О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№…344………/Варна, ......21.05.19.........

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в състав

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                             ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.ч.т.д.№ 314/2019 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274 и следв. ГПК.

Образувано е по частна жалба от «ЕВРОМАНГАН» ЕАД  - с.Църква, Община  Балчик против определение, постановено в о.с.з. на 19.03.2019 год. по т.д.№ 21/2019год. по описа на ДОС, с което съдът е прекратил производството по делото и е присъединил същото към предходно образувано дело под № 15/2019 год. за откриване на производство по несъстоятелност на частния жалбоподател по искане на ИА «Главна инспекция по труда» - София.

Насрещната страна – «Енерго Про Продажби» АД  - Варна изразява становище за неоснователност на депозираната частна жалба.

Съдът съобрази, че обжалваният съдебен акт има характеристиките на определение по чл. 213, ал.1 ГПК, с което съдът е прекратил производството по иска на  «Енерго Про Продажби» АД  - Варна  за откриване на производство по несъстоятелност на «Евроманган» ЕАД и е присъединил делото към предходно образувано дело под № 15/19 год. с идентичен предмет, но по иск на друг твърдян кредитор.

Депозираната частна жалба е недопустима.

Съединяването на делата по почин на съда по реда на чл. 213 ГПК не подлежи на обжалване с частна жалба, доколкото се касае за негова суверенна преценка, основана на съображения за процесуална целесъобразност. Актът по чл. 213 ГПК не попада в категорията на визираните в разпоредбата на чл. 274, ал. 1 ГПК, подлежащи на обжалване определения, тъй като няма преграждащ характер /определение по ч. т. д. № 769/2012 г. на ВКС, ТК, I т. о.определенията по ч. гр. д. № 620/2014 г. на I г. о., ч. т. д. № 4048/2013 г. на I т. о., ч. т. д. № 1575/2016 г. на II т. о.,  ч. т. д. № 1590/2016 г. на I т. о. и мн. други, включително произнесени в хипотези, когато съединяваните дела са такива по несъстоятелност/.

           Водим от горното, съдът

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявената частна жалба.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.т.д.№ 314/2019 год. по описа на ВАпС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването на страните пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: