РЕШЕНИЕ

   № 191

                   гр.Варна, 05.07.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 25.06.2013 г.  в  състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

      ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                                      ПЕТЯ ХОРОЗОВА

 

при секретаря Е.Т. като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 308  по описа за  2013  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

„М.-*** М.А.А. от гр.Варна, са обжалвали решението на Окръжен съд-Добрич, ТО по т.д.№260/2012  г., в частта му, с която същото дружество е прекратено и са присъдени съдебни разноски в полза на ищеца Р.А.Н. ***,  с молба да бъде прогласено за нищожно и делото –върнато на първоинстанционния съд в друг състав за постановяване на ново решение, евентуално да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което искът бъде отхвърлен, като бъдат присъдени на въззивниците направените по делото съдебни разноски.

Ответникът по жалбата – Р.А.Н. *** моли с писмен отговор и в с.з. чрез процесуалния си представител за  потвърждаване на решението, ведно с присъждане на съдебните разноски за въззивната инстанция.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима по отношение на ответника по иска - „М.-70” ООД – с.Кранево,  чрез управителя С.О.А.. По отношение на ответницата М.А.А. искът по чл.517, ал.3 – ГПК е отхвърлен и същата няма правен интерес да обжалва решението в тази му част. По отношение прекратяването на дружеството право да обжалва решението има само дружеството чрез управителя си, което е сторено. Ето защо, производството по жалбата следва да се прекрати по отношение на въззивницата М.А.А. от гр.Варна.

Разгледана по същество,  въззивната жалба е неоснователна.

Конкретни оплаквания за нищожност на обжалваното решение няма направени с жалбата. При служебната си проверка въззивният съд не установи наличието на основания за прогласяване на решението за нищожно, като същото е валидно постановено и допустимо - в обжалваната му част.

Въззивният съд е счел искането в жалбата за иззискване на изп.д. №20093210400028 по описа на СИС при Балчишки районен съд за основателно, тъй като изпълнителното дело е от значение за преценката дали ищецът – взискател е бил удовлетворен и в каква степен в изпълнителното производство. Ето защо, е иззискано копие на изп.д. №20093210400028 от СИС при Балчишки районен съд срещу задължение за заплащане за копирането му от въззивника „М.-***, като определението на съда за това е съобщено на въззивника на 30.05.2013 г. Въззивникът не е доказал да е  заплатил таксата за копиране на делото в срок до с.з., поради което и копие от делото не е било изготвено и изпратено на апелативния съд до с.з. на 25.06.13 г., което се потвърждава и от писмо за това на ДСИ при РС-Балчик до съда. Въззивникът е осуетил с поведението си събирането на искано от него и допуснато от съда доказателство. При това положение следва да се приеме, че  дългът на съдружничката С.О.А. към взискателя - ищец, целият в размер на 50000 евро, ведно с разноски – 1955.83 лв, 589.16 лв и 200 лв, за който са издадени  изпълнителни листи от 16.06.2009 г. и 12.01.2012 г., е погасен само със сумата 57510 лв, постъпила от осребряването при публична продан на недвижим имот – собственост на същата съдружничка, съгласно писмо от 02.11.2012 г. на ДСИ при РС-Балчик до първоинстанционния съд – л.42 от първоинстанционното дело и не е налице удовлетворяване на взискателя за оставащата почти половина част от дълга. Това доказва наличие на право на взискателя и към момента да иска прекратяване на дружеството по реда на чл.517, ал.3 – ГПК, тъй като вземането на взискателя не е удовлетворено. От друга страна, въззивното дружество не е дало съдействие на вещото лице и е осуетило и пред първата инстанция събирането на допуснато от съда доказателство – изготвянето на ССЕ за установяване на припадащата се част на съдружника – длъжник от имуществото на дружеството, определена съгласно чл.125, ал.3 – ТЗ, установено от обясненията на вещото лице Вълкова в с.з. на 17.01.2013 г., поради което съдът е отменил определението си от с.з. на 15.11.2012 г. за назначаване на експертизата. Както пред първата инстанция, така и пред въззивната инстанция многократно са правени от защитата на ответното дружество, сега – въззивник, неоснователни искания за отлагане на делото, които са счетени от съдилищата за злоупотреба с процесуални права – шиканиране на процеса. При това положение, следва да се приеме на основание чл.161 - ГПК, че ответното дружество по иска има неизпълнено задължение за изплащане на взискателя на дружествения дял на съдружника с прекратено участие С.А., предвид което искът по чл.517, ал.3 –ГПК за прекратяване на дружеството е основателен и следва да се уважи.

До същите правни изводи и краен резултат е достигнал и ДОС, поради което решението в обжалваната му част следва да се потвърди. Съдът препраща и към мотивите на първоинстанционното решение на основание чл.272 – ГПК.

При този изход на спора в полза на ответника по жалбата се присъждат направените съдебни разноски за въззивната инстанция.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1-ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по жалбата по отношение на въззивницата М.А.А. от гр.Варна.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 20/18.01.2013 г. на Окръжен съд – Добрич, ТО по т.д.№260/2012 г. в частта му, с която „М.-***, е прекратено и са присъдени съдебни разноски в полза на ищеца Р.А.Н. ***.

В останалата му отхвърлителна част решението е влязло в сила.

ОСЪЖДА „М.-***4626840, да заплати на Р.А.Н., ЕГН – **********,***, сумата 400 лв – съдебни разноски за въззивната инстанция.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок, а само в прекратителната му част по жалбата – в едноседмичен срок, от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.