О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№   365                                 21.06. 2017 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на   двадесет и първи юни                                           година 2017

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: А.Братанова

                   М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 306 по описа  на Варненския апелативен съд за 2017г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.2 ГПК.  

Образувано е по подадена частна жалба от Н.А.Н. с ЕГН **********,*** против определение № 206/27.04.2017г. на Добричкия окръжен съд, постановено по ч.т.д. № 105/2017г., с което производството по делото е прекратено поради констатирана от първоинстанционния съд недопустимост на подадената частна жалба срещу Разпореждане № 3639/10.03.2017г., постановено по гр.д. № 178/2017г. на Добричкия районен съд. По съображения, изложени в частната жалба и свеждащи се до разбирането й, че с разпореждането на районния съд от 10.03.2017г. молбата й за освобождаване от заплащането на държавна такса и разноски по делото е отхвърлена, моли съда да отмени обжалваното определение.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения:

С разпореждане № 3639/10.03.2017г. районният съд на осн.чл.63 ГПК е удължил срока за саниране на исковата молба с 1 месец, считано от 09.03.2017г., отново е указал на ищцата в рамките на удължения срок да представи посочените в определението му от 14.02.2017г. доказателства с оглед искането й за освобождаване от д.такса, като изрично я е предупредил, че при неизпълнение в срок на горните указания исковата молба ще бъде върната.

Настоящият състав намира, че  посоченото разпореждане не съставлява произнасяне по подадената от ищцата/частна жалбоподателка молба за освобождаването й от внасяне на държавна такса и заплащане на разноски по делото, тъй като липсва формирана и изрично изразена воля в този смисъл. Напротив, на ищцата е дадена още една възможност да представи изискуемите от чл.83 ал.2 ГПК доказателства, за да може съдът да прецени основателността на молбата й. При  това положение изводът на Добричкия окръжен съд, че атакуваният пред него съдебен акт не подлежи на обжалване, тъй като не съставлява отхвърляне на молбата по чл.83 ал.2 ГПК, е правилен и законосъобразен и следва да бъде споделен.

По изложените съображения частната жалба следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И    :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Н.А.Н. с ЕГН **********,*** против определение № 206/27.04.2017г. на Добричкия окръжен съд, постановено по ч.т.д. № 105/2017г., с което производството по делото е прекратено поради констатирана от първоинстанционния съд недопустимост на подадената частна жалба срещу Разпореждане № 3639/10.03.2017г., постановено по гр.д. № 178/2017г. на Добричкия районен съд.

Определението е окончателно.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :