О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…364……./гр.Варна, …21.06.2017  год.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно  заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията А.Братанова ч.гр.д.№ 307/17 год. по описа на ВАС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274, ал.1 ГПК.

Образувано е по подадена частна жалба от Л.У. и Н.У. – граждани на Руската федерация против Определение № 162/11.04.2017 год., с която е „оставена без разглеждане молбата на страните за отмяна на постановеното по реда на чл. 632 ТЗ решение № 36 от 14.03.2016 год. по т.д.№ 18/2016 год. по описа на СОС“.

 

Обжалваният съдебен акт съставлява акт за връщане на молба за отмяна, на основание чл. 306, ал.2 вр. чл. 286 ГПК. Същият е мотивиран с доводи за липса на активна процесуалноправна легитимация на молителите и неспазване на изискуемите преклузивни процесуални срокове.

Според чл. 306, ал.2 ГПК при неотстраняване в срок на нередовностите на молбата за отмяна се прилагат разпоредбите на чл. 286 ГПК. Поради това, че с посочената разпоредба по препращане намират приложение правилата за обжалване на разпореждането за връщане на касационната жалба, това действие на първоинстанционния съд подлежи на контрол пред  ВКС. Компетентен да разгледа частната жалба е ВКС , както поради изричното препращане към нормата на чл. 286 ГПК, така и като съд, който е единствено компетентен да се произнася по искане за отмяна на влязло в сила решение  - чл.307, ал.1 ГПК.

В насока на компетентността на ВКС да се произнесе по жалба срещу разпореждането на първата инстанция за връщане на молбата за отмяна е и трайната съдебна практика / Определение № 83 от 14.03.2014 г. на ВКС по ч. гр. д. № 721/2014 г., II г. о., ГК; Определение № 97 от 24.01.2014 г. на ВКС по ч. т. д. № 7/2014 г., I т. о.,  определение № 725 от 30.12.2011 г. на ВКС по ч. гр. д. № 595/2011 г., III г. о., ГК; определение № 41 от 27.01.2011 г. ВКС по ч.гр.д. № 642/2010 г., III г.о.; определение № 114 от 16.03.2009 г. ВКС по ч.гр.д. № 2/2009 г., II г.о.; определение № 198 от 15.04.2009 г. ВКС по ч.гр.д.№ 92/2009 г., II г.о.; определение № 211 от 21.04.2009 г. ВКС по ч.гр.д. № 177/2009 г., I г.о./, както и застъпеното в правната теория становище – в "Коментар на новия ГПК", ИК "Труд и право", София, 2008 г., глава V "Отмяна на влезли в сила решения".

От горното се налага извода, че Върховният касационен съд на РБ е функционално компетентен да разгледа постъпилата частна жалба.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗПРАЩА постъпилата частна жалба по компетентност на ВКС.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване съгласно чл. 121 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: