О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №355

 

28.05.2018г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми май две хиляди и осемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. ч. т. д. № 307

по описа на ВнАпС за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 717з, ал.3 ТЗ, образувано по въззивна жалба на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ШУМЕН“ ЕАД / в несъстоятелност/, представлявано от изпълнителния директор Д.Д., с която се атакува от несъстоятелния длъжник Постановление за възлагане на движими вещи № 5/10.04.2018г. на съда по несъстоятелността по т. д. № 586/2011г. по описа на Шуменски окръжен съд.

При извършване на задължителната проверка за допустимост на производството и редовност на жалбата въззивният съд констатира следното:

В процедурата по администриране на въззивната жалба, в изпълнение на дадените указания от администриращия съдия, въззивникът е представил доказателства за внесена по сметка на ВнАпС държавна такса в размер на 15 лв., при пълен размер на дължимата държавна такса за сумата 25 лв.

По аналогия от чл. 437, ал. 4 ГПК производството по обжалване на възлагателно постановление има въззивен характер. Жалбата, по която е образувано настоящото производство, не е с характера на частна, поради което е неприложима разпоредбата на чл. 19 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Неприложима е и разпоредбата на чл. 18 от Тарифата, тъй като липсва проведено първоинстанционно производство с постановено решение по съществото на спора. Дължимата държавна такса следва да се определи при условията на чл. 16 от Тарифата. Това обуславя извод за нередовност на въззивната жалба по смисъла на чл. 261, т. 4 ГПК.

Въз основа на тези констатации съставът на въззивния съд намира, че производството по делото следва да бъде прекратено и делото да се върне на ШОС, по компетентност, за даване на указания за довнасяне на сумата 10 лв.

 

Воден от горното, ВнАпС, Търговско отделение, І-ви състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно т. д. № 307/2018г. по описа на Варненски апелативен съд, Търговско отделение.

ВРЪЩА делото за Шуменски окръжен съд за изпълнение на указаните в мотивите на определението действия по администриране на жалбата.

При отстраняване нередовностите на въззивната жалба делото да се изпрати обратно на ВнАпС за разглеждане й по същество.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.