Р Е Ш Е Н И Е

 

156/01.06.15г. гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

         ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ж.Димитрова в.т.д.№ 301/2015 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба от Ш.С.Ш. срещу решение № 214/16.03.2015 год..,  постановено по ч.т.д.№ 188/2015 год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на Агенция по вписванията  №  №20150120195916/22.01.2015 г. за вписване промени по партидата на дружеството «ЕНИГМА ГРУП» ООД, заявени със заявление вх.№ 20150120195916 за заличаване на Ш.С.Ш. като съдружник в дружеството.

Твърди се в жалбата, че извода на съда не кореспондира със закона, който предвижда, че прекратяването на членството в дружество с ограничена отговорност може да стане чрез едностранно волеизявление на съдружника в хипотезата на чл. 125, ал.2 ТЗ. Прекратяването на членственото правоотношение не може да бъде поставяно в зависимост от допълнителни условия, каквито законодателят не е предвидил и обуславя правния интерес за подаване на заявление за вписване на това обстоятелство.   

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25, ал.4 ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

При преценка законосъобразността на отказа по заявлението от ДЛР, съдът изхожда от вменените му със Закона за търговския регистър и Наредба №1/2007г. за водене, съхранение и достъп до ТР правомощия. Съгласно чл.21 от ЗТР длъжностното лице следва да прецени дали подаденото заявление отговаря външно на предвидената форма и ред, дали заявеното за вписване обстоятелство е от кръга на тези, за които се предвижда вписване в ТР (респ. акта подлежи на обявяване); дали изхожда от оправомощено лице и дали към заявлението са приложени всички документи, съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона; да са представени изискуемите декларации по чл.13 от ЗТР; да е заплатена следващата се държавна такса (когато такава се дължи).

С подаденото заявление е заявено за вписване в ТР по партидата на „Енигма” ООД гр.Варна заличаване на Ш.С.Ш. като съдружник поради прекратяване на участието му в дружеството, на осн. чл.125 ал.2 ТЗ, като са представени и съответни доказателства за изпълнена процедура по отправяне на предизвестието за прекратяване на членственото му правоотношение.

         Съгласно разпоредбите на чл.15 ЗТР проверката, която длъжностното лице по регистрацията, респективно съда извършва е дали вписването е поискано от оправомощено лице, като кръгът на лицата, които могат да поискат това е изчерпателно посочен и не може да се тълкува разширително. В конкретния случай, видно от извършената от настоящия състав на съда служебна справка в ТР, „Енигма” ООД гр. Варна подалия заявлението не е управител. Следователно Ш.Ш. като съдружник, не е от кръга на лицата по см. на чл.15 ЗТР. Заявлението не е подадено от лице, имащо качество на заявител, което препятствува възможността вписването да бъде извършено.

Отделно от горното при заявление за вписване на промяна в състава на съдружниците, регистърният орган е длъжен служебно да следи за съдбата на освободените дялове. Горното задължение произтича от необходимостта за защита на дружествения капитал и запазване на неговото покритие. Дружеството разполага със следните алтернативни права – да намали капитала; оставащият съдружник да поеме освободените дялове или същите да бъдат изкупени от трето лице. ТЗ не познава хипотеза, в която търговското дружество разполага със свободни, непоети дялове. Именно поради императивната необходимост за уреждане на посочените последици, законодателят е поставил изискването прекратяването на членственото правоотношение с едностранно предизвестие да се заявява единствено от действащия управител на дружеството, но не и от заинтересования напуснал съдружник. 

Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 214/16.03.2015 год.,  постановено по ч.т.д.№ 188/2015 год. по описа на ОС – Варна.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: