Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№138

 

Гр.Варна, 30.05.2016г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и седми май през двехиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                                           ДАРИНА МАРКОВА     

 

           Като разгледа докладваното от  съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 302 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.25 ал.4 изр.второ от ЗТР, образувано по жалба на И.П.С. от гр.Провадия срещу решение № 250 от 14.04.2016г. на Варненски ОС по търг.дело № 506/16г., с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията рег.№ 20160318134324 от 22.06.2016г., постановен по заявление вх.№ 20160318134324 по партидата на „БКС-1” ООД.

В жалбата се твърди че обжалваното решение е необосновано и неправилно. Излага, че съдът правилно е възприел фактическата обстановка, но не приложил точно закона. Оспорва извода на съда, че И.С. не е упълномощено лице да подаде заявление за собственото си заличаване като съдружник от дружеството. Твърди че в предвидения тримесечен срок на предизвестието и след изтичането му представляващите юридическото лице не са предприели никакви действия за заличаването му като съдружник от партидата на дружеството. Твърди че единственият начин за това е той сам да заяви вписването на промени, поради което и за него е налице правен интерес да подаде заявление А4. Твърди че съдружникът не е чуждо за дружеството лице и той иска вписване единствено на промени, които пряко го засягат, поради което и има качеството на заявител по смисъла на чл.15 ал.1 т.1 от ЗТР, сочещ търговеца като легитимирано лице, а не представляващия го. Твърди че не е необходимо решение на общото събрание на съдружниците, за да бъде допуснато вписване в търговския регистър на заличаването на съдружник. Сочи че уреждането на имуществените отношения между съдружниците и отразяването на напускането в капитала, не засягат вписванията в търговския регистър. Твърди че към момента не е съдружник в „БКС - 1” ООД, а вписването в ТР за всички трети лица има оповестително действие.  Моли съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което отказът за вписване на промени по партидата на дружеството да бъде отменен.

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25 ал.4 от ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

 Регистърното производство е строго формално и е свързано с проверка от длъжностното лице по регистрацията в обхвата по чл.21 от ЗТР на валидното заявяване и на валидното възникване на обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Заявление обр.А4 с вх.№ 20160318134324 е подадено от адвокат с изрично пълномощно за вписване на промени в обстоятелства, подлежащи на регистрация – промяна в членския състав – заличаване на съдружник. Заявлението е подадено по електронен път по образец, съгласно приложение № А4 на Наредбата № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.

Съгласно разпоредбата на чл.15 ал.1 от ЗТР вписване, заличаване и обявяване се заявяват от търговеца, от прокуриста, от друго лице в предвидените от закона случаи или от адвокат с изрично пълномощно. В настоящия случай притежаващият изрично пълномощно адвокат е овластен от подалия заявление за напускане съдружник, а не от лице представляващо дружеството – търговец. Поради което и въззивният съд намира, че напусналият съдружник не е легитимирано лице да подава заявление за вписване, заличаване или обявяване по чл.15 ал.1 от ЗТР, както лично, така и чрез адвокат с изрично пълномощно.

Обхватът на проверката на длъжностното лице по регистрацията е  очертан в чл.21 от ЗТР. След проверка на това дали заявлението е подадено в предвидените за това форма и ред и дали заявеното обстоятелство подлежи на вписване и не е вписано, на основание чл.21 т.3 от ЗТР проверката обхваща дали заявлението изхожда от оправомощено лице. В настоящия случай заявлението е подадено от напусналият съдружник, който не е легитимирано лице по чл.15 ал.1 от ЗТР, поради което и поради липса на предпоставка по чл.21 от ЗТР по заявлението следва да бъде постановен отказ.

Въззивният съд не споделя изложеното във въззивната жалба за наличието на правен интерес у напусналия съдружник сам да поиска заличаването си. Чл.15 ал.1 от ЗТР изрично е регламентирал кой може да поиска вписване, заличаване или обявяване в търговския регистър, като съдружникът не е сред легитимираните по закон лица. Чл.15 ал.1 т.1 от ЗТР определя търговеца като легитимирано лице, а той действа чрез своя управител като волеизявяващ орган. Случаите, в които се дава право на друго лице да иска вписване следва да бъдат изрично посочени от законодателя, както е например правилото на чл.141 ал.5 от ТЗ. Доколкото тази норма е изключение, тя не може да бъде прилагана по аналогия в хипотезата на напускане на съдружник по реда на чл.125 ал.2 от ТЗ.

С оглед на изложеното въззивният съд намира, че заявителят не е легитимирано лице по чл.15 ал.1 от ЗТР, поради което и обжалваното решението следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 250 от 14.04.2016г., постановено по търг.дело № 506/16г. по описа на Окръжен съд – Варна, търговско отделение.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: