Р Е Ш Е Н И Е

 

157 /Варна, 14.06.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА БРАТАНОВА     ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 305/2016 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба от  д-р Д.Т. в качеството на избран изпълнителен директор и представляващ МБАЛ «Света Анна Варна» АД на ОСА, проведено на 07.02.2014 год. против решение № 210/04.04.2016 год., постановено по т.д.№ 336/2016 год., с което е ПОТВЪРДЕН отказ рег.№ 2016022322364 от 25.02.2016г. на ДЛР при АВп, ТР, постановен по заявление №20160223223642 на адв.К.В. като пълномощник на Д. П. Т., за обявяване в регистъра на постановеното решение по т.дело №258/2014г. на ВОС, на основание чл.25 ЗТР.

 За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ВОС е с правно основание чл.25 от ЗТР. Образувано е по жалба от Д-р Д. Т. в качеството му на изпълнителен директор на МБАЛ Св.Анна –Варна АД, ЕИК 000090019 чрез адв.К.В. от САК срещу отказ на длъжностното лице по регистрацията при АВ, ТР рег.№  20160223223642 от 25.02.2016 г.  С жалбата, изрично уточнена с допълнителна молба вх.№ 8520/22.03.2016 г., се претендира прогласяване нищожността на отказа с даване задължителни указания на длъжностното лице да се произнесе по депозираното заявление за обявяване на съдебен акт.

 

Обжалваният отказ е постановен по заявление Г1 от 23.02.2016г. за обявяване на съдебно решение на ВОС по иск с правно основание чл.74 ТЗ.

1. Отказът на ДЛР е надлежно вписан като резултат в електронното досие на дружеството, водено в ТР къв АВ под № 2010223223642.  Електронният документ е възпроизведен на хартиен носител с отбелязване на данни от квалифицирания електронен подпис на ДЛР – автор на отказа.  Отказът е постановен от Албена Дафинова Ненчева в качеството на притежател на КЕП с титуляр Агенция по вписванията. Следователно – същият изхожда от компетентно длъжностно лице по смисъла на чл.19-20 ЗТР. Постановеният отказ съставлява валидно волеизявление на орган в кръга на неговата компетентност.

2. Разгледан по същество, отказът на ДЛР е правилен и законосъобразен.

На първо място, актовете, подлежащи на обявяване в ТР са изчерпателно предвидени в закона – арг.чл. 5 ЗТР и чл. 61, ал.2 от НАРЕДБА № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Съдебните решения, постановени по реда на чл. 74 ТЗ не подлежат на обявяване по смисъла на чл. 5 и чл. 9 ЗТР. На посоченото основание, депозираното заявление Г1 е неоснователно. 

Обстоятелството, че ДЛР е отразило съдебното решение като резултат по последващо подадено заявление от 12.03.2016 г. не съставлява обявяване по смисъла на ЗТР. Съдебното решение не е отбелязано в група „Обявени актове” съобразно изискванията на чл. 61, ал.1 Наредба № 1/2007 год.

За пълнота на изложението, следва да се отбележи, че в конкретиката на казуса, влязлото в сила решение по иска с правно основание чл. 74 ТЗ е основание единствено за възобновяване на регистърно производство по заявление вх. 20140207172716, което е спряно до приключване с влязъл в сила съдебен акт на т. д. № 258/2014 г. по описа на ВОС, Търговско отделение, на основание чл. 536 от ГПК. Сочените последици на съдебния акт са зачетени от ДЛР, което е възобновило производството по заявлението, произнасяйки отказ 20140207172716/12.03.2016г., срещу който е постъпила жалба вх.№  20160321212822, понастоящем изпратена за разглеждане във ВОС.

При съвкупната преценка на гореизложеното, съдът намира, че поради съвпадение в крайните изводи, обжалваното решение на ВОС следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 210/04.04.2016 год., постановено по т.д.№ 336/2016 год. по описа на ВОС.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: