Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

264 /гр. Варна, 16.11.2016 г.

                                              

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в открито публично съдебно заседание на 18.10.2016 год., в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

АНЕТА БРАТАНОВА

 

При участието на секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 314/2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.258 и следв. ГПК.

 Образувано е по въззивна жалба от „Алексбилдинг” ООД против решение № 27/10.03.2016 год., постановено по т.д.№ 75/15 год. по описа на ДОС, в частта, в която са отменени решенията, взети на проведеното извънредно ОС на съдружниците на „Алексбилдинг” ООД от 27.02.2015 год. въз основа на предявен от Л.С.М. иск с правно основание чл. 74 ТЗ.

В останалата част постановеният съдебен акт е влязъл в законна сила и не е предмет на въззивно обжалване.

Предявената въззивна жалба се оспорва от насрещната страна.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните в производството, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Предявената въззивна жалба е депозирана от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 259, ал.1 ГПК. На посоченото основание същата е процесуално допустима.

Предявеният иск е с правно основание чл.74 ТЗ.

В исковата молба се излага, че ищецът не е бил поканен за проведеното ОС и не е присъствал на него. Узнал за приетите решения чрез справка в ТР, респ. депозирал в срок отменителна претенция. Поддържа порочност на приетите решения поради нарушения на императивните законови изисквания във връзка свикването на ОС. Претендира и порочност на приетите решения по същество поради нарушена процедура по провеждането и липса на материалноправните предпоставки на закона и устава за изключването му като съдружник. 

Ответното дружество подържа, че ищецът е бил редовно поканен за  проведеното ОС, поради което е налице хипотезата на чл.74, ал.2, пр.1 ТЗ, а предявеният иск е просрочен. В съотношение на евентуалност, оспорва неговата основателност.  

В случаите, когато редовността на поканата е въведена като самостоятелно основание за порочност на приетите решения,  съдът следва да се произнесе с решение по съществото на спора досежно спазването на изискванията на чл. 139 ТЗ, евентуално – спазването на преклузивния срок за предявяване на отменителна претенция /така определение № 635 от 16.07.2010 г. на ВКС по ч. т. д. № 538/2010 г., I т. о., ТК; Решение № 1592 от 28.11.2003 г. на ВКС по гр. д. № 612/2003 г., ТК /.

Ищецът Л. С.М. е уведомен за насроченото извънредно ОС на ООД с нотариална покана, представена за връчване на Нотариус А. Балчев  /нотариус в район РС – София с рег. № 391 на Нотариалната камара/ на 03.02.2015 год.

На 19.02.2015 год. Нотариусът е удостоверил връчването на екземпляр от нотариалната покана  на адресата Л. С. М. на 19.02.2015 год.  съгласно уведомление по чл. 47, ал.2 ГПК от 04.02.2015 год. и двукратно посещение на адреса на съдружника в гр.София, ул.”Латинка” № 24, бл. 75, вх.Б, ет.1, ап.13.

Трайна и последователна е съдебната практика по въпроса, че поканата за ОС на ООД може да бъде връчена и по реда на чл. 592 ГПК. Съгласно чл. 50 ЗННД при връчването от нотариуса или  натоварен от него служител се спазват правилата на чл. 37 – чл. 58 ГПК. Когато нотариусът, респективно връчителят не намери адресата на посочения адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят е длъжен да залепи уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато има достъп до пощенската кутия, следва да пусне уведомление и в нея. Смисълът на залепване на уведомлението и пускането му в пощенската кутия е адресатът да узнае, че е бил търсен на адреса, за да му бъдат връчени документи, и да се яви на указаното в уведомлението място в двуседмичен срок, за да получи съответните книжа. Когато лицето не се яви в срока да получи книжата с неговото изтичане се счита, че книжата са връчени съгласно чл. 47, ал.5 ГПК.

Разпоредбите на ГПК не установяват срок и брой на посещенията на връчителя, които да са относими към всички случаи на призоваване чрез залепване. Връчителят обаче трябва да удостовери, че е положил достатъчно усилия да открие адресата на адреса и че не намира лице, което да получи уведомлението. Според критериите, формулирани от задължителната съдебна практика по чл. 290 ГПК - в случаите, при които се установи, че ответникът пребивава на адреса, връчителят трябва да положи усилия да узнае по кое време може да бъде намерен адресата, за да направи следващото посещение. Ако и при второто посещение не може да се осъществи връчване, връчителят трябва да направи най-малко още едно посещение, като времето между първото и последното трябва да е повече от един месец. При последното посещение връчителят поставя уведомление, като попълва в него датата на поставянето му и го подписва /Решение № 233 от 3.07.2014 г. на ВКС по гр. д. № 7723/2013 г., IV г. о., ГК/.

Преценката за наличие на предпоставките по чл. 47 ГПК се извършва въз основа отбелязванията върху нотариалната покана, а съобразно постановеното по реда на чл. 274, ал.3 ГПК Определение № 47/17.01.2011 год. по ч.т.д. № 719/2010 год.  на ВКС, II ТО удостоверяването на  обстоятелствата, относими към връчването, следва да се съдържа в самото съобщение върху нотариалната покана.

Съгласно препращащата норма на чл. 50 ЗННД, всичко изложено се отнася и за връчването на нотариална покана.

 В настоящия случай е установено, че нотариусът е осъществил залепване на уведомлението ден след представянето му за връчване и при двукратни посещения, но в рамките на кратък промеждутък от време. Извършените посещения в един или два календарни дни, не удовлетворяват и минималното, установено от практиката на ВКС, изискване досежно редовността на процедурата по чл. 47 ГПК: адресът да е бил посетен поне три пъти, но на отделни дати в рамките на месец / в този смисъл и  Определение № 642 от 25.10.2012 г. на ВКС по ч. т. д. № 520/2012 г., I т. о., ТК/.   Очевидно е при това положение, че връчителят не е положил достатъчно усилия за откриването на адресата, още повече, че по делото са представени доказателства за редовното лично уведомяване на адресата от същия нотариус на същия адрес на 01.12.2014 год. /л.99/

 Отбелязванията не съдържат обозначение и къде точно е извършено залепването на уведомлението.

Посочените факти дават основание за извода, че връчителят не е положил достатъчно усилия да открие адресата, вкл. не е удостоверил предпоставките за спазването на чл. 47, ал.1 ГПК. Изложеното в своята съвкупност обуславя извода, че ищецът не е редовно поканен за проведеното ОС.

Даденото от въззивния съд разрешение не противоречи на Решение № 84 от 5.06.2014 г. на ВКС по т. д. № 1220/2013 г., II т. о., ТК, на което въззивникът основава защитата си. С коментираният съдебен акт е разрешен по реда на чл. 290 ГПК въпрос, отнасящ се до начина на уведомяване на съдружник за свикване на общо събрание на дружество с ограничена отговорност с нотариална покана и длъжен ли е нотариусът да залепи уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп - на входната врата или на видно място около нея съгласно чл. 47 ГПК, когато не намери адресата на посочения адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението. Решението изобщо не третира въпроса за изискуем брой и последователност на посещенията при ненамиране на адресата, нито за удостоверяването им по реда на чл. 47 ГПК.

При това положение,  срокът за предявяване на иска с правно основание чл. 74 ТЗ тече от твърдяната от ищеца дата на узнаване, доколкото ответникът не е установил по-ранна такава. Предявената в срок претенция е основателна поради нарушения на императивните законови изисквания за свикване на ОС.  Постановеното в идентичен смисъл решение на ДОС следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Разноски: Въззиваемата страна не е претендирала разноски във въззивното производство.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 27/10.03.2016 год., постановено по т.д.№ 75/15 год. по описа на ДОС, в частта, в която са отменени решенията, взети на проведеното извънредно ОС на съдружниците на „Алексбилдинг” ООД от 27.02.2015 год. въз основа на предявен от Л.С.М. иск с правно основание чл. 74 ТЗ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ:

 

 

.