О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

393                                                       2014 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                  търговско  отделение

на десети юни                                                         година 2014

в закрито заседание в състав :

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : В.А*                                                                    ЧЛЕНОВЕ : М.Н*                                                                                                  А.Б*

 

като разгледа докладваното от съдия М.Н* в.ч.т.д. № 303  по описа  на Варненския апелативен съд за 2014г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

Производството по делото е по реда на чл.729 ал.3 ТЗ вр.чл.274 ал.1 т.2 ГПК.

Образувано е по подадена частна жалба от  „Ю* Б*” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания под ЕИК: 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София-1766, район „Витоша”, ул. „Околовръстен път” № 260, представлявано от изпълнителният директор Д* Б* Ш* и прокуриста М* И* В* срещу определение № 25/07.05.2014 г. на Търговищки окръжен съд, постановено по т.д. № 71/2010 г., с което е одобрена частичната сметка за разпределение на налична сума в размер на 31 122.78лв., представена от синдика на съда по несъстоятелността на 17.02.2014г. и обявена  в Търговския регистър на 21.02.2014г. По съображения, подробно изложени в жалбата и свеждащи се основно до това, че след като към 26.07.2013г. в синдическата сметка е имало средства от осребряване на имуществото на длъжника най – малко в размер на 56 437лв, налице са били условията на чл.632а от ТЗ за възстановяване на предпратените  през 2011 г. от нея суми в размер на 13 000лв, моли съда  на основание чл. 278, ал. 2 от ГПК да  отмени  като неправилно и незаконосъобразно  обжалваното определение и  направи промяна в частичната сметка за разпределение, като постанови сумата в размер на 13 000,00 лв. да бъде платена на „Ю* Б*АД, гр. София и едва след това синдика да изготви нова частична сметка за разпределение за останалата неразпределена сума. В условията на алтернативност предлага в  настоящата частична сметка за разпределение да бъде предвидено плащане на „Ю* Б*” АД по чл. 722, ал. 1, т. 3 от ТЗ за предплатените разноски в размер на 13 000,00 лв. Направено е и особено искане на основание чл. 277 от ГПК вр.с чл. 621 от ТЗ да бъде постановено спиране на изпълнението на определение № 25/07.05.2014 г., по т.д. № 71/2010 г. по описа на Търговищки окръжен съд.

В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна, с който се иска от съда да потвърди обжалваното определение като правилно  и законосъобразно.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

Безспорно установено е от фактическа страна, че в изпълнение на разпореждане на съда по несъстоятелността по реда на чл. 629б и 632 ТЗ от ТЗ възразилият кредитор „Ю* Б*“ АД  е предплатил  разноски за производството по несъстоятелност в размер на 13 000 лв, както следва  – на 09.08.2011г. -  5000лв. и на 20.12.2011г. -  8000лв. Установено е и че авансираните суми не са възстановени на възразилия срещу частичната сметка кредитор.

Съгласно оспорената частична сметка за разпределение, обявена в ТР под № 20140221100734  синдикът е предвидил плащане само на вземания по реда на чл. 722 ал.1 т.3 от ТЗ, в общ размер от 31 122, 78лв., както следва: 21 358,95лв. - възнаграждение за охрана на предприятието  на длъжника за периода януари-декември 2013г., в т.ч. – данъци, осигурителни и здравни вноски /приложение 1/; 1 637,83лв. - разходи за заплащане на ел.енергия и др.консумативи /приложение 2/ и 9 600лв.- възнаграждение на синдика за периода м.януари –м.декември 2013г./ 12 месеца по 800лв/. Т.е. – с авансираните от Банката разноски е предвидено покриване на текущи разходи като възнаграждение за охраната на предприятието на длъжника и в хода на осребряване на имуществото, консумативни разходи, възнаграждение на синдика.

Предплащането на разноски цели финансовото

 

осигуряване на универсалното принудително изпълнение и най-вече осребряване на имуществото на длъжника и генериране на постъпленията в особената сметка на синдика.  Връщането на авансираните средства е гарантирано с нормата на  чл. 632а ТЗ, която норма като особена такава изключва общия ред на удовлетворяване на кредиторите чрез сметка за разпределение.  Нормата има стимулиращ характер, като гарантира на предплатилия разноските кредитор, че направените от него в общ интерес разходи няма да останат на негов риск. Разпоредбата на чл. 632а ТЗ е създадена именно в интерес на необезпечените кредитори, за да могат да участват без опасност от увреждане в поемането на общите разноски.

Съобразно трайно установилата се съдебна практика  предплатените по чл.629б ТЗ разноски за развитие на производството по несъстоятелност, не са разноски по смисъла на чл.723 ТЗ и не се удовлетворяват по реда на чл.722 ТЗ.  Съобразно разпоредбата на  чл.632а ТЗ предплатените суми по чл.629б ТЗ се възстановяват на лицето, което ги е заплатило, когато масата на несъстоятелността се увеличи достатъчно, т.е. същите не се включват в сметка за разпределение, поради което и не следва да се включват в списъка на приетите от синдика вземания.

В процесния случай авансираните разноски са внесени от възразилия срещу частичната сметка кредитор „Ю* Б*” АД, гр.София. Събраната сума, предмет на разпределение – 31 122,78лв осъществява условието, визирано в специалната норма, за достатъчно увеличение на масата на несъстоятелността, позволяващо възстановяване на разноските на предплатилия кредитор. В този смисъл възражението на „Ю* Б*” АД срещу частичната сметка за разпределение е основателно и следва да бъде уважено, като сумата от 13 000лв бъде заделена за този кредитор. Остатъкът от събраните средства следва да бъде разпределен от синдика по реда на чл.722 ТЗ.

По изложените съображения обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото – върнато на първоинстанционния съд за даване възможност на синдика да изготви нова частична сметка за разпределение, от която да изключи сумата от 13 000лв и постанови възстановяването й на възразилия кредитор „Ю* Б*” АД, гр.София по реда на чл.632а от ТЗ.

Водим от горното, съдът

 

 

О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И    :

 

ОТМЕНЯ определение № 25/07.05.2014 г. на Търговищки окръжен съд, постановено по т.д. № 71/2010 г., с което е одобрена частичната сметка за разпределение на налична сума в размер на 31 122.78лв., представена от синдика на съда по несъстоятелността на 17.02.2014г. и обявена  в Търговския регистър на 21.02.2014г.  под № 20140221100734.

ВРЪЩА  делото на Търговищкия окръжен съд за предоставяне възможност на синдика на „С*” ООД / н./ да изготви нова частична сметка за разпределение, без да включва в нея сумата от 13 000лв, която сума следва да бъде възстановена на кредитора на несъстоятелността „Ю* Б*3” АД, гр.София.

Определението да се обяви в Търговския регистър.

Определението е окончателно.

                                          

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :