ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

№   453 / 04 .07.2014 град Варна

 

Апелативен съд  Варна   търговско отделение           трети състав

В   закрито  заседание      в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

                                                               ЧЛЕНОВЕ: Р* С*

                                                                           П* Х*

Сложи за разглеждане докладваното от З* ч.възз.т. дело 316 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274 ал. 1 т. 1 ГПК вр. с чл. 278 ГПК.

Образувано е по частна жалба на К.Ж.К., като управител на „Д*” ООД и „В* п*” ООД, срещу определение № 1586/22.04.2014 г. постановено по т.д.№ 116/2014 г. с което е прекратено производството по делото по иск с правно основание чл. 422 ал. 1 ГПК предявен от „М*77” ООД срещу „Д*” ООД и „В* п*” ООД за установяване съществуването на вземане по заповед за незабавно изпълнение издадена по ч.гр.д. 1728/2012 на РС – Търговище на осн. чл. 418 ал. 1  вр. с чл. 417 т.9 ГПК.

В частната жалба са изложени доводи за неправилност на обжалвания акт поради което се иска отмяната и връщане на делото за продължаване на процесуалните действия.

Частната жалба е подадена в срок, при условията на чл. 62 ал. 2 ГПК видно от пощенското клеймо на пощенската станция на изпращане, но при липса на процесуално представителство, поради което е недопустима по следните съображения:

Търговските дружества „Д*” ООД и „В* п*” ООД се представляват само заедно от управителите К.Ж.К. и Т* Д* К*, видно от вписването в ТР по партидата на всяко от дружествата на осн. чл. 141 ал. 3 ТЗ вр. с чл. 119 ТЗ от 26.08.2010 г. Противоречията между съдружниците и невъзможност да се осигури съвместното представителство на двамата управители, поради влошените отношения между тях, са станали причина в заповедното производство, предмет на прекратения иск по чл. 422 ал. 1 ГПК, да бъде овластен на осн. чл. 134 ал. 2 ЗЗД кредиторът „ВИП Б* и*” ЕООД да предяви възражение по чл. 414 ГПК, вместо дружествата длъжници. Първоинстанционният съд е приел, че извършеното оспорване от овластения кредитор не е надлежно и е прекратил делото. Овластеният кредитор „ВИП Б* и*” ЕООД в писмено становище е изложил, че не е встъпил в производството и оттегля молбата си за участие като помагач на ответниците. С подадени молби в настоящото производство другият управител на „Д*” ООД и „В* п*” ООД – Т* Д* Д* / на съда е служебно известно че има извършена промяна в във фамилното име/ е заявил, че оттегля частната жалба. При изрично вписаното в ТР представителство и на двете дружества само заедно от двамата управители, съдът приема, че никой еднолично не може да осъществява процесуалното представителство на длъжниците „Д*” ООД и „В* п*” ООД, ТЗ, след като изрично по силата на дружествения договор представителната власт се упражнява само заедно от двамата управители /чл. 141 ал. 2 от ТЗ/.

Водим от изложеното съставът на съда 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима частната жалба подадена от К.Ж.К., като управител на „Д*” ООД и „В* п*” ООД, срещу определение № 1586/22.04.2014 г. постановено по т.д.№ 116/2014 г., с което е прекратено производството по делото по иск с правно основание чл. 422 ал. 1 ГПК предявен от „М*77” ООД срещу „Д*” ООД и „В* п*” ООД

Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните  пред ВКС.

 

Председател:                                    Членове: