ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

402…………….…./……13.06.…………..2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

        ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

 

Като разгледа докладваното от съдия А* в.ч.т.д. № 312/2014 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 267 от ГПК и е образувано по две въззивни жалби:

Първата въззивна жалба е подадена от адв. Е.В. ***, като процесуален представител на ЕТ „С* – Д* И*” срещу Решение № 58 от 27.03.2014 г. на Добрички окръжен съд, постановено по т. д. № 180/2013 г. в отхвърлителната му част.

Втората въззивна жалба е подадена от Народно читалище „С*-1940” с. Стожер, общ. Добрич, представлявано от секретаря на читалището Я* Ж* В* срещу Решение № 58 от 27.03.2014 г. на Добрички окръжен съд, постановено по т. д. № 180/2013 г. в частта, с която искът на ЕТ „С* – Д* И*” е уважен.

След служебна проверка по редовността и допустимостта на жалбите, съдът установи, че в жалбата на ЕТ „С* – Д* И*” се съдържат оплаквания срещу решението по т. д. № 180/2013 г. в частта за разноските, като е посочено, че ДОС неправилно е приел размера на разноските, за които е бил представен списък по чл. 80 от ГПК.

С оглед на това, жалбата в тази й част има характер на молба по чл. 248 ГПК за изменение на решението в частта за разноските, поради което производството пред настоящата инстанция следва да се прекрати и делото върне на Добричкия окръжен съд за произнасяне по нея, след провеждане на процедурата по чл. 248, ал. 2 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. № 312/2014 г. по описа на Апелативен съд - Варна.

ВРЪЩА делото на Добрички окръжен съд за произнасяне по молбата на ЕТ „С*– Д* И*” по чл. 248 от ГПК, съдържаща се в подадената до Варненския апелативен съд въззивна жалба, след което делото да бъде върнато на Варненския апелативен съд за произнасяне по въззивните жалби.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.            

 

 

             2.