Р Е Ш Е Н И Е

148/25.06.18 г. гр.Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

         ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ в.т.д.№ 303/2018 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

     Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТРРЮЛНЦ и е образувано по жалба от Б.Г.Б. от гр. Варна срещу решение № 351/08.05.2018 год.,  постановено по ч.т.д.№ 577/2018 год. по описа на ОС – Варна в частта, с което е потвърден отказ на Агенция по вписванията  рег. № 20180226111126-2/02.03.2018г. за вписване на промени по партидата на „АМАДЕУС 11” ЕООД, ЕИК 175428820, със седалище гр. Варна, заявени със заявление вх.№20180226111126 за прехвърляне на дружествени дялове и настъпила с оглед на това промяна на едноличния собственик на капитала, за промени в представителството и в адреса на управление, както и за вписване на нов /актуален/ учредителен акт, отразяващ настъпилите промени.

Жалбоподателят намира решението за неправилно и иска неговата отмяна в съответната му част, по подробно изложени в жалбата съображения.

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25, ал.4 ЗТРРЮЛНЦ, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

За да потвърди отказът в съответната му част съдът е приел, че доколкото властта на пълномощника е определена в самото пълномощно, липсва основание за нейното разширяване въз основа на вътрешнодружествените актове.

При преценка законосъобразността на отказа по заявлението от ДЛР, съдът изхожда от вменените му със Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Наредба №1/2007г. за водене, съхранение и достъп до ТР правомощия. Съгласно чл.21 от ЗТРРЮЛНЦ длъжностното лице следва да прецени дали подаденото заявление отговаря външно на предвидената форма и ред, дали заявеното за вписване обстоятелство е от кръга на тези, за които се предвижда вписване в ТР (респ. акта подлежи на обявяване); дали изхожда от оправомощено лице и дали към заявлението са приложени всички документи, съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона; да са представени изискуемите декларации по чл.13 от ЗТР; да е заплатена следващата се държавна такса (когато такава се дължи).

С подаденото заявление е заявено за вписване в ТР по партидата на „АМАДЕУС 11” ЕООД прехвърляне на притежаваните от К Б дружествени дялове на Б.Б. и настъпилата с оглед на това промяна на едноличния собственик на капитала; промени в представителството и в адреса на управление; нов /актуален/ учредителен акт, отразяващ настъпилите промени. Съгласно разпоредбите на чл.15 ЗТР проверката, която длъжностното лице по регистрацията, респективно съдът извършва е дали вписването е поискано от оправомощено лице, като кръгът на лицата, които могат да поискат това е изчерпателно посочен и не може да се тълкува разширително. Заявлението е подадено от лице, имащо качество на заявител, което не препятства възможността вписването да бъде извършено.

Нормата на чл.129, ал.1, предл.2-ро ТЗ предвижда, че прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник (в случая едноличен собственик) на трети (за дружеството) лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник (едноличен собственик на капитала) и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял. Изискването се отнася само за случая, когато дружествен дял се прехвърля на трето лице – такова, което няма качеството на съдружник. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието едновременно и се вписва в ТР след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по ал.1. Такава декларация е надлежно представена със заявление Ж1 вх.№ 20180228140133/28.02.2018г. и същата е надлежно подписана от прехвърлителя на дружествените дялове К Б. Липсват основания същата да не бъде приета за достоверна.

По отношение решението на едноличния собственик на капитала за продажба на всички притежавани от К Б дялове от капитала на „АМАДЕУС 11” ЕООД и упълномощаването на Б.Б. да стори това, съдът прави следните правни изводи:

Видно от представения Протокол от 09.01.2018г. едноличният собственик на капитала на „АМАДЕУС 11” ЕООД К Б цели да прехвърли всички притежавани от нея дялове в дружеството на трето за дружеството лице, което е поименно посочено, а именно Б.Б., идентифицирана с посочване на три имена и ЕГН, достатъчно за да бъде ясно индивидуализиран желания от прехвърлителя на дяловете приобретател на дружествените дялове. Освен това, съгласно взетото по т.2 от дневния ред решение едноличният собственик на капитала К Б е определила именно Б.Б. да извърши необходимото за осъществяване на целената продажба на дружествените дялове.

Настоящият състав на ВАпС счита, че от съдържанието на взетите от едноличния собственик на капитала решения на 09.01.2018г. ясно и недвусмислено може да се направи извода за това, че за целите на продажбата К Б не само възнамерява да упълномощи, но и „упълномощава“ Б.Б. да предприеме и извърши необходимите действия за настъпване на целените промени по партида на дружеството (в т.ч. и за външни за дружеството лице, т.е. същите да се впишат в ТР). Недвусмислено т.2 от решението предвижда, че К Б „упълномощава“ Б.Б. за извършване на продажбата. Решението на едноличния собственик на капитала, овластяващо пълномощника да договаря от името на представлявания от името на себе си, представлява дадено съгласие по чл.38 ал.2 ЗЗД, макар и да не е изрично включено в пълномощно.  Съдът приема, че по този начин е преодоляна забраната по чл.38 ал.2 ЗЗД. Следователно последващото пълномощно с нотариална заверка на подписа и съдържанието рег. №3406 и рег. №3407 от 16.05.2017г. на нотариус А. Г, рег. №194 в НК трябва да се тълкува кумулативно с (предварително) взетото вече решение на 09.01.2018г. и с учредения вече мандат за представителство, съгласно Протокола.  Предвид гореизложеното, съдът намира, че заявителят е изпълнил и представил всички законоизискуеми книжа и няма пречка исканите промени да бъдат вписани по партида на дружеството.

Поради несъвпадане на правните изводи на двете инстанции обжалваното решение следва да бъде отменено, а на длъжностното  лице указано да извърши исканото вписване.

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 351/08.05.2018 год.,  постановено по ч.т.д.№ 577/2018 год. по описа на ОС – Варна в частта, с което е потвърден отказ на Агенция по вписванията  рег. № 20180226111126-2/02.03.2018г. за вписване на промени по партидата на „АМАДЕУС 11” ЕООД, ЕИК 175428820, със седалище гр. Варна, заявени със заявление вх.№20180226111126 за прехвърляне на дружествени дялове и настъпила с оглед на това промяна на едноличния собственик на капитала, за промени в представителството и в адреса на управление, както и за вписване на нов /актуален/ учредителен акт, отразяващ настъпилите промени, като вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ отказ на Агенция по вписванията  №  20180226111126-2/02.03.2018г. за вписване промени по партидата на дружеството „АМАДЕУС 11” ЕООД, ЕИК 175428820, със седалище гр. Варна, заявени със заявление вх.№ 20180226111126 за прехвърляне на дружествени дялове и настъпила с оглед на това промяна на едноличния собственик на капитала, за промени в представителството и в адреса на управление, както и за вписване на нов /актуален/ учредителен акт, отразяващ настъпилите промени и УКАЗВА на длъжностното лице да извърши вписването.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: