О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  96

 

                                             гр.Варна, 16.02.2017 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на шестнадесети февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:        

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                   НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №31 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба от „Обединена българска банка” АД, със седалище гр.София против определение №357/08.11.2016 г., постановено по т.д.№ 204/2014 г. по описа на Силистренски окръжен съд, с което е спряно производството по делото до произнасяне с окончателен акт по НОХД N 515/2016 год. по описа на РС - Силистра.

В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно и постановено в противоречие с процесуалните правила. Твърди, че не са налице нито предпоставките по чл.229, т.5 от ГПК, тъй като при разглеждане на т.д. 204/2014 г., не са разкривани престъпни обстоятелства, нито тези по чл.229, т.4 от ГПК, тъй като не е налице връзка на обусловеност между двете дела. Моли съдът да отмени обжалваното определение и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещните страни “Евроетил” АД, “Биомел продукт” ЕООД и “Розалии” ЕООД , не са подали писмени отговори.

Третото лице помагач Д.Г. *** е депозирал писмен отговор, в който излага становище за основателност на жалбата.

Частната жалба е допустима, депозирана срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Производството по т.д. 204/2014 година по описа на ОС - Силистра е образувано по предявени от “Обединена Българска банка” АД срещу “Евроетил” АД, “Биомел продукт” ЕООД и “Розалии” ЕООД искове за прогласяване недействителността на договор за покупко-продажба на стоки, обективиран във Фактура 1000000007/02.01.2013 година с издател “Евроетил” АД и получател “Биомел продукт”, както и договор за покупко-продажба на стоки от “Биомел продукт” ЕООД на “Розалии” ЕООД.

Твърденията за недействителност на договорите произтичат от наличието на договор за банков кредит 198/20.08.2007 година, по силата, на който ищецът “Обединена българска банка” АД е предоставила на “Евроетил” АД кредит в режим на овърдрафт по разплащателна сметка в размер на 3 000 000 евро. Вземанията на банката са обезпечени с учреден в полза на банката особен залог на търговско предприятие от 20.08.2007 към договор за банков кредит. Предметът на договора е учредяване в полза на ОББ АД на особен залог на цялото търговско предприятие на “Евроетил” АД, като особеният залог е вписан по партидата на “Евроетил” АД. С допълнително споразумение като съдлъжник по договора встъпва “Евроетил” ЕООД. Поради неплащане на погасителни вноски банката е предприела действия по принудително събиране на вземанията си като е пристъпила към изпълнение по ЗОЗ към заложеното в нейна полза търговско предприятие. На заложния кредитор е връчено уведомление по реда на ЗОЗ за пристъпване към изпълнение, като е съставен протокол от 17.01.2013 година за извършено изпълнително действие. Съгласно разпоредбата на чл.9, ал.4 ЗОЗ залогодателят не може да извършва действия по разпореждане със заложеното имущество след получаване на съобщението по чл.33 ЗОЗ т.е. след 20.06.2012 година залогодателят не може да се разпорежда с имущество на дружеството. На 06.02.2014 година е получена фактура, удостоверяваща продажба на стоки. Към датата на издаване на фактурата е имало вписано пристъпване към изпълнение и тъй като описаните във фактурата стоки са собственост на длъжника те са част от заложеното имущество. Сделката, извършена със заложно имущество е извършена в нарушение на чл.9, ал.4 ЗОЗ, поради което е недействителна по отношение на ищеца “ОББ” АД. Недействителна е извършената впоследствие сделка в полза на “Розалии” ЕООД.

Макар по делото да не е представена като доказателство посочената в мотивите на обжалваното определение присъда №513/03.10.2016 г.  по  НОХД № 515/2016г  на Силистренски районен съд, с която подсъдимият Р*В* Ш*, в качеството на като собственик на капитала и управител на „Биомел продукт” ЕООД е признат за невиновен, съдът от представеното определение 305/21.05.2015 година /л.222/, постановено по ч.н.д.337/2015 година по описа на РС-Силистра установи, че наказателното производство  срещу Р* Ш* е образувано за това, че през периода 22.07.2014 г. – 01.08.2014 г. се е разпоредил с движими вещи, предмет на особен залог в особено големи размери на стойност 544 445.44 лева, представляващо особено тежък случай – престъпление по чл.206, ал.4 във вр. с чл.ал.2 и ал.1 НК.

Съдът е спрял производството, на осн. чл.229, ал.1, т.4 и т.5 ГПК, като е приел, че са налице престъпни обстоятелства, както и че производството по   НОХД № 515/2016 г. по описа на СРС е преюдициално за спора по т.д.204/2014 година.

За да е налице преюдициалност по чл.229, ал.1, т.5 ГПК е необходимо да са налице престъпни обстоятелства, от установяването, на които зависи изходът по гражданският спор, за да може да се вземе пред вид наказателната присъда относно тези факти.

Предмет на т.д.204/2014 г. по описа на СОС са искове за прогласяване недействителността на договори за покупко-продажба на стоки, обективирани във Фактура 1000000007/02.01.2013 година с издател “Евроетил” АД и получател “Биомел продукт”, както и договор за покупко-продажба на стоки от “Биомел продукт” ЕООД на “Розалии” ЕООД с твърдения за разпореждане със стоки, обект на залог в полза на заложния кредитор –ищец. За основателността на исковете, в тежест на ищеца е да установи, че стоките, предмет на договорите за покупко-продажба са предмет на учреден в негова полза залог, както и че действията по разпореждането със стоките са извършени след пристъпването към изпълнение.

Фактите, които ищецът по т.д.204/2014 година следва да установява не са предмет на досъдебното производство. Предмет на наказателното  производство е разпореждане с вещи, което е извършено в периода  22.07.2014 г. – 01.08.2014 г., а предмет на иска е прогласяване на относителната недействителност е сделка, обективирана във фактура с дата 02.01.2013 година. Не е налице преюдициалност на деянието, предмет на досъдебното производство спрямо разпоредителните сделки по предявените искове по т.д.204/2014 година, понеже обстоятелството дали лицето Р* Ш* ще бъде осъдено по повдигнатото обвинение за обсебване, за действия извършени след 22.07.2014 година и дали спрямо него ще има влязла в сила присъда не е от значение за действителността на сделките, обективирани във фактура 1000000007/02.01.2013 година с издател “Евроетил” АД и получател “Биомел продукт. Не са налице предпоставките за спиране на производството по т.д.204/2014 година по описа на ОС Силистра, визирани в хипотезите на чл.229, ал.1, т.4 и 5 ГПК.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното определение се явява неправилно и следва да бъде отменено, като делото бъде върнато на първоинстанционния съд за продължаване на производството.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №357/08.11.2016 г., постановено по т.д.№ 204/2014 г. по описа на Силистренски окръжен съд, с което е спряно производството по делото до произнасяне с окончателен акт по НОХД N 515/2016 год. по описа на РС - Силистра.

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ: