Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

   №213/гр. Варна, 26.09.2018 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                                ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                      НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№316/2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 250 от ГПК и чл. 247 от ГПК.

Образувано е по молба на МБАЛ ”СВЕТА АННА-ВАРНА” АД, ЕИК 000090019, със седалище гр.Варна, в която се  излага, че в решение №197 от 26.07.2018 г. по в.т.д. №316/2018 г. по описа на Апелативен съд – Варна, съдът е пропуснал да се произнесе по искането за присъждане на законната лихва върху главниците от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.

Насрещната страна Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), със седалище гр.София, ЕИК 121858220, не е подала отговор.

Съдът съобрази, че молбата за допълване на решението е подадена в едномесечния преклузивен срок от връчването му, изхожда от легитимирана страна и на това основание е процесуално допустима. Разгледана по същество, молбата е неоснователна.

За да е налице непълно решение, е необходимо съдът да не се е произнесъл по целия спорен предмет, т. е. да липсва формирана воля на съда относно част от претенциите на страната.

С въззивното решение №197 от 26.07.2018 г. по в.т.д. №316/2018 г., съдът е потвърдил изцяло решение №93/12.02.2018 г., постановено по т.д. №856/2017 год. по описа на ОС – Варна, в частта с която НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНА КАСА, ЕИК 121858220, със седалище гр.София е осъдена да заплати на МБАЛ ”СВЕТА АННА-ВАРНА” АД, ЕИК 000090019, със седалище гр.Варна, суми за проведено лечение по клинични пътеки, както следва: 1/ по Договор №030816/29.02.2012г. в размер на 22 373 лв., ведно с обезщетение за забава в общ размер на 10 895,97 лв.; 2/ по Договор №030816/29.02.2012г. във връзка с Допълнително споразумение от 2013г. в размер на 70 905 лв., ведно с обезщетение за забавено плащане в общ размер от 27 153,83 лв.; 3/ по Договор №030816/25.02.2014г. в размер на 45 939 лв., ведно с обезщетение за забавено плащане в общ размер на 13 858,84 лв.; 4/ по Договор №030816/25.02.2015г. в размер на 44310 лв., ведно с обезщетение за забавено плащане в общ размер на 8 680,70 лв.; 5/ по Договор №030816/25.02.2015г. във връзка с Допълнително споразумение от 25.05.2016г. в размер на 17 557 лв., ведно с обезщетение за забавено плащане в общ размер на 1 729,90 лв.

Предметът на въззивното производство не може да превишава по обхват спорния предмет пред първата инстанция, по който е постановен обжалваният съдебен акт.

В обжалваното решение 93/12.02.2018 г., липсва произнасяне по претенцията за присъждане на законната лихва върху главниците от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, поради което този въпрос стои извън обхвата на въззивната проверка.

Действително с решение 321/25.04.2018 г., постановено по т.д. №856/2017 год. по описа на ОС – Варна, първоинстанционният съд е допълнил решение 93/12.02.2018 г., по отношение законната лихва върху главниците, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното им изплащане, но това решение не е обжалвано по реда на чл.250, ал.3 от ГПК и е влязло в сила.

С оглед липсата на непълнота в предмета, който АС – Варна е разгледал с решение решение №197 от 26.07.2018 г. по в.т.д. №316/2018 г., молбата с правно основание чл.250 ГПК следва да бъде оставена без уважение.

 

С оглед изложените съображения, съставът на Апелативен съд –Варна

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ молбата на МБАЛ ”СВЕТА АННА-ВАРНА” АД, ЕИК 000090019, със седалище гр.Варна, за допълване на решение №197 от 26.07.2018 г. по в.т.д. №316/2018 г., по описа на Апелативен съд – Варна.

Решението подлежи обжалване при условията на чл.280 от ГПК пред Върховен касационен съд на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: