О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 353

 

                                             гр.Варна, 28.05.2018 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на двадесет и осми май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                           НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. № 304 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.657, ал.4, т.1 ТЗ вр. чл.274 и следв. ГПК.

Образувано е по частна жалба от „КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП“ АД, със седалище гр.Варна срещу определение №1335/17.04.2018 г. по т.д. №1260/2016 г. на ОС - Варна, в частта с която съдът по несъстоятелността е оставил без уважение молбата на жалбоподателя за освобождаване на синдика Р.С. и назначаване на служебен синдик, поради застрашаване интересите на кредиторите, предвид продължаване на продажба по чл.717ж ТЗ в нарушение на решение на събрание на кредиторите, нарушения при оценяване на актива и обявяването на проданта, както и за нарушения на задълженията на синдика да издири и събере известни вземания на несъстоятелното дружество и да организира охраната на основен актив, на осн. чл. 657 ал.2 ТЗ.

Частната жалба е предявена в срок, от легитимирана страна – кредитор с прието от синдика вземане, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е допустима. В жалбата се излагат доводи за неправилност на обжалвания съдебен акт, като се сочи, че са налице предпоставките по чл.657, ал.2 от ТЗ, за освобождаване на синдика.

Препис от частната жалба е връчен на синдика, който е депозирал писмен отговор.

С оглед последиците от прилагане на разпоредбата на чл.657, ал.2 от ТЗ, а именно невъзможност за освободения по този ред синдик да бъде назначаван в други производства по несъстоятелност като такъв, съдът намира, че неизпълнението на задълженията на синдика по чл.658 и следв. ТЗ, заради  което той може да бъде освободен по реда на чл.657, ал.2 ТЗ, трябва да бъде особено съществено и лошо, системно или трайно, със значителни неблагоприятни последици за развитието на производството по несъстоятелност и за състоянието на дружеството.

Втората хипотеза, даваща основание за освобождаване по реда на чл.657, ал.2 от ТЗ - застрашаване интересите на кредитора или длъжника, трябва да бъде прилагана в случаите, когато с действията или бездействията си синдикът сериозно, съществено и реално накърнява интересите на кредиторите при удовлетворяване на вземанията им, при попълване масата на несъстоятелността, както и тези на длъжника, или препятства своевременното реализиране на тези интереси, в резултат на което се обезмисля процедурата по несъстоятелността.

С оглед наведените от жалбоподателя основания за освобождаване на синдика и съобразявайки горепосочените принципи, съдът намира, че  не са налице основания за освобождаване на назначения синдик по следните съображения:

По твърдението на жалбоподателя, за застрашаване на интересите на кредиторите, в резултат на действия на синдика свързани с продължаване провеждане на проданта на комплекса като цяло на цена, определена от оценителя и по методите, избрани от събранието, както и действията по подготвяне и оповестяване на втория етап на проданта чрез явен търг по намалена оценка.

На събрание на кредиторите, проведено на 30.11.2018 г. е взето решение, основният актив от масата на несъстоятелността на „Мосстрой Варна“ АД, представляващ жилищен комплекс „Омега“ със смесено предназначение, да се продава като цяло при оценка с водещ метод на ликвидационната стойност.  С оглед липсата на предвидени отклонения от установения в закона ред, при изпълнение на решението на събранието, синдикът е обвързан от общия ред за провеждане на продажбите по чл.717 от ТЗ. При липсата на наддавачи на първата продан, което се установява от представените по делото месечни отчети и приложения към тях, за синдика не възниква задължение да сезира съда с искане за свикване на ново събранието на кредиторите за промяна на решението им относно реда, начина или оценката на този актив, а единствено да продължи процедурата, чрез провеждане на нов търг по реда на чл.717ж от ТЗ.

Съдът, сезиран с искане по чл.657, ал.2 от ТЗ, не може да осъществява нито пряк, нито косвен контрол за законосъобразност на проведени събрания на кредиторите, поради наличието на специален съдопроизводствен ред за защита – чл.679 от ТЗ. Жалбоподателят не е предявил отменителна претенция по реда и в сроковете на на чл.679 от ТЗ, поради което последващ инцидентен контрол за законосъобразност, основан на тълкуване волята на кртедиторите е недопустим.

Не е налице нарушение и при разгласяването на новия търг по реда на чл.717ж от ГПК, тъй като в самия закон е предвидена начална цена в размер на 80 на сто от първоначална оценка, поради което и доводът за сигурно причиняване на вреди съизмерими с намалените 20 % от оценката е неоснователен.

Отново в изпълнение на неоспореното решение по чл.677, ал.1, т. 8 от ТЗ, синдикът е възложил оценката на обособената част от масата на избрания оценител, като същата е съобразена с възприетия от събранието метод и като такава може да бъде база за наддавателни предложения, с оглед достигане на пазарната цена на актива.

Определената от синдика наддавателна стъпка за явното нанаване от 10 000 лева, макар и в отклонение в посока надолу от обичайния размер от 3%, също не води до застрашаване интересите на кредиторите, тъй като само може да улесни наннавачите, но по никакъв начин, не може  да препятства достигането на най-високата цена. Наред с това, видно от представения с отговора на частната жалба, месечен отчет за април 2018 г., до прилагане на тази стъпка не се е стигнало, поради неявяване на наддавачи.

Неоснователни са твърденията за бездействия на синдика във връзка със събиране на вземания на длъжника, тъй като видно обясненията му дадени във връзка с молбата за освобождаване и доказателствата приложени към отговора на частната жалба, синдикът е предприел действия по проучване и преценка съществуването на вземанията, изпращайки покани до длъжниците, а и от решението с което е постановено започване на осребряване на имуществото, не е изтекъл прекалено дълъг срок, за да се прави извод за виновно бездействие от страна на синдика.

С оглед на изложеното, осъществените от синдика действия и бездействия, не могат да бъдат квалифицирани като съществено  неизпълнение на вменените му задължения и нямат вредоносен характер по отношение на длъжника или неговите кредитори, поради което частната жалба, следва да се остави без уважение. 

Така мотивиран, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП“ АД, със седалище гр.Варна срещу определение №1335/17.04.2018 г. по т.д. №1260/2016 г. на ОС - Варна, в частта с която съдът по несъстоятелността е оставил без уважение молбата на жалбоподателя за освобождаване на синдика Р.С. и назначаване на служебен синдик, поради застрашаване интересите на кредиторите, предвид  продължаване на продажба по чл.717ж от ТЗ в нарушение на решение на събрание на кредиторите, нарушения при оценяване на актива и обявяването на проданта, както и за нарушения на задълженията на синдика да издири и събере известни вземания на несъстоятелното дружество и да организира охраната на основен актив, на осн. чл. 657 ал.2 ТЗ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                   

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: