О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№___370____________

гр. ВАРНА, 28.05.2019г.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание, в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : РАДОСЛАВ СЛАВОВ  

                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                       МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Христова

ч.т.д.№315 по описа за 2019г. на ВнАС,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба от „ПОЛИГРЕЙН“ ЕООД, с.Аврен, представлявано от П. Д., срещу разпореждане №1514/11.02.2019г. по т.д.№1645/2017г. на ВОС, с което е върната като просрочена въззивна жалба вх.№449/07.01.2019г. от „ПОЛИГРЕЙН“ ЕООД, с.Аврен срещу решение №904/22.11.2018г. по т.д.№1645/2017г. на ВОС.

В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно и незаконосъобразно, тъй като съобщението за постановеното по делото решение е получено на 27.12.2018г., поради което депозирането на жалбата в деловодството на съда на 07.01.2019г. е в законноустановения 14-дневен срок.

По същество се претендира отмяна на разпореждането и връщане на делото за администриране на подадената жалба.

Ответникът „ИНВЕСТБАНК“ АД, гр.София с писмен отговор, чрез ю.к.К., оспорва жалбата като неоснователна. Излага, че от приложеното по делото съобщение се установява, че препис от решението е връчен на жалбоподателя на 21.12.2018г., от която дата е започнал да тече срокът за обжалване. Този срок не е спазен от жалбоподателя, поради което правилно същата е върната от съда. Твърди още, че съобщението е върнато в съда на 27.12.2018г., но тази дата е неотносима към течението на срока за обжалване на решението.

По същество претендира отхвърляне на жалбата и потвърждаване на обжалваното разпореждане.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 от ГПК и е допустима.

Съдът, след преценка на изложените в жалбата съображения и материалите по т.д.№1645/2017г. на ВОС, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството пред ВОС е приключило с постановено решение №904/22.11.2018г.

Препис от същото е получен от страните по делото, както следва: на 27.11.2018г. от „ИНВЕСТБАНК“ АД, чрез ю.к.К. /л.141/ и на 21.12.2018г. от „ПОЛИГРЕЙН“ ЕООД, чрез Д. Я. – пълномощник, с приложено на л.104 от делото пълномощно /л.143-148/.

Обстоятелствата по връчване препис от решението на ответника са описани и в приложеното към същото писмо от връчителя и изготвените протоколи за връчването. В писмото е отбелязано, че датата на получаване на преписа от решението е 21.12.2018г., която е отбелязана и в приложената по делото разписка.

На 07.01.2019г. по делото е постъпила въззивна жалба вх.№449 от „ПОЛИГРЕЙН“ ЕООД, представлявано от П.Д..

С разпореждане №284/09.01.2019г. съдът е дал възможност на въззивника да представи доказателства за депозиране на жалбата по пощата, в случай че такива са налични.

С молба вх.№4245/08.02.2019г. жалбоподателят „Полигрейн“ ЕООД, представляван от П. Д. е посочил, че жалбата е депозирана в деловодството на съда, в законноустановения срок, считано от получаване препис от решението – 27.12.2018г.

С разпореждане №1514/11.02.2019г. съдът е върнал жалбата като просрочена, на основание чл.262, ал.2, т.1 от ГПК.

            Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

            Съобразно разпоредбата на чл.259, ал.1 от ГПК срокът за подаване на въззивна жалба е двуседмичен от връчване на препис от решението, което следва да бъде извършено по реда на чл.37 и сл. от ГПК.

            В настоящия случай, от изпратеното до жалбоподателя „Полигрейн“ ЕООД съобщение за постановеното по делото решение, ведно с препис от него /л.143/, се установява, че същото е връчено на пълномощник на търговеца, на 21.12.2018г., което връчване, съобразно чл.45 от ГПК, е приравнено на лично връчване на страната.

Именно от датата на получаване на преписа от решението започва да тече и срокът за обжалването му, който съгласно чл.60, ал.4 от ГПК изтича в съответния ден на последната седмица - 04.01.2019г. /петък - присъствен ден/. Датата, на която съобщението е върнато по делото /27.12.2018г./ е ирелевантна за началото на срока за обжалване. 

            Срокът за обжалване на решението е преклузивен, като подаването на жалбата извън него не може да се приеме за надлежно извършено процесуално действие /чл.64, ал.1 от ГПК/.

            Ето защо и доколкото по делото не са въведени твърдения, нито са представени доказателства за подаване на жалбата по пощата, за да намери приложение разпоредбата на чл.62, ал.2 от ГПК, депозирането й на 07.01.2019г. е извършено след изтичане на преклузивния срок по чл.259 от ГПК, поради което същата подлежи на връщане, на основание чл.262, ал.2, т.1 от ГПК.

            Предвид съвпадане изводите на двете инстанции, съдът счита, че обжалваното разпореждане е законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №1514/11.02.2019г. по т.д.№1645/2017г. на ВОС, с което е върната като просрочена въззивна жалба вх.№449/07.01.2019г. от „ПОЛИГРЕЙН“ ЕООД, с.Аврен срещу решение №904/22.11.2018г. по т.д.№1645/2017г. на ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване с частна жалба на основание чл.274, ал.3, т.1 от ГПК, при предпоставките на чл.280, ал.1 и ал.2 от ГПК, с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                 ЧЛЕНОВЕ: