ОПРЕДЕЛЕНИЕ

342

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  20.05.2016 г. в състав:

 

АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

         

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№300 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е молба за определяне на срок при бавност от  „Форекско” АД – гр.Варна по т.д. №63/2016 г. на Окръжен съд – Варна, ТО.

Молбата е неоснователна.

Оплакването в молбата за бавност е, че подадената от молителя - ответник частна жалба срещу отказ на съда да допусне привличането на трето лице – помагач на негова страна не е изпратена по компетентност на Апелативен съд Варна, независимо че другата страна – ищецът по делото не е подала отговор на жалбата в указания от съда срок.

От преписката по администрирането на частната жалба се установява, че препис от жалбата на ответника е изпратен от ВОС-ТО за връчване чрез Бюро „Призовки” при СРС на 22.04.2016 г., но не е бил връчен на ищеца „Консолид комерс” ЕАД – гр.София чрез процесуалния му представител адв.Ц* М*, тъй като, според обясненията на връчителя Р* Я* при телефонна справка от деловодителя при ВОС-ТО – М*, е отсъствал от града, като предстои връчване на книжата при завръщането му след 24.05.2016 г. Следователно, няма допуснато от ВОС-ТО забавяне при администриране на частната жалба и придвижването й до АС Варна и същият съд е положил необходимите усилия за ускоряване на процедурата по връчване на книжата на другата страна, от когато тече срокът за отговор, с изтичането на който частната жалба ще бъде придвижена до АС Варна.

Ето защо молбата като неоснователна се отхвърля.

 Воден от изложеното и на основание чл.257 - ГПК апелативният съдия при Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТХВЪРЛЯ молба за определяне на срок при бавност от „Форекско” АД – гр.Варна по т.д. №63/2016 г. на Окръжен съд – Варна, ТО.

Определението не подлежи на обжалване.

 

АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ: