ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№   408                                               06.07.2017 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  06-и юли                                                                Година 2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА  МАРКОВА

                                                         ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело

№ 302 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК. Образувано е по частна жалба на Г.Д.К. и С.О.К., чрез процесуален представител, срещу определение № 784/14.03.2017г. постановено по т.д.№ 1771/2016 г. по описа на ОС – Варна, образувано по предявен от „Юробанк България“АД срещу жалбоподателите иск с правно основание чл.422 ГПК, с което е прекратено производството по делото, поради липса на процесуалните предпоставки за надлежното упражняване на правото на иск.

В частната жалба се излага, че обжалваният акт е неправилен поради незаконосъобразност, като се иска определението да бъде отменено.

Частната жалба е подадена в срок, от лица с правен интерес от обжалването и е допустима. Разгледана по същество същата е  неоснователна, поради следните съображения:

От представените доказателства се установява, че производството пред ВОС е образувано по искова молба чрез която е предявен иск с правно основание чл.422 ГПК от „Юробанк България“АД, против Г.Д.К. и С.О.К.  с цена на иска 89 647,31лв.

Съдът е констатирал, че срокът по чл.414 ал.2 от ГПК за подаване на възражение не е спазен и на това основание с обжалваното определение е прекратил производството по делото.

Определението е законосъобразно. При направената служебна справка по гр.д. № 1440 по описа на ВРС-31 с-в за 2016год./приложено по т.д. № 1/2017год. по описа на ВОС/, се установява, че издадената срещу жалбоподателите Заповед по чл.417 ГПК, е валидно връчена на 01.11.2016год. /стр.49 и 50/, обстоятелство, което не се оспорва.

Същите са подали възражения чрез пълномощник, на 16.11.2016год. /стр.57 и 61/. Срокът за подаване на възражение е двуседмичен-чл.414 ал.2 ГПК и същият е преклузивен.

Следователно, установява се, че възраженията са подадени извън срока по чл.414 ал.2 ГПК, понеже същият е изтекъл на 15.11.2016год.

Неподаването на възражение в посочения срок, има за резултат влизането на издадената Заповед за незабавно изпълнение в сила-според разпоредбата на чл.416 ГПК.

С влизане на заповедта за изпъленние в сила, кредиторът няма правен интерес от предявяване иск по чл.422 ГПК, понеже същият е иск за съществуване /за установяване/ на оспорено вземане. Респективно, положителна предпоставка за валидно упражняване правото на  иск по чл.422 ГПК, е валидно упражнено право на възражение по чл.414 ГПК, срещу издадената в заповедното производство заповед за изпълнение, което в прекратения процес не е налице. Поради констатираната липса на положителна процесуална предпоставка за упражняване правото на иск по чл.422 ГПК, производството по предявения иск следва да се прекрати, като недопустимо.

Като е обосновал аналогичен краен извод по мотиви, сходни с изложените, окръжният съд е постановил правилно определение, което следва да бъде потвърдено.

         Водим от горното, съдът

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

        

         ПОТВЪРЖДАВА определение № 784/14.03.2017 г. с което е прекратено производството по т.д. №1771/2016 г. по описа на Варненски  окръжен съд-ТО, .

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението, при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                   2.