О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…325……./гр.Варна, …08.06.2017……………….

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно  заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

   МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията А.Братанова ч.т.д.№ 308/2017 год. по описа на ВАС , за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274 и следв. ГПК. и е образувано по частна жалба от А.Н.И. *** против разпореждане № 4717/05.05.2017 год., постановено по т.д.№ 313/2017 год. по описа на ВОС, ТО, с което е върната постъпила жалба вх.№ 12725/04.05.2017 год. против Решение № 261/10.04.2017 год., постановено по т.д.№ 313/2017 год. по описа на ВОС, на основание чл. 262, ал.2, т.1 ГПК.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК. На посоченото основание, същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна по следните съображения.

Страната е подател на въззивна жалба срещу Решение № 261/10.04.2017 год., постановено по т.д.№ 313/2017 год. по описа на ВОС с вх.№ 12725/04.05.2017 год., депозирана чрез пощенски оператор на 01.05.2017 год.

Обжалваният съдебен акт е такъв по чл. 630 и чл. 632  ТЗ и съобразно изричната разпоредба на чл. 633, ал.1 ТЗ подлежи на обжалване в  7-мо дневен срок от вписването му в ТР – 11.04.2017 год. Срокът за обжалване, изчислен според правилото на чл. 60, ал.5 ГПК е изтекъл на 18.04.2017 год.

Следователно – депозираната въззивна жалба е недопустима, тъй като е предявена след изтичането на преклузивния срок по чл. 633, ал.1 ТЗ.

Правото на жалба има срочен характер, който не зависи от пороците на обжалвания съдебен акт. С оглед на изложеното, твърденията на страната за „преждевременно“ постановяване на Решение № 261/10.04.2017 год. са ирелевантни за допустимостта на обжалването.

Релевантно за началото на срока по чл. 633, ал.1 ТЗ е единствено вписването на съдебния акт по смисъла на чл. 22, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ, което действие се осъществява чрез въвеждане на информация за съответното обстоятелство. Въвеждането на информация относно откриване на производство по несъстоятелност е осъществено на 11.04.2017 год. Последващото вписване на 27.04.2017 год. е осъществено въз основа на разпореждане на съда № 4341/25.04.2017 год. и е свързано не с постановяване, а с влизане в сила на съдебния акт и необходимостта от прилагане на специалната разпоредба на чл. 272а, ал.1, изр.2 ТЗ.

Следва се отбележи и че страната не може да черпи доводи от липса на реквизити на представения за вписване в ТР съдебен акт. От значение за упражняване на процесуалното право на обжалване е вписването на решението в ТР /чл.22, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ/, а не неговото обявяване  /чл.22, ал.3 ЗТРРЮЛНЦ/

С оглед на изложеното, постановеното от съдията – докладчик разпореждане за връщане на въззивната жалба  като просрочена е законосъобразно, на основание чл. 262, ал.2, т.1 ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 4717/05.05.2017 год., постановено по т.д.№ 313/2017 год. по описа на ВОС, ТО.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до частния жалбаподотел  пред ВКС на РБългария при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: