О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

714………..

 

гр.Варна, …08.11.. 2016 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в открито заседание на единадесети октомври, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                         ДАРИНА МАРКОВА

При участието на секретаря Е.Тодорова, като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 313 по описа на ВАпС за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по чл.274, ал.1 от ГПК.

Постъпила е частна жалба от Н* П* П* срещу разпореждане No-1234/05.02.2016 година по т.д.1158/2013 година на Варненски окръжен съд.

Счита разпореждането за неправилно, тъй като неправилна е преценката, че жалбоподателя е получил съобщението за допуснатото обезпечение на 18.07.2013 година. Оспорва истинността на представената обратна разписка.

 С жалбата се иска разпореждането да бъде отменено и да бъде разгледана частната жалба срещу допуснатото обезпечение.

Не е представен писмен отговор от ответната страна.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Производството по ч.т.д.1158 по описа за 2013 година е образувано след прекратяване на ч.гр.д. 7924/13 година по описа на ВРС и изпращане по подсъдност по молба за обезпечение на бъдещ иск от „Пасифлора” ООД срещу Н* П* П* за прогласяване нищожността на договор за покупко-продажба, сключен с НА 102/2007 година на нотариус П*С*.

С определение No-2638/02.07.2013 година е допуснато обезпечение на бъдещия иск, като е даден на молителя едномесечен срок за предявяване на иска.

Срещу определението е постъпила частна жалба от 03.12.2015, която съгласно указанията на апелативния съд, дадени по ч.в.т.д.4 по описа за 2016 година на Варненски апелативен съд следва да се администрира от изпращащия съд, като се констатира кога жалбоподателят е узнал за определението.

От приложеното от Агенция по вписванията копие от обратна разписка е видно, че за наложената възбрана е изпратено съобщение до жалбоподателя, което е оформено като получено на дата 18.07.2013 година.

Жалбоподателят е оспорил автентичността на подписа, положен в тази обратна разписка, като е открито производство по оспорване, на осн. чл.193 ГПК.

В тази си част документа съставлява частен свидетелствуващ документ, съдържащ подписа на страната, поради което тежестта за доказване лежи върху жалбоподателя.

С оглед представените по преписка 6165/2013 година на РПУ Павликени доказателства се установява категорично, че подписа, положен в обратната разписка от името на жалбоподателя Пенчев не е положен от същия, а за това деяние, съдът е обвързан да приеме, че същото е извършено виновно от лицето А* Х*, за което деяние на същият е наложена възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.1 ЗБППМН-“предупреждение”.

С оглед горното е опровергана удостоверителната сила на положения подпис на обратната разписка.

Същевременно по подадения сигнал от жалбоподателя П*, по който е образувана преписката от 02.10.2013 година е видно неговото изявление, че при извършена проверка, същият е установил, че е наложена възбрана по искане на “Пасифлора” ООД, като е извършил проверка в Агенция по вписванията защо не е получил съобщение за наложената възбрана, като му е била показана обратната разписка.

Гореизложеното обуславя извода, че към октомври, 2013 година жалбоподателя П* е бил узнал за наложената възбрана, знаел е за образуваното дело, сам е посочил, че възбраната е наложена по искане на “Пасифлора” ООД и сам е признал, че се е запознал в Агенция по вписванията със съобщението за наложената възбрана, като е уточнил, че подписът не е негов, поради което и подадената от същия жалба на 03.12.2015 година се явява просрочена.

Изявленията на жалбоподателя, по които е образувана преписката съставляват частен свидетелствуващ документ, изходящ от страната и удостоверяващ неизгодния за нея факт, че е узнала за наложената обезпечителна мярка, поради което и срокът за обжалване започва да тече от тази дата, като към датата на подаване на жалбата е изтекъл. Същата е просрочена и подлежи на връщане.   

Поради съвпадане на крайните правни изводи на двете инстанции обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане No-1234/05.02.2016 година по т.д.1158/2013 година на Варненски окръжен съд.

Определението не подлежи на обжалване, на осн. чл.274, ал.4 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: