О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                

 442

 

                 гр.Варна, 27.06.2014г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на двадесет и седми юни  през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

    ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                          К* Г*

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* ч.т.д. № 300  по описа на съда  за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по повод на частна жалба от Р.С. против разпореждане № 982/ 24.01.2014г. на ВОС по т.д. № 432/12г. , с което е върната обратно въззивна жалба на частния жалбоподател срещу решение № 1189/17.12.2013г. по с.т.д.

    В частната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалваното определение , тъй като видно от представено удостоверение датата на подаване на въззивнната жалба по пощата е 20.01.2014г. Моли се за отмяна на акта и връщане на делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

    Ответникът Н.К. оспорва основателността на жалбата.

    ВнАС намира следното:

    Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

    По съществото на същата се констатира следното:

    Съобщение за изготвено съдебно решение №  1189/17.12.2013г. по т.д. № 432/12г. на ВОС е редовно връчено на пълномощник на ищеца, сега частен жалбоподател на 06.01.2014г. На осн. чл.259,ал.1 ГПК първоинстанционното решение подлежи на обжалване пред ВнАС в двуседмичен срок от съобщението или същият изтича на 20.01.2014г. Въззивната жалба е била подадена по пощата - видно от приложен пощенски плик, на който щемпелът за датата на подаване е нечетлив, а е получена в гр.Варна на 22.01.2014г. След извършена служебна справка на ел.страницата на „Б* п*”ЕАД по баркода на пратката първоинстанционният съд е приел, че същата е приета на 21.01.2014г.

    Пред настоящата инстанция частният жалбоподател представя удостоверение, а и първоинстанционният съд след запознаване със същото е изискал официално удостоверяване от „Б* п*”ЕАД и от двете писма безпротиворечиво се установява, че въззивната жалба е подадена в пощенски клон в гр.Шумен на датата 20.01.2014г. В хода на проверката по чл.262 ГПК ВОС по повод на постъпила въззивна жалба не е указал на въззивника, респ. не е изискал служебно от трето лице официално удостоверяване на релевантното за спора обстоятелство – датата на подаване на пощенска пратка с баркод съвпадащ с този върху пощенския плик, в който е получена в съда жалбата. Именно в производството по частна жалба срещу разпореждане за връщане на въззивна жалба страната, подала въззивната жалба, разполага с процесуална възможност да ангажира доказателства в подкрепа на твърденията си за спазен преклузивен срок за подаване на жалбата срещу решението.

    Горното налага извод за основателност на частната жалба.

    Водим от което , съдът

 

                 О П Р Е Д Е Л И :

 

    ОТМЕНЯ разпореждане № 982/ 24.01.2014г. на ВОС по т.д. № 432/12г.

    ВРЪЩА  делото на ВОС  за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на въззивна жалба от Р.С. против решение № 1189/17.12.2013г. по т.д. № 432/12г. на ВОС.

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: