О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

398………..

 

гр.Варна, 13.06. 2016 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на тринадесети юни, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ:  ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

    ДАРИНА МАРКОВА

Като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 308 по описа на ВАпС за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК, образувано по частна жалба вх.No-2052/18.04.2016 година от „Инвестиционна компания” АД срещу определение от 27.06.2014 година, постановено по т.д.No-341 по описа за 2013 година на Шуменски окръжен съд, с което е оставено без уважение искането за възстановяване на надвнесена държавна такса.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно, тъй като разпореждането на съда при определяне размера на дължимата държавна такса при започване на производството почива и се базира на разпоредбата на чл.69, ал.1, т.4 ГПК във вр. с чл.71, ал.1 ГПК т.е. съдът приема, че е неприложима разпоредбата на чл.71, ал.2 ГПК защото предмет на делото не е правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот и държавната такса се дължи върху пълния размер на цената на иска. След депозиране на молбата е постановено Тълкувателно решение 4/2014 година, постановено от ОСГК на ВКС, където е прието, че правилото на чл.71, ал.2 ГПК е приложимо при определяне цената на посочените в чл.69, ал.1, т.4 ГПК облигационни искове. В конкретния случай е надвнесена такса в размер на 67145 лева, която подлежи на връщане. Оставянето без уважение на искането за възстановяване на надвнесена държавна такса противоречи на съдебната практика на ВКС, поради което обжалваното определение следва да бъде отменено.

Ответниците по частната жалба „”ДЖИНИ М” ЕООД, „КРЕДА” ЕООД и „СТЕН ДИВЕЛОПМЪНТ КО” ЕООД не са представили отговор.

Частната жалба е процесуално допустима, депозирана от надлежно лице с представителна власт срещу разпореждане, което подлежи на обжалване, депозирана е в предвиденият от закона преклузивен срок /съобщение за определението е изпратено по разпореждане на съда от 08.04.2016 година, получено на 14.04.2016 година/, а разгледана по същество е основателна по следните съображения.

Производството по т.д.341 по описа за 2013 година на Шуменски окръжен съд е образувано по предявени искове с правно основание чл.135 ЗЗД от „Инвестиционна компания” АД срещу ”ДЖИНИ М” ЕООД и „КРЕДА” ЕООД за прогласяване относителната недействителност на апортна вноска, извършена от „ДЖИНИ М” ЕООД в капитала на „КРЕДА” ЕООД на недвижими имоти, както и за прогласяване за недействителна на учредената ипотека по искове срещу „КРЕДА” ЕООД и „СТЕН ДИВЕЛОПМЪНТ КО” ЕООД.

Недвижимите имоти, описани като предмет на непаричната вноска са следните: Търговски обект /аптека/ с площ от 93.39 кв.м., находящ се в гр.Шумен, бул.”Славянски”, 5, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 83510.674.8.2.55; търговски обект /магазин/ с площ 83.17 кв.м., находящ се в гр.Шумен, бул.”Славянски”, 5, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 83510.674.8.2.56; търговски обект /магазин/ с площ от 50.11 кв.м., находящ се в гр.Шумен, бул.”Славянски”, 5 съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 83510.674.8.3.55; поземлен имот /обект казино/ с площ 1564 кв.м., находящ се в района на градската градина на гр.Шумен, представляващ ПИ с идентификатор 83510.671.2 заедно с построените в него сгради, както и поземлен имот с площ от 3738 кв.м., находящ се в гр.Шумен, с идентификатор 83510.634.17.

Видно от удостоверение за данъчна оценка /л.74/ е, че данъчната оценка на обект аптека и обекти магазини с площ от 50.11 кв.м. и 83.17 кв.м. е 298323.30 лева.

Видно от удостоверение за данъчна оценка /л.75/ е, че данъчната оценка на обект казино е 1454125.10 лева.

Видно от удостоверение за данъчна оценка /л.76/ е, че данъчната оценка на ПИ с площ от 3738 кв.м. е в размер на 494734.20 лева.

¼ от данъчните оценки е сумата от 561795.65 лева, като 4% от тази сума е 22471.82, като дължимата държавна такса общо за двата иска е 44943.65 лева.

Същата е определена от съда по разпореждане от 15.05.2013 година и внесена с платежно нареждане /л.89/.

Предмет на т.д.No-341 по описа за 2013 година на Шуменски окръжен съд са предявени, в отношение на субективно пасивно съединяване искове с правно основание чл.135 ЗЗД за прогласяване относителната недействителност на апортна вноска срещу ”ДЖИНИ М” ЕООД и „КРЕДА” ЕООД, съединени с предявени, в отношение на субективно пасивно съединяване искове срещу „КРЕДА” ЕООД и „СТЕН ДИВЕЛОПМЪНТ КО” ЕООД за прогласяване недействителността на договорна ипотека. Исковете са срещу различни ответници и са кумулативно съединени, поради което се дължат две държавни такси, съгласно правилото на чл.72, ал.1 ГПК.

Съгласно чл.69, ал.1, т.4 ГПК размерът на цената на иска за съществуване, прогласяване на нищожността, унищожаване, разваляне на договор е стойността на договора т.е. паричната оценка на насрещните престации. Когато една от насрещните престации съставлява права върху недвижима вещ, стойността на договора се определя от данъчната оценка на вещното право, а ако няма такава от пазарната цена на правото. При иск за прогласяване нищожност на договор за учредяване на ипотека цената на иска се определя от данъчната оценка на ипотекирания имот / в този смисъл определение 1070 от 30.12.2011 година на ВКС по ч.т.д.700/2011 година, II т.о., ТК/.

С ТР No-4/2014 година на ОСГК на ВКС се прие, че правилото на чл.71, ал.2 е приложимо при определяне на дължимата държавна такса и по облигационните искове, поради което дължимата държавна такса, определена по реда на чл.71, ал.2 ГПК по всеки един иск е в размер на 22471.82, като дължимата държавна такса общо за двата иска е 44943.65 лева.

С разпореждане на съда от 10.06.2013 година /л.90/ е разпоредено внасяне на държавна такса в размер още на 134770.58 лева. Видно от делото е, че същото е приключило със спогодба, поради което дължимата държавна такса е в размер на 22471.82 лева.

Видно от платежно нареждане /л.98/ е, че ищецът е довнесъл сумата от 134770.58 лева или общо по делото е внесена сума в размер на 179714.58 лева.

Общо сумата, която подлежи на връщане е 157242.76 лева.

С определение на съда е върната сумата от 89877.29 лева или за връщане остава сумата от 67365.47 лева.

Поради несъвпадане на правните изводи на двете инстанции определението на първоинстанционния съд следва да бъде отменено, а вместо него постановено друго, с което надвнесената държавна такса в размер 67365.47 лева бъде върната.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение от 27.06.2014 година, постановено по т.д.No-341 по описа за 2013 година на Шуменски окръжен съд, с което е оставено без уважение искането на „Инвестиционна компания” АД за възстановяване на надвнесена държавна такса, като вместо него ПОСТАНОВЯВА

ВРЪЩА на „Инвестиционна компания” АД надвнесена държавна такса по т.д.341 по описа за 2013 година на  Шуменски окръжен съд в размер на 67365.47 лева.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: