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  34

 

                                             гр.Варна, 18.01.2019 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на деветнадесети януари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                           

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №30 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274, ал.2 ГПК, образувано по жалба на „АГРОСТАР“АД, ЕИК 831497259, със седалище гр.София срещу определение N 414/14.11.2018 г., постановено по в.ч.т.д.№136/2018 год. по описа на ОС - Силистра, с което е оставена без разглеждане частната жалба на „АГРОСТАР“АД срещу определение №1776/23.07.2018 г. постановено по ч.гр.д № 542/2018 г. на РС –Силистра и е прекратено производството по в.ч.т.д.№136/2018 год. по описа на ОС - Силистра. Изложени са доводи за незаконосъобразност на обжалваното определение, поради постановяването му в нарушение на съдопроизводствените правила и основните принципи на гражданския процес.     Насрещната страна „СИБИЕЛ“ ООД, ЕИК 118513221, със седалище в с.Добротица, не е подало отговор на жалбата.                                                                    Частната жалба е подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК. На посоченото основание, същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, частната жалба е основателна по следните съображения:                                             

Производството пред РС – Силистра е образувано по молба подадена от „АГРОСТАР“АД, със седалище гр.София за допускане обезпечение на доказателствата, с оглед предявяване на бъдещ иск срещу „СИБИЕЛ“ООД, със седалище в с.Добротица. С определение  от 03.05.2018 г., първоинстанционният съд е назначил съдебно-агротехническа експертиза, по поставените от молителя задачи. В съдебно заседание на 17.07.2018 г., заключението е прието от съда, като с оглед предприето от молителя оспорване е назначена тройна експертиза. С определение от 23.07.2018 г., първоинстанционният съд е приел, че не са налице предпоставките по чл.207 от ГПК, поради което е отменил определението си за назначаване на тройна експертиза и е прекратил производството по делото.

 За да постанови обжалваното определение, Силистренският окръжен съд е приел, че определението по чл.207 от ГПК не е преграждащо, нито в закона е предвидена изрична възможност за обжалването му, поради което частната жалба е недопустима.                                                                              

Съгласно чл.207 от ГПК, когато съществува опасност да се изгуби доказателство или събирането му да бъде затруднено, страната може да поиска предварителното му събиране. Определението на съда, с което се допуска предварителното събиране на доказателството не подлежи на обжалване. На обжалване, съгласно чл.208, ал.3 от ГПК, подлежи отказа на съда да допусне предварителното събиране на исканото доказателство.

Съобразно рзпоредбата на чл.208, ал.6 от ГПК, относно реда за събиране на доказателства и тяхната сила се прилагат общите правила. В случая се събират доказателства чрез експертиза, поради което са приложими правилата на чл.195 и сл.от ГПК, вкл. чл.200, ал.3 от ГПК, предвиждащ възможостта при оспорване да се назначи друго или повече вещи лица.

Именно във връзка с предприето от пълномощника на молителя оспорване на заключението е направено съответното доказателствено искане за назначаване на тройна експертиза, при същата обстановка и със същите задачи, поради което е следвало да бъде извършена в същото, а не в бъдещо производство. Събраното в това производство доказателство има същата доказателствена сила, която би имало и ако бе събрано в съответната фаза на висящия исков процес, като в бъдещото исково производство ще се извърши преценка дали доказателството установява съответните доказателствени факти.

Ето защо съдът намира, че с определението си от 23.07.2008 г., първоинстанционният РС – Силистра е отказал да се допусне обезпечение на доказателства по реда на чл.207 от ГПК, пради което този съдебен акт подлежи на обжалване на основание изричната разпоредба на чл.208, ал.3 ГПК, т.е. попада в приложното поле на чл.274, ал.1, т.2 от ГПК.

Предвид изложеното, изводът на ОС - Силистра, че частната жалба на „АГРОСТАР“АД срещу определение №1776/23.07.2018 г. постановено по ч.гр.д № 542/2018 г. на РС – Силистра е недопустима е в нарушение на закона.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното определение следва да бъде отменено като незаконосъобразно и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на окръжния съд, който да се произнесе по съществото на процесуалния въпрос по законосъобразността на определение №1776/23.07.2018 г. постановено по ч.гр.д № 542/2018 г. на РС – Силистра.

 

Воден от горното, съставът на ВнАС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение N 414/14.11.2018 г., постановено по в.ч.т.д.№136/2018 год. по описа на ОС - Силистра, с което е оставена без разглеждане частната жалба на „АГРОСТАР“АД срещу определение №1776/23.07.2018 г. постановено по ч.гр.д № 542/2018 г. на РС –Силистра и е прекратено производството по в.ч.т.д.№136/2018 год. по описа на ОС - Силистра.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на ОС - Силистра.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: