Р Е Ш Е Н И Е

 

182

                              

                гр. Варна, 01.07.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД , ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в публично заседание на осемнадесети юни през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                               КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

                           

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдията Кр.Генковска в.т.дело № 308 по описа за 2014 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по повод на въззивна жалба от НАП-София срещу решение № 334/31.03.2014г. по т.д. № 1286/12г. на ВОС, с което е прекратено производството по несъстоятелност на „Б - Т 1” ЕООД гр. Варна и е постановено заличаване на търговеца от ТР.

    Въззивникът счита , че не е изследван въпросът дали са постъпили суми по сметки на несъстоятелния длъжник, дължими по НА № 47/2008г. като остатък от продажна цена. Поради което моли да се отмени атакуваното решение и делото да се върне на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

    Постъпил е писмен отговор от „ Б - Т 1” ЕООД / в несъстоятелност/ гр. Варна, с който се оспорва основателността на въззивната жалба. Представя писмени доказателства за заплащане на остатъка от продажната цена в полза на дружеството още през 2008 г. и превеждане на същия от „Б Т 1”ЕООД на „В М”ООД през 2009г.

    ВнАС намира следното:

    На 29.10.2013г. е проведено заключително събрание на кредиторите на „Б - Т 1”ЕООД /в несъстоятелност/ по реда на чл.734 ТЗ. Видно от протокола за провеждане на същото представителят на НАП е възразил срещу провеждането му до установяване от синдика на информация относно това дали е бил заплатен на несъстоятелния длъжник остатъка от продажна цена по договор за покупко-продажба по НА № 47/2008г. Съобразно същия „Б - Т 1”ЕООД е продало на „Г Х”ООД два УПИ като остатъка от продажната цена – 10 699 806 лв. без ДДС е следвало да бъде изплатен на 18 месечни равни вноски от по 563 147,68лв. без ДДС до 30.07.2008г. След определение на ВОС заключително събрание на кредиторите не е било проведено.

    Успешно заключително събрание на кредиторите е проведено на 18.03.2014г. На осн. чл.734, ал.2 ТЗ е изслушан първоначално депозирания доклад на синдика и допълнителния от 17.02.2014г. Изрично е изслушан синдика с обяснения относно остатъка от продажната цена по НА № 47/2008г., а именно че след извършена проверка в счетоводството на „Б - Т 1”ЕООД / в несъстоятелност/ се установява изплащане на всички дължими суми на продавача по банков път и на ръка. Като в доклада подробно са посочени датите и номерата на първичните счетоводни документи за извършените плащания. Заключението на синдика е , че масата на несъстоятелността е изчерпана и няма имущество , което да подлежи на продажба. Извършено е разпределение на събрани средства и няма налични такива по сметка на синдика. На това заключително събрание на кредиторите представителя на НАП не е изразил никакво становище за приемане или не на констатациите на синдика, а само е уточнил , че има правомощия да се запознаване с доклада, не и да гласува за приемането му. Заключителното събрание на кредиторите с гласовете на  кредитор с повече от половината от представените на събранието вземания е взел решение за прилагане на доклада на синдика.

    Пред настоящата инстанция ответникът представя писмени доказателства за извършено още на 24.09.2009г. плащане по банков път от него в полза на „В М”ООД на сумата от 10 633 212,85лв. с посочено основание – по НА № 57/30.08.2007г. и фактури № 1 и 2 от 30.08.2007. не се спори, че по посочения НА № 57/07г. е извършена продажба от „В М” ООД на „Б - Т 1”ЕООД на двата недвижими имота,посочени и по НА № 47/2008г. за сумата от 8 776 700 лв. без ДДС, която е следвало да бъде платена от „Б - Т 1”ЕООД до 20.11.2007г.Така представените доказателства подкрепят довода на въззиваемата страна , че с полученото от „Г Х”ООД плащане на остатък от продажна цена е извършено дължимо плащане от „Б - Т 1”ЕООД  на „В М”ООД.

    Представените платежни нареждания не са нечетливи и удостоверяват извършените по тях плащания. Същите кореспондират с констатациите и на синдика по допълнителния доклад , изслушан на заключителното събрание на кредиторите на 18.03.2014г. Още повече , че още на 06.12.2012г. по т.д. № 1286/12г. на ВОС синдикът на „Б - Т 1”ЕООД е представил / л.206-л.211/ копие от жалба срещу ревизионен акт и приложени към нея : платежно нареждане от 24.09.2009г. за сумата от 10 633 212,85лв. и разходен касов ордер за сумата от 120 000лв. за окончателно уреждане на отношенията между страните по договора за покупко-продажба по НА № 57/2007г.

    Съобразно приложен на л.364-л.371 по делото на ВОС ревизионен доклад № 1301983/01.07.2013г. по повод на извършена ревизия на „Б - Т 1”ЕООД / в несъстоятелност/ НАП още към този момент е коментирала плащанията по сделките по НА № 47/08г. и НА № 57/07г. и счита , че сделката между „В М”ООД и „Б Т 1”ЕООД е привидна, евент. сключена единствено с цел заобикаляне на закона. Т.е. настоящият въззивник е оспорвал нейната действителност. Ако първата прехвърлителна сделка е нищожна, то и тази по НА № 47/08г. също няма вещно транслативен ефект и като краен извод по нея не би се дължала цена.

    Предвид така установеното от фактическа страна ВнАС прави следните правни изводи:

    Преценката която следва да направи съдът в хипотезата на чл.735 , ал.1 , т.2 ТЗ се базира на констатациите в доклада на синдика за изчерпване масата на несъстоятелността на търговеца-длъжник и решенията на заключителното събрание на кредиторите по чл.734 ТЗ.В настоящия случай е налице констатация в доклада на синдика, че масата на несъстоятелността е изчерпана. Която констатация е обоснована с проверка в счетоводството на длъжника и се подкрепя от писмените доказателства по делото във връзка с извършени плащания по НА № 47/08г. Извършено е било частично разпределение и не е останало имущество от масата , което да може да бъде осребрено или да може да бъде събрано. Такова не се установява и от настоящия въззивник. Прието е решение на заключителното събрание на кредиторите за прилагане доклада на синдика.

    Поради което съдът правилно е приложил чл.735, ал.1,т.2 и ал.2 ТЗ. Обжалваното решение следва да се потвърди.

    Водим от горното , съдът

 

                     Р Е Ш И :

 

    ПОТВЪРЖДАВА решение № 334/31.03.2014г. по т.д. № 1286/12г. на ВОС.

    Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВКС в седмодневен срок от вписването му в ТР.

    Препис от решението да се изпрати за вписване в ТР .

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: