О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                

 404

 

                 гр.Варна, 13.06.2014г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на тринадесети юни  през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* П*

    ЧЛЕНОВЕ: З* З*

                          К* Г*

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* ч.т.д. № 309 по описа на съда  за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по повод на частна жалба от  „О* Б* Б*” АД против определение № 1180/21.03.2014г. по т.д. № 89/14г. на ВОС, с което е отхвърлена молбата на банката да бъде разрешено на осн. чл.638, ал.3 ТЗ продължаването на изпълнителните действия по изп.дело № 20137390400469 по описа на ЧСИ С* С*, рег. № 739 на КЧСИ.

    В частната жалба се излагат оплаквания за неправилност на обжалваното определение. Счита, че като ипотекарен кредитор по чл.717н ТЗ има право да подаде молба по чл.638, ал.3 ТЗ . А също така са налице условията за продължаване на спряното индивидуалното принудително изпълнение: то е предприето в полза на банката за реализация на обезпечението й преди образуване на производството по молба по чл.625 ТЗ и междувременно е достигнало до етап /влязло в сила постановление за възлагане на продадени в публична продан имоти, които са били ипотекирани/, при който при спряно производство има опасност за увреждане интересите на частния жалбоподател. Моли за отмяна на атакуваното определение и постановяване на ново , с което се разреши продължаване на принудителното изпълнение.

    Ответникът по частната жалба – „С* М* Б* – 2011”ЕООД / в открито производство по несъстоятелност/ не  подава писмен отговор.

    ВнАС прецени следното:

    Производството по т.д. № 89/14г. на ВОС се развива по подадена на 14.01.2014г. молба по реда на чл.625 ТЗ от „С* М* Б* – 2011”ЕООД за откриване на производство по несъстоятелност на същото дружество.

    С решение № 200/27.02.2014г. по т.д. № 89/2014г. на ВОС е обявена неплатежоспособността на длъжника с начална дата 25.12.2013г.; открито е производство по несъстоятелност на същия; назначен е временен синдик с определено текущо възнаграждение; постановена е обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника. Вписано е в ТР на 27.02.2014г.

    На осн. чл.638, ал.1 ТЗ с откриване на производството по несъстоятелност се спират изпълнителните производства срещу имуществото, включено в масата на несъстоятелността.

    Видно от НА № 26/12г. с договор за покупко-продажба „С* Д*” ЕООД е продало на   „С* М* Б*-2011”ЕООД недвижими имоти: ид.част от ПИ и намиращите се в жилищна сграда, изградена върху имота: самостоятелен обект за спортна и развлекателна дейност и 25 бр. апартаменти. Следователно така  описаното недвижимо имущество попада в масата на несъстоятелността на дружеството, за което е открито производство по несъстоятелност.

    Същото имущество съобразно НА № 52/2007г. на нотариус с рег. № 314 като собственост на ипотекарния длъжник – „С* Д*” ЕООД е предмет на учредена договорна ипотека в полза на „ОББ” АД.  Ипотеката обезпечава вземане на банката по договор за банков кредит срещу кредитополучателя „С* Г*” ЕООД и съдлъжника „К*Г* х* К*” АД.

    Спрямо коментираните недвижими имоти е било предприето преди подаване на молбата по чл.625 ТЗ принудително изпълнение по изп.д. № № 20137390400469 по описа на ЧСИ С* С*, рег. № 739 на КЧСИ. По същото „ОББ”АД се легитимира като взискател , а „С* М* Б*-2011”ЕООД участва на осн. чл.429,ал.3 ГПК вр. чл.173,ал.1 ЗЗД.

    На 13.01.2014г. е било издадено постановление за възлагане на недвижим имот като имотите , притежавани от „С* М* Б*-2011”ЕООД и предмет на договорната ипотека, са възложени при публичната продан на „ОББ”АД. Същото постановление е било обжалвано , но съобразно определение № 351/23.05.2014г. по ч.гр.д. № 198/14г. на ВнАС е влязло в сила.

    Предвид така установеното от фактическа страна ВнАС прави следните правни изводи:

    Безспорно „ОББ”АД има обезпечено с договорната ипотека вземане срещу длъжник , различен от   „С* М* Б*-2011”ЕООД. Поради което притежаването от „ОББ”АД на противопоставимо по см. на чл.173,ал.1 ЗЗД на последващия приобретател    „Съмър Мениджмънт Балчик-2011”ЕООД право на предпочитателно удовлетворяване от цената на ипотекирания имот, придава на банката в производството по несъстоятелност на посоченото ЕООД  качеството на ипотекарен кредитор по чл.717н ТЗ. В това си качеството банката има право да получи сумата на обезпеченото си вземане при продажба на имота в производството по несъстоятелност, т.е. признати й са права във връзка със събиране на вземането. Приложението на чл.638, ал.1 ТЗ ограничава правата на частния жалбоподател като взискател по спряно индивидуално принудително изпълнение, т.е. нормата има отношение към събирането на обезпеченото вземане, поради което и на ипотекарния кредитор следва да му се признае право на молба по чл.638, ал.3 ТЗ.

    Налице е започнало индивидуално принудително изпълнение по реализация на обезпеченото вземане. Констатира се и опасност от увреждане интересите на кредитора-частен жалбоподател, ако изпълнителното производство остане спряно. Изводът е съобразен със стадия , в който се намира изпълнителното производство – успешно приключена публична продан . Като пълното удовлетворяване на кредитора се забавя единствено с оглед откритото производство по несъстоятелност и спирането в резултат на него на изпълнителните действия. Предприемането отново на действия по осребряване на същото имущество, но от синдика в рамките на несъстоятелността, би обременило масата на несъстоятелността с нови разноски, без гаранция за реализация на по-добра цена. А и значително ще  забави във времето и като краен резултат удовлетворяването на ипотекарния кредитор. 

    Ето защо обжалваното определение следва да се отмени и вместо него да се постанови друго с уважаване на молбата по чл.638, ал.3 ТЗ.

    Водим от горното , съдът

 

                О П Р Е Д Е Л И :

 

    ОТМЕНЯ определение № 1180/21.03.2014г. по т.д. № 89/14г. на ВОС като вместо него  ПОСТАНОВЯВА:

    РАЗРЕШАВА производството по изп.д. № 20137390400469 по описа на ЧСИ С* С*, рег. № 739 на КЧСИ с взискател „О* Б* Б*” АД и длъжник „С* М* Б* – 2011”ЕООД / в открито производство по несъстоятелност / да продължи дожесно недвижимите имоти посочени като притежавани от несъстоятелния длъжник по постановление за възлагане от 13.01.2014г., на осн. чл.638, ал.3 ТЗ.

    Определението не подлежи на обжалване.

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: