О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  429 / 02.07.                                    2018 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  двадесет и пети юни                                               година 2018

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 315  по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.248 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „Техномаркет България“ АД, ЕИК 200586330, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Цариградско шосе“ № 361, представлявано от изп.директор Б* З* срещу определение № 751/26.02.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, по т.д. № 1117/2016г., с което  е допълнено определение № 3786/28.11.2017 г. по същото дело в частта му за разноските, като дружеството е осъдено да заплати на „Технополис България“ ЕАД, ЕИК 130858590, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“, ж.к. „Младост“, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис, сумата от 341 409,30 лв.  разноски по делото, от която 300,00 лв. платено възнаграждение на вещо лице и 341 109,30 лв. платено адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 4 от ГПК. По съображения, изложени в жалбата и свеждащи се до очевидна прекомерност на претендирания адв.хонорар, се иска от съда да отмени обжалваното определение. В случай, че съдът  го потвърди искането е  адв.възнаграждение да бъде намалено до предвидения в Наредба № 1/09.07.2004г. минимален размер.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по жалбата страна, в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда същата да бъде оставена без уважение.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява  частично основателна, по следните съображения :

          От страна на ищеца „Техномаркет България“ АД са предявени в условията на обективно и субективно съединяване  искове с правно основание чл.26 ал.1 пр.3 ЗЗД, чл.26 ал.1 пр.1 ЗЗД по отношение на два недвижими имота и иск с  правно основание чл.108 ЗС, а именно :   

-за ПРОГЛАСЯВАНЕ НИЩОЖНОСТТА на Договор за покупко–продажба на недвижим имот, обективиран в Нотариален акт № 99, том VII, рег.№ 9992, дело № 1273/2006 г. на Нотариус О*Ша*, рег. № 147, вписан в Служба по вписванията, вх.рег. № 22873 от 08.09.2006 г., акт № 86, том LXXIII, дело № 17354/2006 г. и Договор за покупко–продажба на недвижим имот, обективиран в Нотариален акт № 100, том VII, рег.№ 9993, дело № 1274/2006 г. на Нотариус О* Ш*, рег. № 147, вписан в Служба по вписванията, вх.рег. № 22882 от 08.09.2006 г., акт № 93, том LXXIII, дело № 17361/2006 г., поради противоречието им със закона на основание чл. 26, ал. 1, предл. I ЗЗД, евентуално поради накърняване на добрите нрави, на основание чл. 26, ал. 1, предл. III ЗЗД,

-за ПРИЕМАНЕ ЗА УСТАНОВЕНО между страните, че ищецът е собственик на:

- УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII-29001, 29002, 29003, 29004, 29005 – за търговски комплекс, кв. 1 (първи), по плана на район „Владислав Варненчик" /ОП.З/, гр. Варна, с площ на имота от 10 638 квадратни метра,

- УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I - за трафопост, кв. 1, по плана на район „Владислав Варненчик'' /ОП.З/, гр. Варна, с площ на имота от 97 кв.м.,

- УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II - за озеленяване, кв. 1, по плана на район „Владислав Варненчик" /ОП.З/, гр. Варна, с площ на имота от 913 квадратни метра,

- Двуетажна масивна сграда - "Техномаркет Европа" и КТП, находяща се в град Варна, община Варна, район "Владислав Варненчик" на бул. „Цар Освободител”, без административен адрес, със застроена площ от 3150 (три хиляди сто и петдесет) кв. метра и разгъната застроена площ от 6218 (шест хиляди двеста и осемнадесет) кв. метра, подробно описана в исковата молба,

придобити по силата на универсално правоприемство при преобразуване чрез вливане на търговското дружество „ТОП ВИДЕО“ ЕООД в „К ЕНД К ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД, преобразувано в „К ЕНД К ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕАД, преобразувано в ищеца „ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД, както и за ОСЪЖДАНЕ на ответника да предаде на ищеца владението върху горепосочените недвижими имоти, на основание чл. 108 ЗС, ведно със съдебно-деловодните разноски и адвокатски хонорар.

          Общата данъчна оценка на недвижимите имоти, предмет на прехвърлителната сделка по нот.акт № 99/2006г. е в размер на 222 777,40лв, а на тези по нот.акт № 100/2006г. – 3 522 825лв.       

При материален интерес на претенцията по чл.26 ал.1 пр.3 ЗЗД  за имотите по нот.акт 99/2006г. дължимото адв.възнаграждение в минимален размер  по Наредба № 1/2004г. за мин.размери на адв.възнаграждения е 5 985,55лв, а за имотите по нот.акт 100/2006г. – 46 758лв. Общо дължимото възнаграждение по първата претенция е в размер на 52 743,55лв., а с ДДС – 63 292,26лв.       В същия размер се следва и адв.възнаграждение за претенцията по чл.26 ал.1 пр.1 ЗЗД за имотите по двата нотариални акта.         Дължимото адв.възнаграждение в минимален размер по ревандикационния иск е 48 986лв, а с ДДС – 58 783,20лв. Следователно за петте предявени иска минималният размер на адв.възнаграждение е 185 367,72лв. Към него следва да бъде прибавено и възнаграждението за в.лице в размер на 300лв.

С оглед на горното „Техномаркет България“ АД дължи разноски по делото  на осн.чл.78 ал.4 от ГПК в размер на 185 667,72лв.

Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ОТМЕНЯ определение № 751/26.02.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, по т.д. № 1117/2016г. в частта, с която „Техномаркет България“ АД, ЕИК 200586330, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 361 е осъдено  да заплати на „Технополис България“ ЕАД, ЕИК 130858590, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“, ж.к. „Младост“, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис, разноски по делото за горницата над 185 667,72лв до присъдените 341 409,30лв.

ПОТВЪРЖДАВА  определението в останалата обжалвана част.

Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :