Р Е Ш Е Н И Е

  № 177    

  16.06.2015 г.,гр. Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в публично заседание на втори юни през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРА ХРИСТОВА

        ЧЛЕНОВЕ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                      КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

при секретаря Д.Ч.  като разгледа докладваното от съдията Кристияна Генковска в.т. де

ло № 315 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

   Производството е по повод на въззивна жалба от „Интерлийз ауто” ЕАД против решение № 12/05.03.2015г. по т.д. № 103/14г. на ТОС, с което е отхвърлена молбата на въззивника по чл.625 ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност и обявяване в несъстоятелност, поради неплатежоспособност, на длъжника „Бора –ОХС”ООД.

   Във въззивната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалваното решение. Необоснован се явява изводът на първоинстанционния съд за установена касова наличност в размер на 125 000лв., както и на дълготрайни материални активи. Това заключение е направено при неактуални данни – финансов отчет за 2010г., т.е. необективно са възприети доказателства за действителното финансово състояние на ответника. Не е взето предвид в цялост заключението на ССЕ. Моли се за отмяна на атакуваното решение и постановяване на друго, с което се уважи молбата по чл.625 вр. чл.632,ал.1 ТЗ.

Въззиваемата страна „Бора –ОХС”ООД не депозира писмен отговор и не изразява становище в с.з. чрез свой представител.

За да се произнесе по съществото на жалбата, Варненският апелативен съд съобрази следното:

Въззивникът „Интерлийз ауто” ЕАД е кредитор на длъжника „Бора –ОХС”ООД по смисъла на чл.625 ГПК.  Налице е сключен между страните като търговци договор за финансов лизинг на транспортни средства № 2012900 от 11.03.2010г. Поради неизпълнение на договорните задължения на лизингополучателя - „Бора –ОХС”ООД  за плащането на дължими лизингови вноски, договорът е прекратен от въззивника-лизингодател от 02.09.2011г. Представени са доказателства – приемо-предавателен протокол от 07.09.2011г. за принудително възстановяване на лизинговия актив : употребявани товарни автомобили и полуремаркета. Видно от приложените към исковата молба фактури , заповеди за незабавно изпълнение, изпълнителни листи и удостоверение от ЧСИ, както и след проверка в счетоводството на дружеството , заключението на ССЕ е категорично , че ответникът е останал задължен към лизингодателя за сумата от 69 885,97лв. В същата се включват вземания за лизингови вноски в размер на 38 779,85 лв. / равностойност на 19 827,82 евро/; 23 313,81лв. / равностойност на 11 920,16 евро/ - задължение по еднократни вноски; неустойки в размер на 7 792,31лв. / равностойност на 3 984,15 евро/. Така описаните вземания са изискуеми. Няма данни вземанията да са погасени чрез плащане или друг способ до приключване на съдебното дирене в настоящата инстанция, поради което кредиторът е материално-правно легитимиран да иска откриване на производство по несъстоятелност по отношение на длъжника.

За да се приеме, че длъжникът е неплатежоспособен, на доказване подлежат фактите, че той не е в състояние да изпълни свое изискуемо парично задължение, възникнало в хипотезите на чл.608 ал.1 ТЗ, или е спрял плащанията си по ал.1 и неплатежоспособността се презумира, или извършва частични плащания /плаща на отделни кредитори/, но без да може да погаси всичките си изискуеми парични задължения.

Първоинстанционният съд е назначил ССЕ, която дава следното заключение: Дружеството-длъжник не е представило счетоводни документи, затова вещото лице е работило само по данни на база публикувани в ТР финансови отчети за 2008г., 2009г. и 2010г., справки изготвени от НАП и от МВР сектор „Пътна полиция”, вписвания в АП. След разговор със счетоводителя на „Бора –ОХС”ООД се установява , че дружеството не осъществява дейност след 2010г., като управителят е заминал за Турция. Съобразно и проявената процесуална активност по връчване на съобщения до същото дружество от образуване на производството през 2014г. пред ТОС и понастоящем пред ВнАС призовките се връщат в цялост с отбелязване от длъжностното лице по призоваването, че на регистрирания в търговския регистър адрес няма офис, няма означения за фирма и живущите там не познават лице с посочените имена.

Следователно липсва актуална информация за периода 2011г.-2015г. относно финансово–икономическото състояние на длъжника.

С въззивната жалба изрично се оспорва  изцяло документалната обоснованост на наличността и характеристиката на краткотрайните и дълготрайни активи, така както е по счетоводни записвания по ГФО за 2010г. за периода след това и към настоящия момент. В тази връзка следва да се съобразят констатациите на вещото лице, че предвид непредставянето на данни от проведени инвентаризации, не може да се изрази становище налични ли са понастоящем водените в баланса активи и кои са аналитичните партиди, формиращи наличните балансови стойности.

По отношение на дълготрайните активи: водените като такива по баланса към 31.12.2010г. са основно съоръжения и други ДМА, чиято стойност – 175 000 лв. вероятно е формирана от стойността на получените по процесния договор за финансов лизинг транспортни средства , които обаче на 07.09.2011г. са върнати на лизингодателя след прекратяване на договора. А така също според писмо изх. № 30347/22.12.2014г. , издадено от ОД на МВР, сектор „Пътна полиция” , притежаваните от „Бора –ОХС”ООД 9 бр. МПС са прехвърлени на трети лица в периода 22.12.2010г.-16.09.2011г. и към настоящия момент няма регистрирани други МПС. Съобразно справка от АП по партида на дружеството няма вписани придобивания на недвижими имоти. Следователно длъжникът не разполага , считано от 2011г. с ДМА , които евентуално биха могли да послужат за удовлетворяване на кредиторите.

По отношение на краткотрайните активи: Основен дял в тях по баланса към 31.12.2010г. заемат паричните средства – 125 000 лв. Липсват данни за последните от инвентаризации, като и къде са, и дали са налични въобще. В тази връзка следва да се обсъдят установените по-горе обстоятелства относно преустановяване на дейността на дружеството през 2011г., трайното отсъствие от страната на неговия управител и ненамиране на вписания в ТР адрес на управление на дружеството на негов представител и въобще на индикации за присъствие; както и удостовереното в писмо от НАП , че върху сметки на длъжника са наложени запори от публичния изпълнител , но суми по тях не са открити.Вещото лице не може да установи лицата, явяващи се длъжници на ответното дружество, размер и падеж на техните задължения. Липсват аналитични разшифровки по счетоводни сметки към 31.12.2010г. и друга счетоводна документация за периода след това до изготвяне на заключението. Поради което съдът не може да направи извод за документална обоснованост на вземанията от клиенти и доставчици за периода след 31.12.2010г. и понастоящем. Аналогични изводи се налагат и по отношение на включените в последния обявен баланс продукция и стоки.

Вещото лице установява както горепосочените задължения към ищеца, така и публични задължения към 15.01.2015г. в общ размер на 58 187,16лв.- 43 414,20лв. за неплатени главници по подадени декларации, глоби и имуществени санкции по НП и 14 772,96 лв. лихви. Най-рано възникналите публични задължения са с падеж 14.07.2011г.

След като липсват каквито и да е счетоводни данни за периода 2011г.-2015г., съдът намира , че е невъзможно надлежно определяне на коефициентите за ликвидност – обща , бърза, незабавна; на финансова автономност и задлъжнялост. Последните актуални данни са към 31.12.2010г., т.е. момент , предхождащ спиране на плащанията. Според вещото лице най-ранното неизпълнено парично задължение на длъжника е към въззивника по фактура с падеж от 18.04.2011г. След което дългът нараства с натрупване на неиздължени лизингови вноски и лихви върху тях ежемесечно. Което състояние се запазва като трайна тенденция. За необратимостта на спиране на плащанията и за влошено общо финансово–икономическо състояние свидетелства и натрупването на публични задължения / писмо изх. № 395/20.01.2015г. от НАП/ считано от 14.07.2011г.

Изчислените от вещото лице коефициенти по отделни показатели за 2008г., 2009г. и 2010г. не се отнасят до релевантния за спора момент – спиране на плащанията от м.април 2011г. , с който законът – чл.608,ал.2 ТЗ свързва презумирането на изпадането  в неплатежоспособност.

Дори и при съобразяване с дадените по заключение на ССЕ коефициенти за ликвидност във вариант с добавени задължения към въззивника и НАП за 2011г. /обща ликвидност – 0,356; бърза – 0,3311; незабавна – 0,2834 и абсолютна – 0,2834/ те показват спад в сравнение с предходни години и са под препоръчителните стойности.

Горната установеност свидетелства за липсата на потенциал на предприятието на длъжника да изплаща своите текущи задължения с наличните краткотрайни активи без опасност за интересите на кредиторите. Не е оборена презумпцията по чл.608,ал.2 вр. ал.3 ТЗ. Налице е състояние на неплатежоспособност като съобразно изслушаното заключение на ССЕ това състояние е налице като трайно установено положение от датата на дължимостта на вземането за главница по фактура № ********** - 18.04.2011г.   

Поради което молбата по чл.625 ТЗ е основателна.

От установените по делото факти може да се направи извод, че наличното имущество на длъжника, доколкото то изобщо съществува / към настоящия момент не се установява наличие на парични средства и бързоликвидни имущества с установено местонахождение и съществува значителна вероятност първо събрание на кредиторите да не може да бъде проведено/ е недостатъчно за покриване на разноските по производството по несъстоятелност. Тези разноски не са предплатени по реда на чл.629б ТЗ. Затова производството по несъстоятелност следва да бъде открито при условията на чл.632 от ТЗ.                                       

    Следва да бъде допуснато обезпечение чрез налагане на общ запор и възбрана върху имуществото на длъжника, както и да бъде постановено прекратяване дейността на предприятието. Длъжникът следва да бъде обявен в несъстоятелност, а производството да бъде спряно.

    Поради несъвпадение в крайните изводи на настоящия съдебен състав с тези на първоинстанционния съд, атакуваното решение следва да бъде отменено изцяло, като вместо него бъде постановено ново решение в изложения по-горе смисъл.

Водим от горното , съдът

                 Р Е Ш И :

         ОТМЕНЯ решение № 12/05.03.2015г. по т.д. № 103/14г. на ТОС, като вместо него  ПОСТАНОВЯВА:

    ОБЯВЯВА неплатежоспособността на „БОРА-ОХС”ООД, ЕИК 125561316, сед. и адрес на управление: гр.Търговище, ул. „Тракия” №9, представлявано от управителя Светослав Асенов Христов .

    ОПРЕДЕЛЯ 18.04.2011г. за начална дата на неплатежоспособността.

    ОТКРИВА производство по несъстоятелност на „БОРА- ОХС”ООД, ЕИК 125561316, на осн. чл.632,ал.1 ТЗ.

    ДОПУСКА обезпечителни мерки за запазване имуществото на длъжника в полза на кредиторите по несъстоятелността като НАЛАГА ОБЩА ВЪЗБРАНА И ЗАПОР върху имуществото на „БОРА-ОХС”ООД, ЕИК 125561316, сед. и адрес на управление: гр.Търговище, ул. „Тракия” №9, представлявано от управителя Светослав Асенов Христов.

    ПОСТАНОВЯВА прекратяване дейността на предприятието.

    ОБЯВЯВА длъжника „БОРА-ОХС”ООД, ЕИК 125561316, сед. и адрес на управление: гр.Търговище, ул. „Тракия” №9, представлявано от управителя Светослав Асенов Христов, в несъстоятелност, на осн.чл.632,ал.1 ТЗ.

    СПИРА производството по несъстоятелността на длъжника  „БОРА-ОХС”ООД, ЕИК 125561316, сед. и адрес на управление: гр.Търговище, ул. „Тракия” №9, представлявано от управителя Светослав Асенов Христов, по т.д. № 103/14г. на ТОС.

    Указва, на осн. чл.632,ал.2 ТЗ, на заинтересованите лица, че в срок от 1 година от вписването на решението в търговския регистър производството може да бъде възобновено, ако молителят удостовери, че е открито достатъчно имущество или ако депозира сума в размер на поне 6000лв. за покриване на началните разноски по чл.629б ТЗ.

    Решението подлежи на незабавно вписване в ТР по партида на „БОРА-ОХС”ООД, ЕИК 125561316,  на осн. чл.622 и чл.624 ТЗ. Да се изпрати служебен препис на Агенция по вписванията.

 

    Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от деня на вписването му в търговския регистър.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: